Između straha i nade

0
Posted May 27, 2013 by ehli bejt in

Allahov Poslanik a.s. je rekao u sahih hadisu koji prenose Ahmed, El-Hakim, Tirmizi i drugi :

“Eliz-zu bija zel’Dzelali vel Ikrami”, u prevodu: “Često spominjite – Ja zel’Dzelali vel Ikrami.”

 Što znači, držite na umu dvije Allahove osobine, a to su “El-Dzelal” i “El-Ikram”, također znači, razmišljajte često o Allahovim lijepim imenima “El-Deliil” i “El-Keriim”.

 Sve Allahove osobine se dijele na dvije vrste:

  1. Osobine koje proizlaze iz svojstva Dželala – što označava Allahovu uzvišenu silu, svetost, visočanstvo i strahopoštovanje koje čovjek treba imati prema Njemu kao El-Aziim, El-Ali, El-Kahhar, El-Muntekim, El-Dar i El-Kebiir, itd.
  2.  Osobine koje proizlaze iz svojstva Ikram – što označava plemenitost, ljepotu, darežljivost i širokogrudnost, kao Allahove osobine koje nose Njegova imena El-Keriim, El-Muti, El-Vehhab, El-Nafi i El-Veduud, itd.

Hadis Poslanika a.s. potiče nas da se trudimo da živimo između straha i nade, između Dželala i Ikrama, između Kabda i Basta.
Drugim riječima, da imamo ispravnu predstavu o Allahu, da nikada ne mislimo da je On samo Milostan a da zaboravimo da je On, također, Onaj koji strahovito kažnjava, ili da imamo sliku o Njemu da je On taj koji daje a da zaboravimo da je On, također, taj koji uzima, ili da imamo jednostranu predstavu o Njemu, da je On taj koji dobro donosi a da zaboravimo da je On, također, taj koji dozvoljava da te šteta pogodi … Itd.

Mnogi imaju pogrešnu predstavu o Bogu, a Allahov cilj je da nas upozna s Njim.
Adem a.s. je imao predstavu o Bogu – dok je bio u džennetu – da je Bog taj koji je samo Zul-Ikram, koji daje, nagradi, opskrbi i daruje. Ali Allah nije htio da Adem a.s. živi sa krivom predstavom o Bogu ili jednostranom slikom, pa je odredio da ga spusti i istjera iz dženneta da zna da je Bog također Zul-Dželal, koji uzima, spusti, kazni i koji uskraćuje. 

O ti koji težiš ka spoznaji tvoga Gopodara, znaj da ptica ne može poletiti sa jednim krilom, nego samo sa dva. Isto tako i tvoje srce ne može letiti bez dva krila, a to su strah i nada, ljubav i obaveza, slatko i gorko, lahko i teško. Tako su ashabi Poslanika a.s. dali zavjet (Bejat) Njemu a.s. na poslušnost i u dobru i u zlu, i kad im je po volji i kada nije.

 Ovaj Poslanikov a.s. hadis znači: “Imajte ispravnu predstavu o Bogu, živite stalno s Njim i znajte da se samo Njegova svojstva manifestuju oko vas i upravljaju detaljima vašeg života.”

Poslanik a.s. je stalno hodao između hz.Ebu Bekr Es-Siddik i hz.Omer Ibn El-Hattab, možete reći da je hodao između nade i straha. 

 

By Quranic


About the Author

ehli bejt


Nove obavijesti