Položaj roditelja Poslanika a.s. prikazan kroz hadise Buharijine i Muslimove zbirke

0
Posted May 2, 2013 by ehli bejt in

Imam Muslim prenosi od Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik a.s. rekao: “Pitao sam za dozvolu svoga Gospodara da tražim oprost – (činim istigfar) – za svoju majku, pa mi nije dozvolio, pa sam, također, pitao za dozvolu da posjetim njen kabur pa mi je dao dozvolu.” (Muslim, hadis broj 976.)

Također, prenosi se od Enesa Ibn Malika r.a. sljedeći hadis: “Jedan čovjek je rekao: “O Allahov Poslaniče, gdje je boravište moga oca?” Poslanik a.s. je rekao: “Moj otac i tvoj otac su u vatri.” (hadis, broj 203.)

الإجابة: أهل الفترة هم الذين يعيشون في وقت لم تبلغهم فيه دعوة رسول ولم يأتهم كتاب كالفترة التي بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: {قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ} [سورة المائدة: آية 19]، ويلحق بأهل الفترة من كان يعيش منعزلاً أو بعيدًا عن الإسلام والمسلمين، وأما حكمهم فإلى الله سبحانه وتعالى.

Naravno da su ovi hadisi za mnoge vjerodostojni“, – zašto? Jednostavno zbog toga jer se nalaze u zbirci hadisa od Imama Muslima ili od Imama Buharije, bez obzira na njihovu kontradiktornost sa tvrdnjom mnogih učenjaka da Ehlu El-Fatra (narod koji nije imao svog poslanika niti svoju knjigu – kao sto su ljudi koji su živjeli i umrli u periodu između pojave Isaa a.s i naseg Poslanika a.s. i ljudi kojim objava nije dostavljena) neće ući u vatru, nego će ili ući u džennet ili će biti ispitani na Sudnjem danu (kako tvrdi neka ulema).

Allah s.v.t u sljedećim kur’anskim ajetima ukazuje na to, da ljudi i gradovi neće biti kažnjeni ako im nije došao poslanik ili opomena:

“A Mi nijedan narod nismo kaznili dok poslanika nismo poslali!” (Al-Isra, 15.)

“Mi nijedan grad nismo razorili prije nego su im došli oni koji su ih opominjali.” (Aš-Šu’ara, 208.)

“Tako je, jer Gospodar tvoj nije uništavao sela i gradove zbog zuluma njihova – bez prethodne opomene njihovim stanovnicima.” (Al-Ma’ida, 131.)

“O vjernici, mnogobošci su sama pogan, i neka više ne dolaze na hadždž Časnom hramu poslije ovogodišnjeg hadždža.” (At-Tawba, 28.)

 Pa da li ima neko, ko može vjerovati ili nazivati roditelje Poslanika a.s. “pogan”, kako stoji u ovom ajetu? 

Pitali su velikog učenjaka Ebu Bekr El-Arabi El-Malikija o čovjeku koji govori o roditeljima Poslanika a.s. da su u vatri, pa je Ebu Bekr odgovorio: “Ko to tvrdi, on je zaista proklet čovjek, pošto Allah govori:

“One koji Allaha i Poslanika Njegova budu vrijeđali, Allah će i na ovom i na onom svijetu prokleti, i sramnu im patnju pripremiti.”

Zatim je rekao: “A ima li većeg vrijeđanja od toga da govoriš da su mu roditelji u vatri?!” 

P.S. Kada te neko pita o hadisima iz zbirki Buharije i Muslima, u kojima se govori o godinama hz. Aiše kada se udala za Poslanika a.s., ili o tome kako je Musa a.s. izbio oko Meleku smrti a.s. kada mu je došao da uzme dušu, ili o roditeljima Poslanika a.s. i njihovom boravištu na onom svijetu, ili o tome da li je Poslanik a.s. imao spolni odnos sa devet žena u jednoj noći, ili o ashabu koji je učestvovao u kamenovanju majmunice do smrti zbog učinjenog bluda, ili o dojenju odraslih muškaraca, ili o pijenju devinog urina, da li su svi ovi hadisi vjerodostojni?

Ti mu reci: “Halali mi brate, ne mogu razgovarati s tobom o tome, ja razgovaram o tome samo u akademskim krugovima.” E baš to nam predlažu i tako tvrde neke neznalice, da upravo na taj način trebamo postupiti kada se radi o nevjerodostojnim hadisima. Nije problem njima što ovi „hadisi“ narušavaju sliku, ugled i čast našeg Poslanika a.s., a time ugled naše vjere. Njima je važno samo da se ne naruši ugled zbirki Buharije i Muslima, koje su savršene i bez mahane. A ako imaju kojim slučajem neku mahanu, onda o tome treba šutiti ili šaptati, samo među ulemom.

Nije mi bilo cilj raspravljati se oko velike časti i ugleda roditelja Poslanika a.s. (Allahovih robova kojima je ukazana čast da rode najodabranijeg roba i za koje vjerujem kao mnoga Ulema da su bili na ispravnoj vjeri Ibrahima a.s.). Za one koji o tome imaju makar i jedan trun sumnje, dovoljno je čitati jednu od sedam knjiga koje je napisao imam Es-Sujuti o ovoj temi, ili ono što su napisali o tome El-Fahr Er-Razi, El-Elisi, Ibn Hadžar El-Askalani, El-Kurtubi, Šerafuddin El-Menavi, El-Iz Ibn Abdusselam, Ibn Aabidin, Ibn Sejjidunnas, El-Bejžuri, Šemsuddin Ibn Nasir El-Damaški i od savremenih autora El-Ša’arawi, Egipatski odbor za fetve, Fetava broj 2623.

I, naravno, većina sufijskih učenjaka, ako ne i svi,  koji nisu prihvatili navedene hadise iz zbirki Buharije i Muslima ili tumačili njih na drugačiji način , pošto oni nisu bili neznalice, kao mnogi koji se pretvaraju da su na njihovom putu, a nemaju ni “s” od sufizma.

Isto tako, naš velikan hz. Ebu Hanifa, nije prihvatio takvo mišljenje o roditeljima Poslanika a.s. (upozorenje:knjiga El- Fikh El-Ekber o hanefijskom fikhu ima dvije poznate originalne knjige; u najstarijoj se piše da su roditelji Poslanika a.s. umrli u Fitretu (prvobitno stanje čistoće duše ili islam), a u novoj verziji se piše u “kufru i nevjerstvu“. Vehabije, naravno, propagiraju krivu verziju).

Nemojte mi govoriti o ocu Ibrahima a.s., i sinu od Nuha a.s. ….itd, čitajte šta je napisala ulema o tome, a naročito Es-Sujuti, ili slušajte ovaj link od šejha Ša’ravije a.r.

Također, neka Ulema tvrdi da je Allah poživio roditelje Poslanika a.s., i da je Poslanik a.s. pozvao njih u Islam pa su ga primili, zatim su usmrćeni ponovo (tako stoji u jednom hadisu koji je slab), ali bez obzira na slabost toga hadisa, velika grupa Uleme njega smatraju dokazom kao što su Šemsuddin Ed’damaški i Es’salah Es’safdi.

 

Napomena: Kao profesor arapskog jezika i islamskih nauka, svaki put kada nešto pišem, prevodim arapski tekst na bosanski jezik onako kako vidim da je ispravno, jer su, nažalost, mnoge knjige koje su pisane u originalu na arapskom jeziku, prevedene na bosanski jezik sa greškama.

 

By Quranic


About the Author

ehli bejt


Nove obavijesti