Noć Miradža

0
Posted August 30, 2012 by ehli bejt in

“Hvaljen neka je Onaj Koji je noću prenio Svoga roba iz Hrama Svetoga do Hrama Najudaljenijega, čiju okolinu smo Mi blagoslovili, kako bismo mu neke znake Naše pokazali! On zbilja sve čuje i sve vidi!”

 (Al Israa 1)

I

sra i Mi’radž se odnose na noć kada je Božiji Poslanik Muhammed, ‘alejhis-selam, uzdignut prema Svemogućem Allahu. Većina učenjaka je mišljenja da se ovo putovanje desilo dvadeset sedmog dana mjeseca Redžeba, godinu dana prije hidžre – preseljenja Muhammeda a.s. iz Mekke u Medinu. Riječ Isra u arapskom jeziku označava putovanje noću i odnosi se na Poslanikovo putovanje od Mekke do Mesdžid-Al-Aksa u Jerusalemu. Jedno od značenje riječi Mi’radž u arapskom jeziku je: ‘uspeti se na visinu.”,“uznignuti se uvis.“ Ova riječ se koristi za opisivanje kretanja prema gore i označava putovanje Muhammeda a.s iz Jerusalema u nebesa i izvan njih.Za našeg Poslanika Muhammeda, ‘alejhis-selama, je noć Israa i Miradža nesumljivo bila najbolja i najznačajnija noć a time i za nas. Pravo i duboko značenje ove noći za Muhammed, ‘alejhis-selam, je mimo našeg poimanja i izvan našeg ograničenog razumijevanja. Pored velikog broja literature koja nam je dostupna o ovoj noći: kur’anski ajeti, bezbroj hadisa i kazivanja ashaba ipak Istinska priroda i realnost ove noći je u biti prekrasna tajna između Svemogućeg Allaha  i Njegov miljenika, Muhammeda ‘alejhis-selama. Slijedi samo nekoliko hadisa koji govore o ovoj mubarek noći.

O

d Enes ibn Malika, Imami Ahmed prenosi da je Allahov Poslanik rekao: “Doveden mi je Burak, bijaše to bijela životinja veća od magarca a manja od mazge. Jedan korak ovoga stvorenja prelazi onoliku razdaljinu koliko Burak vidi. Jahao sam na njemu i odveo me do Bejtul-Makdisa (Jerusalema) gdje sam ga svezao za mjesto na kojemu poslanici svezivaše. Tada sam ušao i klanjao dva rekjata tamo te potom izašao. Džibril mi je donijeo posudu vina i posudu mlijeka a ja izabrah mlijeko. Rekao je: ‘Izabrao si fitru (prirođeni instikt).’ Tada sam odveden na Prvo Nebo i Džibril zatraži da se ono otvori. Rečeno je: ‘Ko si ti?’ Odgovorio je: ‘Džibril.’ ‘Ko je s tobom?’ ‘Muhammed’, reče. Upitalo je: ‘Zar je počelo njegovo poslanstvo?’ Odgovorio je: ‘Njegovo poslanstvo je počelo.’ Tako nam se otvori i ja tamo vidjeh Adema, alejhisselam, koji mi zaželi dobrodošlicu i uputi dovu za moje dobro.Potom sam odveden na Drugo Nebo i Džibril zatraži da se otvori. Rečeno je: ‘Ko je?’ Odogoviro je: ‘Džibril.’ ‘Ko je s tobom?’, upitan je. ‘Muhammed’, odgovorio je. ‘Da li je njegovo poslanstvo počelo?’ ‘Da’, rekao je, ‘njegovo poslanstvo je počelo.’ Tako nam se to Nebo otvori, te tamo vidjeh dvojicu rođaka, Jahju (Ivana Krstitelja), alejhisselma, i Isaa (Isusa), alejhisselam, koji mi zašelješe dobrodošlicu i učiniše dovu za moje dobro.Potom sam odveden na Treće Nebo i Džibril zatraži da se otvori a ono upita: ‘Ko je?’ Reče: ‘Džibril.’ ‘A ko je s tobom?’ ‘Muhammed’, odgovorio je. ‘Da li je njegovo poslanstvo počelo?’ ‘Da, njegovo poslasntvo je počelo.’ Otvori se iovo nebi pred nama i tamo vidjeh Jusufa (Josipa), alejhisselam, kojemu je data polovina od sveukupne ljepote. Poželio mi je dobrodošlicu i uputio dovu za moje dobro.Odveden sam na Četvrto Nebo i Džibril zatraži da se otvori. Upita: ‘Kosi ti?’ Odgovori: ‘Džibril.’ ‘A ko je s tobom?’ ‘Muhammed’, odgovori. ‘Da li je njegovo poslanstvo počelo?’ ‘Da, njegovo poslanstvo je počelo’, odgovori Džibril, pa se nebo otvori i vidjeh Idrisa (Henoha), alejhisselam, koji mi zaželi dobrodošlicu i uputi dovu za moje dobro.” Potom je Poslanik, alejhisselam, rekao: ‘Allah je rekao: i Mi smo ga na visoko mjesto podigli.’ (Kur’an, sura Merjema, ajet 57.)” Potom je nastavio kazivanje.“Tada sam odveden na Peto Nebo i Džibril zatraži da se otvori. Reklo je: ‘Ko si ti?’ ‘Džibril’, odgovorio je. ‘A ko je s tobom?’ ‘Muhammed’, rekao je. ‘Da li je njegovo poslanstvo počelo?’ ‘Da, njegovo poslanstvo je počelo.’ Vrata neba se otvoriše i vidjeh Haruna (Arona), alejhisselam, koji mi zaželi dobrodošlicu i uputi dovu za moje dobro.Potom sam odveden na Šesto Nebo i Džibril zatraži da se otvori. Reklo je: ‘Ko si ti?’ ‘Džibril’, odgovorio je. ‘A ko je s tobom?’ ‘Muhammed’, rekao je. ‘Da li je njegovo poslanstvo počelo?’ ‘Da, njegovo poslanstvo je počelo.’ Vrata neba se otvoriše i vidjeh Musaa (Mojsija), alejhisselam, koji mi zaželi dobrodošlicu i uputi dovu za moje dobro.Onda sam odveden na Sedmo Nebo i Džibril zatraži da se otvori. Reklo je: ‘Ko si ti?’ ‘Džibril’, odgovorio je. ‘A ko je s tobom?’ ‘Muhammed’, rekao je. ‘Da li je njegovo poslanstvo počelo?’ ‘Da, njegovo poslanstvo je počelo.’ Vrata neba se otvoriše i vidjeh Ibrahima (Abrahama), alejhisselam, koji bijaše naslonjen na Bejtul-Ma‘mur. Svaki dan sedamdeset hiljada meleka u nju uđe i iz nje se potom ne vraćaju. Potom sam odveden do Sidretul-Muntehaa (lotosovoga drveta iz kojega nikome nema prolaza). Njegovo lišće bilo je poput slonovih ušiju a njegovi plodovi poput ćupova, i kada bi se otkrio Allahovom naredbom sa svim onim s čime se otkriti može niko ne bi bio kadar opisati ga uslijed njegove velike ljepote. I potom mi Allah objavi to što mi objavi. Naredio mi je pedest namaza u toku dana i noći. Vraćao sam se nazad i kada siđoh do Musaa, alejhisselam, on reče: ‘Čime je tvoj Gospodar nagradio tvoj ummet?’ Rekoh: ‘pedeset namaza za noć i dan.’ Reče: ‘Vrati se svome Gospodaru i zamoli Ga da smanji (teret) za tvoj ummet jer tvoj ummet neće biti u stanju da ga podnese. Iskušao sam to na slučaju Izraelićana i uvjerio se da je istina.’ Tako se vratig Gospodaru i upitah: ‘Gospodaru moj, smanji mojemu ummetu jer neće biti kadar podnijeti (toliku obavezu).’ Tako On smanji obavezu za pet namaza. Kada siđoh do Musaa, alejhisselam, upita me: ‘Šta je bilo?’ Rekao sam: ‘Gospodar moj smanjio je (teret) za pet.’ Rekao je: ‘Vrati se (ponovno) svome Gospodaru.’ Tako sam sve išao od Gospodara do Musaa, alejhisselam, i svaki put Gospodar moj je smanjivao za pet namaza sve dok nije rekao: ‘Pet namaza u toku dana i noći a za svaki obavljeni namaz bit će nagrada kao da je klanjano deset namaza! Kogod htjedne učiniti dobro djelo a ne učini računat će mu se kao da ga je učinio a ako ga učini bit će mu naknađeno kao da je učinio deset dobrih djela. Kogodo htjedne uraditi loše djelo pa ga ne učini neće mu ništa biti računato a ko učini dobro djelo pisat će mu se samo jedno loše djelo.’ Sišao sam do Musaa, alejhisselam, i rekao mu šta je bilo. On mi reče: ‘Vrati se i traži smanjenje jer tvoj ummet neće nitikadar podnijeti taj teret.’ Vraćao bih se svome Gospodaru sve dok me više nije bilo stid.” (Predaju bilježi Ahmed, III/148., te Muslim, I/145.)

I

mam Ahmed bilježi predaju od Enesa da je Burak doveden Poslaniku, alejhisselam, u Noći Israa sa sedlom i uzdama spremnim za uzjahati. Životinja se uplaši a Džibril joj reče: “Zašto to činiš? Allaha mi, niko ko je časniji kod Allaha od njega nije te jahao!” Na ove riječi, Burak se poče znojiti. Ovu predaju bilježi i Tirmizi, hadis br. 3131., i kaže da je garib (usamljena).

Enes također prenosi da je Poslanik, alejhisselam, rekao: “U noći kada sam odveden svome Gospodaru vidjeo sam Musaa, alejhisselam, koji stajaše moleći se u svome mezaru.” (Ahmed, III/120., Muslim, 2375.)

I

mam Ahmed bilježi da je Džabir ibn Abdullah čuo POslanika, alejhisselam, kako kaže: “Kada Kurejšije ne povjerovaše da sam odveden za vrijeme Noćnoga putovanja (Isra) u Bejtul-Makdis, ustao sam u Hidžru (dio kod Kabe) i Allah mi pred oči postavi Bejtul-Makdis tako da sam im rekao sve šta u njemu ima izravno gledajući.” (Ahmed, III/337.; predaju također bilježe, al’ sa drugačijim senedima, lancima prenosilaca, Buharija, hadis br. 4710., i Muslim, hadis br. 170.)

B

ejheki bilježi da Ibn Šihab prenosi od Ebu Seleme bin Abdurrahmana da je rekao: “Jedan broj Kurejševića otišao je Ebu Bekru i rekao: ‘Da li si čuo šta tvoj prijatelj priča? Tvrdi da je otišao do Bejtul-Makdisa i vratio se u Mekku, sve za jednu noć!’ Ebu Bekr odgovori: ‘Da li je to baš on rekao?’ Odgovoriše: ‘Da.’ Ebu Bekr reče: ‘Tada ja svjedočim da je ono što on reče istina.’ Upitaše: ‘Vjeruješ da je stigao u Šam za jednu noć i vratio se u Mekku prije jutra?’ Odgovori: ‘Da, vjerujem mu i po pitanju stvari koje su veće od te. Vjerujem mu po pitanju Objave s nebesa.’ ” Ebu Selema reče da je od toga dana Ebu Bekr prozvan Sidik (iskreni). (Delailun-Nubuvva, II/359.)

I

mam Ahmed bilježi da je Ibn Abbas rekao: “Allahov Poslanik, alejhisselma, rekao je: ‘Noći kada sam odveden na Noćno putovanje, probudio sam se u Mekki sljedećega dana, brinući se znajući da mi ljudi neće vjerovati.’ Klonio se ljudi strahujući od toga. Tada je Ebu Džehl prošao pored njega, sjeo do njega i podrugljivo upitao: ‘Ima li šta novo?’ Allahov Poslanik, alejhisselam, reče: ‘Da.’ Ovaj upita: ‘Šta je to novo?’ Odgovori, alejhisselam: ‘Odveden sam prošle noći na putovanje.’ Upita: ‘Kamo?’ ‘U Bejtul-Makdis’, reče. ‘A ovoga jutra si s nama, ovdje?’ Poslanik, alejhisselam, odgovori: ‘Da.’ Ebu Džehl mu nije želio u lice reći da laži, ali je sazvao druge ljude i rekao mu: ‘Ako sazovem tvoje ljude, da li ćeš im reći šta se desilo?’ Poslanik, alejhisselam, odgovori: ‘Da.’ Ebu Džehl: ‘Ljudi Benu Ka‘ba!’ Ljudi ustaše sa svojih mjesta i priđoše im. Ebu Džehl reče: ‘Reci svome narodu šta je bilo.’ Allahov Poslanik: ‘Odveden sam prošle noći na putovanje.’ Upitaše: ‘Kamo?’ Odgovori, alejhisselam: ‘U Bejtul-Makdis.’ Rekoše: ‘A ovoga jutra si sa nama?’ Reče, alejhisselam: ‘Da.’ Počeli su udarati se po rukama u uzbuđenju i govoriti: ‘Možeš li nam opisati Hram?’ Neki od njih bili su tamo i znadoše kako Hram izgleda. Allahov Poslanik, alejhisselam, rekao je: ‘Počeo sam opisivati sve dok ne dođoh do nekih detalja za koje ne bijah siguran ali je tada Hram donesen i stavljen  pored kuće ‘Tako da sam mogao gledati u njega i opisivati ga.’ Ljudi su počeli govoriti: ‘Allaha mi, ima pravo!’ ” (Ahmed, I/309., Nesai, poglavlje el-Kurba, hadis br. 11285., Bejheki II/363.)

 

 


About the Author

ehli bejt


0 CommentsBe the first to comment!


Leave a Response


(required)

Nove obavijesti