Prave godine hz.Aiše r.a, u vrijeme kada se udala za Poslanika a.s

0
Posted August 19, 2012 by ehli bejt in

U knjizi “El-Bidaja ve-l-Nihaja” (“Početak i kraj”) autora Ibn Kesira, u četvrtom dijelu, na str. 315, spomenuto je, da je hz.Esma, kći Ebu-Bekra r.a, bila starija od svoje sestre hz. Aiše r.a. 10.god. U istoj knjizi se navodi da je hz. Esma, kći Ebu-Bekra r.a, preselila u 100-toj godini života, tj. preselila je 73.godine po Hidžri.
U knjizi ”El-Ealam” od Zriklija, kao i u mnogo drugih knjiga iz historije islama, nalazimo sličnu predaju.   Također, znamo da je Poslanik a.s stupio u brak sa hz.Aišom r.a druge godine po Hidžri.

Na osnovu prethodno navedenih predaja zaključujemo sljedeće:

a- Ako je hz. Esma r.a umrla 73. hidžretske godine u 100-toj godini života, razumijemo da je imala 27 godina pred Hidžru ( 100 god- 73 hidžretske godine = 27 godina starosti hz. Esme pred Hidžru)

b- Ako znamo da je hz. Esma r.a bila starija 10 godina od hz. Aiše r.a,  zaključujemo da je hz. Aiša r.a pred Hidžru i dvije godine prije braka sa Poslanikom a.s imala 17 godina.

Na osnovu ovih priloženih dokaza, da se zaključiti da je hz. Aiša r.a prilikom stupanja u brak sa Poslanikom a.s imala 19, a ne 9 godina.   Sve ovo nas navodi na zaključak da je prenosilac rivajeta, iz nehata ili zaborava, izgubio iz vida 10 godina razlike u godinama hz. Aiše r.a.   Kao jedan od dokaza o stvarnim godinama hz. Aiše r.a kada je stupila u brak sa Poslanikom a.s,  nalazimo i u knjizi “El-Marif” od Ibn Kutejbe, gdje se navodi da je hz. Aiša r.a preselila kada je imala 77 godina, tj. u 58. godini po Hidžri. To znači  matematički 77-58=19.   Vidimo da je hz. Aiša pred Hidžru imala 19.god. I ako se Poslanik a.s oženio hz. Aišom r.a tada, zajednički  život su počeli druge godine po Hidžri, tj. kada je hz. Aiša r.a. imala 21 godinu.

Jedan od  dokaza o starosti hz. Aiše r.a, u trenutku stupanja u brak sa Poslanikom a.s, nalazimo u knjizi od Imama Taberija pod nazivom “Tahir El –Umam”. U toj knjizi se tvrdi da su sva djeca  hz. Ebu Bekra r.a rođena prije Objave. Na osnovu dokaza,  znamo da je hz. Aiša r.a pred Hidžru imala 19 god, a Poslanik a.s, nakon primanja prve objave,  provodi u Meki 13 godina, što znači da je hz. Aiša r.a na početku Poslanstva imala 6 god (19-13=6). Dokazi za ovo se nalaze u velikom broju  hadisa u kojima  hz. Aiša r.a  prenosi mnoge događaje u kojima je ona bila svjedok prvog perioda Poslanstva, konkretnije  4. i 5. godine po Poslanstvu. Većina tih hadisa govori o vrijeđanju i maltretiranju muslimana od strane nevjernika, o životu hz. Ebu Bekra r.a, o posjetama Poslanika a.s porodici Ebu-Bekra r.a, o postupcima Pejgambera a.s prema muslimanima i njegovom odnosu prema nevjernicima. Većina ovih hadisa se nalazi u Buharijinom Sahihu, kao npr. u prvom tomu, na str.181, hadis br.464. Zatim, u drugom tomu iste zbirke, hadis na str. 804. Također, i u Musnedu Imama Ahmeda, u šestom tomu, na str.198. itd.

Čitajući ove hadise iz gore navedenih izvora, možemo zaključiti:    Da bi nam mogla prenijeti ovako važne događaje, hz. Aiša je morala imati minimalno 6 godina, prilikom objave Poslanstva. Jer, nemoguće je da ovako bitne stvari zapazi i prenese dijete tih godina i mlađe.

Također, vezano za tradiciju arapskog naroda, u praksi nije postojalo to da supružnici stupaju u brak u tako ranim godinama. Sve gore navedeno je minimum od velikog broja dokaza, koji pobijaju netačnu tvrdnju da se Poslanik a.s. oženio hz. Aišom kada je imala 9 godina, ali zbog malog prostora, nemoguće je sve iznijeti. Svi koji žele da dobiju više informacija o ovoj temi, neka čitaju djela od Šejh Demal El-Bena Islam El-Bahir na engleskom jeziku Shanavas(Ilaam.net), a također imaju dostupnu stranicu ha-mim.net i mail quranic@ha-mim.net  .

P.S.   Za sve koji traže odgovore isključivo u Buharijinoj zbirci (Sahih El-Buhari) i zbirkama hadisa, neka imaju na umu da to ne znači da su te zbirke nepogrješive i da su Allahove Objave. Treba da se zna da mnogo ugledne uleme, kao što su: Imam Taberani, Šejh Muhammed El-Gazali, Abas El-Akad i mnogi drugi uglednici, nisu prihvatili neke hadise koje su prenijeli Buharija i Muslim.

By Quranic


About the Author

ehli bejt


0 CommentsBe the first to comment!


Leave a Response


(required)

Nove obavijesti