"Mi smo te poslali kao milost svim svjetovima"

 


Kur’anske dove

Comments Off on Kur’anske dove
Posted August 9, 2012 by ehli bejt in Kur'an

Dove kojima nas je podučio Allah Uzviseni u Kur’anu, dove koje su prožete kroz Kur’an časni kojim su molili Poslanici a.s. i iskreni vjernici, možemo za njih reći da su posebne dove jer Allah Uzvišeni ih je uslišao.

Dova sa kojom ću početi jeste dova tj. Kur’anska sura Fatiha. Koju još nazivaju ‘majka Kur’ana’, ‘ona koja otvara’.. Pa molim Allaha da nam poveca razumjevanje Fatihe i Kur’ana jer ona je nepresušna riznica. U nastavku teksta su navedene neke od dova koje su Kur’anski ajeti.

El-Fatiha 1-7 / Sva zahvala pripada Allahu, Rabbu svih svjetova, Rahmanu i Rahimu, Vladaru dana dina, Tebe trebamo i Tebe trazimo, uputi nas na Put ispravni, na put onih kojim su koracali Tvoji dobri robovi koji su samo Tebe vjerovali, a ne na put onih koji su zalutali i srdzbu tvoju izazvali!

Al-Baqara,127-128 / Gospodaru naš, primi od nas, jer Ti, uistinu, sve čuješ i sve znaš! Gospodaru naš, učini nas dvojicu Tebi odanim, i porod naš neka bude odan Tebi, i pokaži nam obrede naše i oprosti nam, jer Ti primaš pokajanje i samilostan si! – dova kojom su molili Allaha, Ibrahim i Ismail a.s. prilikom podizanja temelja casnog Hrama.

Al-Baqara,201 / Gospodaru naš, podaj nam dobro i na ovom i na onom svijetu, i sačuvaj nas patnje u vatri!

Al-Baqara, 250 / Gospodaru naš, nadahni nas izdrljivošću i učvrsti korake naše i pomozi nas protiv naroda nevjerničkog! –dova koju su ucili vjernici pri stupanju u boju sa nevjernicima i Allah im dao pobjedu, Davud as je ubio u toj bitci Dzaluta

Al-Baqara,286 / Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo! Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas! Gospodaru naš, ne stavljaj nam u dužnost ono što ne možemo podnijeti, pobriši grijehe naše i oprosti nam, i smiluj nam se. Ti si Gospodar naš pa nam pomozi protiv naroda nevjerničkog!

Al-Imran,8 / Gospodaru naš, ne dopusti našim srcima da skrenu, kad si nam već na pravi put ukazao, i daruj nam svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj koji mnogo daruje!

Al -Imran 16 /  Gospodaru naš, mi, zaista, vjerujemo; zato nam oprosti grijehe naše i sačuvaj nas patnje u vatri!

Al-Imran,38 / Gospodaru moj, podari mi od sebe čestita potomka, Ti, uistinu, molbu čuješ! – dova Zekerijja as

Al-Imran,53 / Gospodaru naš, mi u ono što Ti objavljuješ vjerujemo i mi Poslanika slijedimo, zato nas upiši među one koji su posvjedočili! – dova koju su ucili havarijuni

Al-Imran,147 / Gospodaru naš, oprosti nam grijehe naše i neumjerenost našu u postupcima našim, i učvrsti korake naše i pomozi nam protiv naroda nevjerničkog!- dova koju su ucili iskreni vjernici

Al-Imran 191 / Gospodaru nas, Ti nisi ovo uzalud stvorio; hvaljen Ti budi i sacuvaj nas patnje u vatri.

Al-Imran,193 / Gospodaru naš, mi smo čuli glasnika koji poziva u vjeru: “Vjerujte u Gospodara vašeg!” – pa smo povjerovali. Gospodaru naš, oposti nam grijehe naše i pređi preko rđevih postupaka naših, i učini da poslije smrti budemo s onima dobrima. Gospodaru naš, podaj nam ono što si nam obećao po poslanicima Svojim i na Sudnjem danu nas ne osramoti! Ti ćeš, doista, svoje obećanje ispuniti!

Al-A’raaf,23 / Gospodaru naš, mi smo se prema sebi ogriješili, i ako nam Ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, sigurno ćemo biti izgubljeni. – dova Adema i Have nakon pocinjenog grijeha

Al-A’raaf,47 / Gospodaru naš, ne daj nam da budemo s narodom nasilničkim! –dova dzennetlija kada ugledaju one koji su stanovnici dzehennema

Al-A’raaf,126 / Gospodaru naš, nadahni nas strpljivošću, i usmrti nas kao muslimane! –dova čarobnjaka koji su povjerovali Musa as, nakon što im je faraon zaprijetio da će im izodsjecati i ruke i noge i razapeti

Yunus, 85-86 / Gospodaru naš, ne učini da zbog nas dođu u iskušenje ljudi koji nasilje čine, i spasi nas, milošću Svojom, od naroda nevjerničkog! –dova Musaovih as sljedbenika

Ibrahim, 35-41 / «A kada Ibrahim rece:Gospodaru moj, ucini ovaj grad bezbjednim i sacuvaj mene i sinove moje da se klanjamo kumirima, oni su, Gospodaru moj, mnoge ljude na stranputicu naveli. Onaj ko bude mene slijedio – moje je vjere, a onaj ko bude protiv mene ustajao, pa – Ti, uistinu, praštaš i milostiv si.” “Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ništa ne sije, kod Tvoga časnog hrama, da bi, Gospodaru naš, namaz obavljali; zato učini da srca nekih ljudi čeznu za njima i opskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili.” “Gospodaru naš, Ti zacijelo znaš šta mi tajimo, a šta na javu iznosimo. – Allahu ništa nije skriveno ni na Zemlji ni na nebu.” “Hvala Allahu, Koji mi je u starosti podario Ismaila i Ishaka; Gospodar moj, uistinu, uslišava molbe.” Gospodaru moj, daj da ja i neki potomci moji obavljamo molitvu; Gospodaru naš, Ti usliši molbu moju! “Gospodaru naš, oprosti meni, i roditeljima mojim i svim vjernicima – na Dan kad se bude polagao račun!”-dova Ibrahima as

Al-Kahf,10 / Gospodaru naš, daruj nam Svoju milost i pruži nam u ovom našem postupku prisebnost.– dova drugova Pecine

Ta-Ha,25-28 / Gospodaru moj, učini prostranim prsa moja i olakšaj zadatak moj, i odriješi uzao sa jezika mog da bi razumjeli govor moj. –dova Musa as

Ta-Ha,114 / Gospodaru moj, povećaj mi znanje moje!

Al-Muminoon,29 / Gospodaru moj, iskrcaj me na blagoslovljeno mjesto, Ti to najbolje umiješ! –dova Nuha as

Al-Muminoon,98 / Gospodaru moj, Tebi se utječem od prividjenja šejtanskih, i tebi se utječem, Gospodaru moj, od prisustva njihova.

Al-Muminoon,109 / Gospodaru naš, mi vjerujemo, zato nam oprosti i smiluj nam se, jer Ti si najmilostiviji! –dova Allahovih posebnih robova

Al-Muminoon,118 / Gospodaru moj, oprosti i smiluj se, Ti si najmilostiviji!

Al-Furqaan,65 / Gospodaru naš, otkloni od nas patnju džehennemsku, jer je patnja u njemu, doista, propast neminovna!

Al-Furqaan,74 / Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se bogobojazni na nas ugledaju!

An-Naml,19 / Gospodaru moj, omogući mi da budem zahvalan na blagodati tvojoj, koju si ukazao meni i roditeljima mojim, i da činim dobra djela na zadovoljstvo tvoje, i uvedi me, Tvojom milošću, među Tvoje dobre robove! –dova Sulejmana as

 Al-Anbiya,87 / Nema boga osim Tebe Allahu, Slava pripada samo Tebi, ja sam zaista ucinio nasilje prema sebi” –dova Junuza as

Ghaafir,8-9 / Gospodaru naš, Ti sve obuhvataš milošću i znanjem; zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sačuvaj ih patnje u vatri! Gospodaru naš, uvedi ih u edenske vrtove, koje si im obećao, i pretke njihove i žene njihove i potomstvo njihovo, – one koji su bili dobri; Ti si, uistinu, silan i mudar. I poštedi ih kazne zbog ružnih djela, jer koga ti sačuvaš od kazne zbog ružnih djela toga dana – Ti si mu se smilovao, a to će, zaista, veliki uspjeh biti!

Al-Ahqaf,15 / Gospodaru moj, dozvoli mi da Ti budem zahvalan na blagodati koju si darovao meni i roditeljima mojim, i pomozi mi da činim dobra djela kojima ćeš zadovoljan biti, i učini dobrim potomke moje; ja se, zaista, Tebi kajem i Tebi sam odan.

Al-Hashr,10 / Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru naš, ti si, zaista, dobar i milostiv!

Al-Mumtahana,4-5 / Gospodaru naš, u Tebe se uzdamo i Tebi se obraćamo i Tebi ćemo se vratiti. Gospodaru naš, nemoj nas s nevjernicima staviti u iskušenje i oprosti nam, Gospodaru naš! Ti si, zaista, Silni i Mudri.

Nuh,28 / Gospodaru moj, oprosti meni, i roditeljima mojim, i onome koji kao vjernik u kuću moju uđe, i vjernicime i vjernicama, a nevjernicima samo propast povećaj!

El-Felek 1- 5 / Utjecem se Gospodaru svitanja,od zla onoga sto On stvara,i od zla sumraka kada tamnine razastire
i od zla onih koji pusu u uzlove,i od zla zavidnika kada zavist ne krije!”

En-Nas 1-6 / “Utjecem se Gospodaru ljudi,Vladaru ljudi, Bogu ljudi,od zla sejtana koji spletkari,koji zle misli unosi u srca ljudi – od dzina i od ljudi”

Yunus,9-10 / One koji vjeruju i čine dobra djela Gospodar njihov će na Pravome putu podržati, zato što vjeruju; rijeke će teći ispred njih u džennetima zadovoljstva, molitva njihova biće u njima: “Hvaljen neka si, Allahu!”, pozdrav njihov: “Mir vama!”, a njihova posljednja molitva: “Hvala Allahu, Gospodaru svjetova!”

 


About the Author

ehli bejt


Nove obavijesti