„Niko od vas neće biti mu’min sve dok mu ne budem draži od njegovih roditelja, djece i svih ljudi”

0
Posted April 14, 2013 by ehli bejt in

 Vjerovjesnik treba biti preči vjernicima nego oni sami sebi, a žene njegove su – kao majke njihove.. ” (Al-Ahzaab, 6) Reci: “Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!” – A Allah prašta i samilostan je.”  (Ali Imraan, 31) 

 

U kelime-i tevhidu nakon rečenice: “Lā ilāhe illallah” (Nema boga osim Allaha), slijedi rečenica: “Muhammedu’r-Resulullah” (Muhammed je Allahov Poslanik). Svako izgovaranje kelime-i tevhida ili salavata predstavlja kapital u ljubavi i bliskosti Uzvišenom Hakku. Sreća na dunjaluku i na Ahiretu, kao i sva duhovna otkrovenja, postižu se kapitalom te ljubavi. Cijeli kosmos je manifestacija Božije ljubavi. Srž te manifestacije je “svjetlo (nur) Muhammeda, s.a.v.s.”, a robovanje Allahu Uzvišenom nije moguće bez ljubavi prema Njegovom Miljeniku, s.a.v.s.Duhovnost u ibadetu, suptilnost u međuljudskim odnosima, nježnost u ahlaku, prijatnost u srcu, svjetlo na licu, razgovjetnost jezika, prefinjenost osjećanja, dubina pogleda i sve druge vrijednosti i ljepote su samo odraz ljubavi koje srce osjeća prema plemenitom Poslaniku, s.a.v.s.

Prenosi se od Katade radijallahu anhu da je rekao: “O majko pravovjernih, obavijesti me o ahlaku Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem.” Ona odgovori (Aiša radijallahu anha): “Zar ne čitaš Kur’an?”, a ja joj rekoh: “Svakako (čitam Kur’an).” Ona reče: “Uistinu ahlak Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem je Kur’an.” (Bilježe Muslim i Ebu Davud.)

Kur’an se otkriva srcu u onolikoj mjeri koliko je ono privrženo Allahovom Poslaniku, s.a.w.s. Kada bismo bili poput časnih ashaba r.a. koji su bili počašćeni istinskim slijeđenjem Allahova Miljenika, s.a.w.s., i uspjeli ući u svijet njegova srca, i kada bismo vidjeli Božanske ljepote i mudrosti Njegovih zapovijedi i zabrana, jednom riječju, kada bismo Božiji govor i njegova značenja mogli čitati u takvoj atmosferi, – tada bismo i mi, kao ljudi koji su živjeli s njim i voljeli ga više od svega drugoga, na svaku njegovu riječ, zapovijed, pa čak i na najmanji gest odgovarali: „Ja Resulallah, preči si mi od moje majke, oca, imetka i mene samoga!…“ Odgovarali bi tako zbog istinske ljubavi prema njemu i predanosti u svemu što od njega dolazi.

Veličanstveno postojanje plemenitog Poslanika, s.a.v.s., predstavlja utočište i izvor ljubavi za ljude. Oni koji su spoznali istinu znaju da je ljubav prema “nur-i Muhammedu, s.a.v.s.” uzrok svakog postojanja. Kao da je cijeli univerzum poklonjen svjetlu Muhammeda Mustafe, s.a.v.s. Kao da je stvoren zbog njegove časti i u čast njemu. Jer, on je takva ličnost da mu se Stvoritelj svjetova obraća oslovljavajući ga najveličanstvenijim riječima: “Miljeniče! Voljeni!”

Blago onim mu’minskim srcima koja se predaju i gaje ljubav prema Allahu i Njegovom Poslaniku, s.a.w.s., jer sa tom ljubavlju se mogu uzdignuti iznad svih drugih ljubavi…

Približiti se istinskoj vrijednosti Muhammeda, s.a.w.s. moguće je samo posredstvom iskrene ljubavi, a ne razuma.

Koliko voljeti Allahova Poslanika, s.a.w.s., kazuje nam sljedeći hadis-i šerif kojeg prenosi Abdullah ibn Hišam, r.a.:

„Bili smo zajedno sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s. Plemeniti Poslanik, s.a.v.s., je sjedio i u ruci držao hazreti Omerovu, r.a., ruku. U jednom času Omer, r.a., je rekao: „Allahov Poslaniče, draži si mi od svega, osim moje duše!“ – izrazivši tako svoju ljubav prema Resulullahu, s.a.v.s. Na to je Allahov Poslanik, s.a.v.s., odgovorio: „Ne, tako mi Allaha u čijoj ruci moći je moja duša, nećeš biti mu’min sve dok ti ne budem draži i od tvoje duše!“ Hazreti Omer, r.a., je odmah rekao: „Allahov Poslaniče, tako mi Allaha, ti si mi draži i od moje duše!“ Na to je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Tek sada, Omere!“ (Buhari, Ejman,3) Eto, dakle, sa takvom ljubavlju trebamo slijediti našeg Vjerovjesnika, Muhammeda Mustafu, s.a.w.s. Ljubav prema njemu treba zauzeti prijestolje našeg srca i samo njega trebamo prihvatiti kao svoj uzor u životu. Jer, nama je strogo naređeno (farz) da ga volimo! Uzvišeni Allah u Časnom Kur’anu nam poručuje: „Vjerovjesnik treba da bude preči vjernicima nego oni sami sebi…“ (El-Ahzab, 6) On nam treba biti bliži i preči od svega na svijetu.  I sljedeći hadis-i šerif ukazuje na činjenicu da je istinska ljubav prema Resulullahu, s.a.v.s., uvjet (šart) za postizanje pravog imana. 

Resulullah, s.a.v.s., je rekao: „Tako mi Allaha, u čijoj ruci je moja duša, niko od vas neće biti (pravi) mu’min sve dok mu ne budem draži od njegovih roditelja, djece i svih ljudi.“ (Buhari, Iman, 8)

 U skladu ovoga hadisa časni ashabi su u svakoj situaciji, pa čak i u pogledu neznatnih stvari, obraćali se Allahovom Poslaniku, s.a.w.s., na sljedeći način: „Preči si mi i od oca i majke, Allahov Poslaniče!“, čime su nastojali da iskažu svoju privrženost i ljubav prema njemu. Biti ravnodušan prema ovoj ljubavi i odnositi se bez poštovanja predstavlja znak neznanja, a gajiti ovu ljubav i poštovanje je recept uspjeha.  U jednom vojnom pohodu Halid ibn Velid, r.a., je zanoćio kod nekog muslimanskog plemena. Najugledniji čovjek iz plemena ga upita: -Možeš li nam opisati Muhammeda, s.a.v.s.? -Ja nisam u stanju opisati sve ljepote i vrijednosti Allahova Poslanika, s.a.v.s.! – odgovorio je Halid. -Onda ga opiši koliko možeš, kratko i jasno! – zamolio je čovjek. -Poslanik je u skladu časti i veličine Onoga koji ga je poslao! 

Molim Uzvišenog Allaha da nam podari ljubav prema Njegovom Miljeniku s.a.w.s. kakvu su posjedovali časni ashabi i uljepša naš život sa tom ljubavlju! Blago vjernicima koji u svojim srcima nose ljubav prema plemenitom Poslaniku, s.a.v.s., i njegovim časnim ashabima – koji putuju ovim svijetom u zanosu imana, ukrašavajući svoja srca Kur’anom, upošljavajući svoja tijela korisnim hizmetom, uljepšavajući svoj odgoj i vladanje i živeći u duhovnom užitku vječne sreće… Blago li onim vjernicima koji u svome srcu čuvaju ljubav samo prema Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i koje ne mogu prevariti izvještačeni cvjetovi u divljim baštama!… Molim Uzvišenog Allaha da nam omogući da istinski slijedimo Resulullaha, s.a.w.s., našeg vodiča na putu vječne sreće, i da se ukrasimo njegovim ljepotama na dunjaluku i Ahiretu! I neka iz mora njegove duboke duhovnosti oplemeni naše duše! I neka ljubavlju prema njemu ispuni naša srca! I neka nas učini dostojnim njegovog velikog šefa’ata!…

Gospodaru naš! Učini nas vjernicima koji vole Tvoga plemenitog Poslanika, s.a.w.s., i koji žive u skladu islama kao živući Kur’an! Ljubav prema Tebi i Tvome Poslaniku, s.a.v.s., učini kapitalom naše vječne sreće!

 

 


About the Author

ehli bejt


Nove obavijesti