Allahov Miljenik s.a.w.s.

0
Posted April 4, 2013 by Ha Mim in

„Mi smo te samo kao milost svjetovima poslali!“(El-Enbija, 107)

„O (časni) Vjerovjesniče, Mi smo te poslali kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao opominjatelja, da – po Njegovoj dozvoli – pozivaš k Allahu, i kao svjetiljku koja sija!“(El-Ahzab, 45-46)

„Vi, uistinu, u Allahovom Poslaniku imate usve-i hasene (savršeni uzor) za one (vjernike) koji se nadaju Allahovoj milosti i nagradi na Ahiretu, i koji mnogo Allaha spominju.“(El-Ahzab, 21)

„(O Moj Poslaniče!) Ti ćeš sigurno nagradu neprekidnu dobiti, jer ti si, zaista, najljepšeg ahlaka.“ (El-Kalem, 3-4)

„O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku, i ne uništavajte svoja djela!“ (Muhammed, 33)

„Oni koji se pokoravaju Allahu i Poslaniku biće u društvu vjerovjesnika, i iskrenih, i šehida, i dobrih – saliha, kojima je Allah milost Svoju darovao. A kako će to lijepo društvo biti!“ (En-Nisa, 69)

„Uistinu, Allah i meleki Njegovi salavat donose na Vjerovjesnika. O vjernici, i vi donosite salavate na njega i sa predanošću mu dostavljajte selame!“ (El-Ahzab, 56)

On, s.a.w.s., je tako velika milost da je zbog njegove časti (hurmeta) stvoreno svako stvorenje, dok je vrijednost stvorenja kod Uzvišenog Allaha onolika kolika je njihova ljubav prema njemu.On (a.s)je tako velika milost da je svojom blagošću i samilošću obuhvatio cijelo čovječanstvo, pa čak i sva druga stvorenja. On (a.s.) je tako velika milost da je od Uzvišenog Allaha učinjen izvorom duhovnog života (ab-i hajat) i neizmjernog blagoslova (bereketa) za pameti i srca. On (a.s.) je tako velika milost da je Časni Kur’an – neprikosnoveni vodić pravome putu i dar ljudskome rodu – došao s njim. On (a.s.) je tako velika milost da je upravo on najmiliji Milostivom i Samilosnom Allahu, Poslanik kojem je darovao mi’radž.On (a.s.) je tako velika milost da bi bez njega svi svjetovi postali suhe pustinje. On (a.s.) je tako velika milost da je početak stvaranja počeo njegovim svjetlom (nurom).

On (a.s.) je tako velika milost da svaka ljepota u bīti predstavlja odraz njegove ljepote. I svaka ljepota je stvorena zbog njega. Na svijetu neće procvjetati nijedan cvijet, a da neće biti odraz ljepote njegova svjetla (nura). Jer, da nije njega (a.s.), ništa ne bi bilo ni stvoreno. On (a.s.) je ružin pupoljak koji neće uvehnuti, nego je svakoga dana sve svježiji i miriše ljepše. Jer, on je Božija ruža svjetlosti… On (a.s.) je tako velika milost da njegovu vrijednost i veličinu opisuje i hvali lično njegov Stvoritelj, Allah Uzvišeni. I to donoseći salavat na njega…Dakle, svi svjetovi su pronašli istinsku sreću ispod strehe njegova poslanstva milosti…

U ljudskoj povijesti bilo je mnogo istinskih Allahovih dobrih, čistih i mudrih robova, kao i pravednih vladara. Međutim, sve njihove vrijednosti su samo jedan mali odraz njegove (s.a.w.s.) vrijednosti. Sve njihove vrline, pohvalne osobine i osobenosti su samo jedan mali dio njegovog (s.a.w.s.) savršenstva; jedna zraka njegova sunca. Jer, on (a.s.) je svim svjetovima milost, dobrota i dar Uzvišenog Stvoritelja. Put kojim se može približiti Uzvišenome Allahu i steći Njegovo zadovoljstvo je put slijeđenja Njegova Miljenika (s.a.w.s.) – put ljubavi prema njemu. Na tu realnu činjenicu Uzvišeni Allah nam ukazuje u sljedećim ajetima:

“Reci (Moj Poslaniče!): ‘Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!’ – a Allah prašta i samilostan je.” (Ali Imran, 31)„Onaj ko se pokorava Poslaniku, pokorava se i Allahu; a onaj ko glavu okreće – pa, Mi te (Poslaniče!) nismo poslali da im čuvar budeš.“ (En-Nisa, 80)

Zbog svega toga trebamo Allahovog Poslanika, s.a.w.s., smjestiti u središte našeg srca i života. U kelime-i tevhidu nakon rečenice: “Lā ilāhe illallah” (Nema boga osim Allaha), slijedi rečenica: “Muhammedu’r-Resulullah” (Muhammed je Allahov Poslanik). Svako izgovaranje kelime-i tevhida ili salavata predstavlja kapital u ljubavi i bliskosti Uzvišenom Hakku. Sreća na dunjaluku i na Ahiretu, kao i sva duhovna otkrovenja, postižu se kapitalom te ljubavi. Cijeli kosmos je manifestacija Božije ljubavi. Srž te manifestacije je “svjetlo (nur) Muhammeda, s.a.w.s.”, a robovanje Allahu Uzvišenom nije moguće bez ljubavi prema Njegovom Miljeniku, s.a.v.s.Duhovnost u ibadetu, suptilnost u međuljudskim odnosima, nježnost u ahlaku, prijatnost u srcu, svjetlo na licu, razgovjetnost jezika, prefinjenost osjećanja, dubina pogleda i sve druge vrijednosti i ljepote su samo odraz ljubavi koje srce osjeća prema plemenitom Poslaniku, s.a.w.s.

Kako to lijepo opisuje hazreti Mevlana: “Dođi, hej srce, pravi bajram je u susretu sa Muhammedom, s.a.v.s., jer svjetlost svjetova je od njegovog blagoslovljenog nura!”

Svijetlo lice Allahovog Poslanika, s.a.v.s., hazreti Aiša, naša majka, r. anha, opisivala je na sljedeći način:„Da su stanovnici Egipta čuli kakvo je lice Resulullaha, s.a.v.s., ne bi potrošili niti jedan dirhem za Jusufa, a.s.  A da su žene, koje su kritikovale Zulejhu zbog Jusufa, samo malo vidjele njegovu ljepotu,ne bi posjekle svoje ruke, nego srca!“ 

Aziz Mahmud Hudaji koji lijepo kaže: Ovaj svijet je ogledalo i sve opstoji sa Istinitim, A u Muhammedovom ogledalu stalno se vidi Istiniti!…

Fuzuli u svojoj poznatoj Kasidi o vodi, posvećenoj Allahovom Miljeniku, s.a.w.s., kaže:

„Neka se baščovan ne muči zalijevajući uzalud bašču, jer kada bi i hiljadu ružičnjaka vodom opskrbio, ne bi procvjetala ruža kao što je tvoje lice, ja Resulallah!“

Sultan Ahmed I dao je oslikati otisak Resulullahovog, s.a.w.s., stopala na vrhu svog turbana. O tome nam govori u svojim stihovima:

A zašto ne bih kao tadž na glavi nosio čisti otisak stopala Prvaka vjerovjesnikā?! Jer vlasnik tog otiska je ruža iz ružičnjaka vjerovjesništva, Ahmede, ponizno spusti lice i njime dodirni njegovo stopalo!

Aziz Mahmud Hudaji:

Tvoj dolazak je milost, sreća i radost, ja Resulallah! Jedini lijek za bol āšikā je u tvom viđenju, ja Resulallah! Učini šefa’at Hudajija, ili zahiren, ili batinen, Jer, on je sluga na tvojim vratima, ja Resulallah!

Naš dragi Pejgamber, s.a.v.s., je rekao: „Sve što je između nebesa i Zemlje zna da sam Allahov Poslanik. Samo to ne znaju silnici među ljudima i džinima!“ (Ahmed, III, 310)

Posvjedočio mu je poslanstvo Uhud; prepoznao ga je panj palme koji je jecao; čak i životinje su kod njega tražile utočište i žalile mu se… Međutim, Ebu Džehl i njemu slični ga nisu priznali jučer, kao i danas…

Blago vjernicima koji u svojim srcima nose ljubav prema plemenitom Poslaniku, s.a.w.s., i njegovim časnim ashabima – koji putuju ovim svijetom u zanosu imana, ukrašavajući svoja srca Kur’anom, upošljavajući svoja tijela korisnim hizmetom, uljepšavajući svoj odgoj i vladanje i živeći u duhovnom užitku vječne sreće…

 

 

/Ličnost bez premca Muhammed Mustafa, s.a.w.s.; Osman Nuri Topbas/


About the Author

Ha Mim


Nove obavijesti