Razotkrivanje neispravnosti vehabističkog stava o udaranju žena u Islamu

0
Posted April 27, 2013 by ehli bejt in

Pitala me jedna osoba o tumačenju kur’anskog ajeta koji odobrava kažnjavanje žena fizičkom silom (udaranjem). Ova tema i nekoliko drugih tema koje vehabije često propagiraju, u cilju rušenja ugleda vjere islama (većina to čini nesvjesno), uvijek me ražaloste, jer vehabijska interpretacija ovih tema uvijek ubaci sumnju u srca vjernika i učini da drugi gledaju našu vjeru sa strahom i prezirom. (Bilo ko, ko uopšte ne poznaje vjeru Islam, a susretne se sa ovakvim pogrešnim interpretacijama, izgubit će želju da se približi Allahovoj uputi i Poslanikovom a.s. putu).

Teme o kojim vehabije imaju krivu predstavu kao što su: ‘fizičko kažnjavanje žena i djece, zabrana muzike, nikab, puštanje brade i prava nemuslimana u islamu’, su teme koje vehabije inače plasiraju.
Ovaj današnji članak je neizbježan, i on je odgovor na pitanje koje se često postavlja: “Kako islam uopće dozvoljava i zagovara udaranje žena”?

Kao glavni dokaz koje vehabije koriste da potvrde svoje kažnjavanje žena fizičkom silom, je ajet broj 34. u suri En-Nisa: 

”Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima, i zato što oni troše imetke svoje. Zbog toga su čestite žene poslušne i za vrijeme muževljeva odsustva vode brigu o onome o čemu treba da brigu vode, jer i Allah njih štiti. I one čijih se neposlušnosti pribojavate, vi posavjetujte, pa i udarite; kad vam postanu poslušne, onda im zulum ne činite, Allah je, zaista, Uzvišen i Veliki!”

 Neću vam pričati o greškama u prevodu ajeta s kojima se ne slažem kao profesor arapskog jezika i islamskih nauka, niti ću pričati o različitim značenjima riječi ”vadribuhuna”, koja je prevedena kao udarite njih, nego ću vam pričati o svima poznatom prevodu od Besima Korkuta, koji sam prethodno naveo. (Odnosno, navest ću vam nekoliko mišljenja vezanih za ovaj ajet i razumjevanje ovog ajeta).

Na prvom mjestu se postavlja pitanje, šta znači „udarite njih!“? Odnosno, na koji način je dozvoljeno da se udari žena? Pa jedni kažu dozvoljeno je udariti je bilo čime i nanijeti povredu na bilo koji dio tjela, drugi kažu udarati ženu, ali da nema vidljivih tragova udaraca. Neki vehabijski šejhovi pripisuju Zubejru r.a. da je imao običaj da svoje dvije žene veže njihovom kosom jednu za drugu i da ih bičuje. Njegova prva žena je bila Esma, kćerka Ebu–Bekra Es-Sidika r.a., a Zubejr r.a. je bio od ašere mubešere (ljudi kojima je obećan džennet). Pa možete li zamisliti da neko kaže tako nešto o jednom od bliskih ashaba Poslanika a.s., osim ako taj neko, ko to prenosi, nije bolesnoga uma. 

Postoji još i grupa koja kaže da „udariti“ ženu, podrazumijeva kazniti je, odnosno istući je misvakom, ali ostali su nedorečeni, tako da nije određena niti dužina, niti debljina misvaka. A zamislite kakav će kod žene proizvesti efekat tuča misvakom, da li bi joj to bilo smiješno, ili bi se još više razljutila, ili zbunila?

Da bismo razumjeli razumjeli ovaj ajet, moramo ga gledati u okviru kur’anskog principa iz sure El–Nahl, ajet 126.:

”Ako hoćete da na nepravdu uzvratite, onda učinite to samo i u onolikoj mjeri koliko vam je učinjeno, i ako otrpite, to je doista bolje za strpljive.”

 Ili da razumjemo ovaj ajet u okviru principa “Oko za oko, i zub za zub”, što znači, ako ona prema tebi nepravdu učini riječima, i ti njoj riječima uzvrati, a ako bude nepravedna prema tebi praksom svojom i ti njoj uzvrati istom mjerom, rastavljajući se u postelji od nje. I na kraju, ako te fizički napadne, uzvrati njoj, ali istom mjerom, nikako više od toga.

Neka ulema, također, ne odobravaju fizičko svođenje računa od strane muža, nego kažu da to treba biti preko pravosudnih organa, koji će njoj suditi i donijeti odluku o načinu kažnjavanja.Poenta je da Allah dž.š, kroz ovaj ajet, ne obavezuje muškarce da sve ove načine rješavanja sukoba provedu u praksu, nego navodi primjere koji mogu biti rješenje.

Također, ne zaboravimo, Kur’an je pouka za razumom obdarene, pa ima nekih žena koje neće primiti savjete od svojih muževa, ali će primiti savjet od nekih drugih osoba, pa se treba pokušati doći do rješenja uz pomoć nekih bliskih osoba koje žena sluša, itd.. Također, rastavljanje u postelji, ponekad može pogoršati situaciju, zato treba naći drugi način, kao npr. da muž dadne ženi do znanja da je ljut i da je neki njen postupak povrijedio njega, pa može uzeti stav da ne priča sa njom dan-dva, kako bi joj skrenuo pažnju da se greška treba ispraviti sa njene strane.Gdje god čitate hadise ili tradiciju koji govore o udaranju žena, trebamo razumjeti da je to u okviru uzvraćanja na učinjenu nepravdu. Pa ako čitamo da je Imam Buhari pisao poglavlje pod nazivom “Pokuđenost udaranja žena” i spomenuo hadise kroz koje možemo razumjeti samo neke slučajeve odobravanje toga, onda znajte da se radi samo o pojedinačnim slučajevima gdje se istom mjerom uzvraća na učinjenu nepravdu.

Ja lično ne mogu zamisliti Allahovog Poslanika a.s kao nekog ko propagira nasilje u bilo kakvom obliku ili prema bilo kakvom stvorenju, pa kako da vjerujem da je Poslanik a.s. propagirao nasilje nad ženama. Ne mogu da u to vjerujem, pošto znam sljedeće:
Allah dž.š u suri En-Nisa, ajet 19., kaže: “S njima–(sa ženama)- lijepo živite”, pa se onda pitam da li je jedan dio lijepog života udaranje žena?
U suri El-Bekara, ajet 229.: “Pa ih–(žene)- ili velikodušno zadržite, ili im na lijep način razvod dajte”. Pa da li udaranje žena izražava velikodušnost ili lijep način ophođenja od strane muža ?
Također, u zadnjem govoru Allahovog Poslanika a.s. se ponavlja: “Budite ljubazni (dobri) prema ženama”, pa je li jedan dio ljubaznosti i dobrote udarati žene.

Allah je nazvao svoga Poslanika a.s. “Milost svim svjetovima”, valjda spadaju u te svjetove i svijet žena i djece (za koju vehabije tvrde da ih treba tući zbog ostavljanja namaza, oslanjajući se na njihovo tumačenje hadisa i mišljenja njihovih poglavica oko vjerodostojnosti tih hadisa).

Poslanik a.s je rekao u hadisu koji je sahih po mišljenjima mnoge uleme, među kojima su El-Hakim i Ibn Hibban: “Nemojte udariti Allahove robinje” , a na kraju duge verzije ovog hadisa Poslanik a.s. je kazao: “Nisu ti (koji udaraju svoje žene) oni koji su dobri među vama”. (Ahmed, Ebu Davud i Nesaii).

Hz.Aiša r.a. je prenosila od Poslanika a.s., da “On a.s nikada nije udario ni jednu od njegovih žena, niti slugu, pa čak ni predmete” (En-Nesaii).

Ibn El-Arabi (nije Muhjidin Ibn Arabi), u svojoj uglednoj knjizi “Ahkam El-Kuran”420/1, prenosi od poznatog tabiina hz.Ataa Ibn Rabaha, da “muž ne može tući svoju ženu i ako mu nije poslušna, nego može pokazati samo da je ljut na nju,” pa je li moguće da taj tabiin i Ibn El-Arabi također nisu dobro razumjeli ono što su vehabije razumjele iz Kur’ana i Poslanikove a.s.prakse.

Hadis koji prenose Buharija, Muslim i Nevevi u knjizi “Rijadussalihin” 1533. (mutefikun alejhi) od Fatime Bint Kajs da je rekla: ” Došla sam kod Bozijeg Poslanika a.s i rekla da Ebu El-džehm i Muavija me prose, Poslanik a.s. je rekao :”Sto se tiče Muavije, on je su’luk (bez para za održavanje porodice a sto se tiče Ebu El-džehm on udara zene ( u predaji od Muslima), ili ne spusta štap sa svoga ramena (tuće zene, u predaji od Buharije). Fatima Bint Kajs je razumjela iz Poslanikovog a.s.govora da nije On a.s.niti za jednu niti za drugu ponudu, pošto je Poslanika.s.smatrao udaranje žena velikom mahanom, potvrdu za to nalazimo u nastavku hadisa gdje se navodi da je Poslanik a.s.preporučio njoj brak sa Usamom Ibn Zeidom, što je ona poslušala i udala se za njega.

Znajte da je mursel (slab) hadis koji se prenosi od Akrime, da je Poslanik a.s kazao: “Udarite njih ako ne budu poslušne u izvršavanju dobra, bez ostavljanja tragova na tijelu i bez udaranja lica- Gajr Muberrih udaranje “. Mursel (slab) hadis se inače ne može smatrati dokazom.

Također, postoji druga predaja koju mnogi navode kao dokaz za udaranje žena (Ebu davud 2146. i Nesaii 9167.) u kojoj se tvrdi da je Poslanik a.s dozvolio ashabima da udaraju svoje žene . To je također slaba predaja, pa čak da je i hasen ovaj hadis kako tvrde neki kritičari, opet ne može poslužiti kao dokaz, po mišljenju drugih uglednih kritičara hadisa.

Buharija prenosi da je Poslanik a.s rekao: ”Nemojte da bičuje jedan od vas svoju ženu kako se bičuje rob, pa, nakon toga, na kraju dana, da ima spolni odnos sa njom” (Buharijina Zbirka 4908.) Podrazumijeva se da je strogo zabranjeno tući robove i mislim da je svima poznata sahih predaja od ashaba Božijeg Poslanika a.s Ebu Mesuda El-Ansarija koji je prenosio, da dok je tukao svoga slugu začuo je glas Božijeg Poslanika a.s iza sebe kako mu govori: “Allahova moć nad tobom je veća nego tvoja moć nad tom tvojom slugom!” Taj ashab dalje kaže: Pa sam se okreno prema Poslaniku a.s i rekao: „Oslobađam ga od ropstva u ime Allaha!“ Potom je Poslanik a.s. odgovorio: „Da nisi njega oslobodio ropstva, vatra bi te pržila.“ ( Sahih Muslim). Pa kako neko nakon ovoga može reći da je dozvoljeno tući roba, a kamoli svoju ženu .

Muslim prenosi u svojoj Zbirci hadis pod brojem 4296., da je Aiša r.a. rekla: “Allahov Poslanik a.s nikada nije udario ništa svojim rukama, niti ženu, niti slugu”.
Muslim također prenosi: “Ko udari samarom ili tuče svoga roba, neka ga oslobodi”.

Kako da vjerujem da Allahova knjiga Kur’an odobrava udaranje žena kada je u istoj knjizi rečeno da je Allah pitao Musaa a.s o njegovom štapu, na šta je Musa a.s. odgovorio: “Ovo je moj štap kojim se poštapam i kojim lišće ovcama skidam, i služi mi za druge potrebe.” (Taha, 18). A nije odgovorio: “Ovo je moj štap kojim udaram i tučem ovce”, pa ako ne udara ovce, kako će odobriti udaranje žena, poštovana braćo vehabije?

Imam Ahmed prenosi da je Poslanik a.s kada je vidio čovjeka kako udara svoju devu, kazao mu: “Budi milostan i blag, blagost i milost samo ispravljaju svaku situaciju, a nemilost samo kvari sve”

Ebu Davud prenosi u svojoj zbirci El-Sunen hadis broj 2244., u kome se kaže da je Poslanik a.s vidio magarca čije je lice bilo žigosano vatrom, pa je komentarisao: “Zar vama nije došlo da sam proklinjao svakog ko označi zivotinju na takav način, ili udara nju po licu”
Pa kako Poslanik a.s., koji ne dozvoljava da se udara magarac, u isto vrijeme da odobrava da se udaraju žene?

Ako je u gore pomenutom ajetu cilj svih spomenutih načina pomirenje između bračnih drugova, pa gdje ste vidjeli bračnu razmiricu koja se pozitivno riješila tako što je muž istukao ženu.

Pitajte pouzdane i vjerodostojne psihijatre i psihologe kako udaranje žena negativno utiče na njenu psihu i pravi od nje poremećenu ličnost, koja će opet odgajati poremećenu djecu, da bismo na kraju imali poremećen ummet.

Zar je moguće da je žena uvijek ta strana koja griješi i čovjek mora ispraviti i odgojiti nju. Da li se dešava ikad da je muž taj koji griješi i uništava porodicu, pa šta treba žena da čini u toj situaciji.
Allah dž.š. je kazao u jednom dijelu ajeta: „Allah je dao prednost jednima nad drugima i odlikovao jedne nad drugima i na osnovu trošenja imetka (u smislu zarađivanja za život)“, kako ajet glasi. Pa zar nema žena koje troše i više udjeljuju od svojih imetaka i čak izdržavaju svoje muževe i cijelu porodicu.

P.S. Po običaju, neke vehabije će se buniti protiv ovoga mišljenja i tvrditi da je Poslanik a.s odobrio udaranje žena, i navest će šta je rekla neka prijašnja ulema stanovnicima pustinja ( kada je, prije 1000 godina, to bila normalna praksa) i nažalost pokušavat će to plasirati u dvadesetprvom vijeku. Navest će mišljenja kritičara hadisa koji će tvrditi da su ti hadisi o udaranju žena vjerodostojni i smatraće ih dokazima, ali namjerno neće spomenuti ulemu koja je tvrdila da su to slabi hadisi.( Po običaju).

Spomenut će hadis koji prenosi Muslim u svojoj zbirci hadisa (2127.), da je hz.Aiša r.a spomenula da je Poslanik a.s udario nju u prsa, toliko da su je zaboljela. Spomenut će to zbog njihovog neznanja o arapskom jeziku, pošto ne znaju da arapska riječ koja je spomenuta u ovom hadisu “Lehadeha”, znači „gurati rukom da privučeš pažnju nekoga s kim razgovaraš i primjećuješ da te ne čuje“, pa će navesti šta je rekao ovaj ili onaj učenjak ili jezičar i navest će samo mišljenja koja potvrđuju njihova bolesna ubjeđenja i neće spomenuti druga mišljenja, koja se kose sa njihovim.

Komentarisat će da niko prije mene nije tumačio ajet na takav način, pa će preporučiti da se ne čita ovaj govor čovjeka-novotarijaša poput mene, koji tumači Kur’an po svom hiru i širi zablude o tome da ne treba udarati žene niti djecu i da treba biti ljubazan prema njima. Neka slobodno i dalje slijede i čitaju govor Ibn Tejmije i Ibn Abdelvehaba o tome da je to dozvoljeno, pa čak da je i Poslanik a.s to odobrio, i neka počnu mlatiti koga god stignu. Ali, zasigurno, na kraju će završiti kao njihovi prethodnici i uzori, ubijeni kao Ibn Abdelvehab zbog njihove nepravde, ili će umrijeti u zatvoru nakon presude uleme sve četiri mezheba da je u zabludi (kao Ibn Tejmija), koji je činio veliku nepravdu prema Poslaniku a.s i Njegovoj porodici.

Bijednici misle da je Kur’an bio objavljen samo za jednu generaciju i ne važi za sva vremena i sve generacije, pa će početi dijeliti optužbe po običaju kao: kjafir, zindik, šiit , ne slaže se sa mišljenjima i tumačenjima prijašnjih generacija, a to su generacije sa kojima ovi ljudi, kobajagi, žive i koje, kobajagi, slijede.

Podsjećam one koji misle da smo mi slični vehabijama, da isključujemo druga mišljenja i pišu o tome bez ikakvog znanja, niti provjere, niti dokaza, podsjećam ih, da mi nismo nikada i nikome diktirali šta trebate čitati, niti smo dijelili upozorenja ljudima da ne posjećuju jednu određenu web stranicu (kao što je to veliki broj vas radio). Mi samo prezentiramo ono što mislimo da je istina i kritikujemo ono što mislimo da nije istina, bez optuživanja drugih za nevjerstvo, niti da su na ivici izlaženja iz vjere…itd..

(Nisam htio da komentarišem riječ “nusuz” koja se prevodi kao ‘neposlušnost’, međutim, tumači Kur’ana imaju mnogo različitih tumačenja te riječi,od neposlušnosti do razvrata.)

 Molim Allaha da nam pokaže svima istinu onaku kakva je poznata samo Njemu s.v.t.!

 

By Quranic


About the Author

ehli bejt


Nove obavijesti