Poslanikove a.s stvari

0
Posted February 26, 2013 by Ha Mim in

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem , je imao devet sablji i svaka je imala svoj naziv:

Me‘sur je bila njegova prva sablja koju je naslijedio od oca. Potom, El-Adb i Zulfikar od koje se gotovo nije odvajao. Njeni držak (rukohvat), štitnik, vrh, kajasa i remen bili su od srebra. Ostale sablje su imale nazive: El-Kaleij, El-Bettar, El-Hatf, Er-Resub, El-Mihzem, El-Kadib. Remen njegove sablje je bio od srebra i između su bile srebrne halke. Sablju Zulfikar je dobio kao ratni plijen na Bedru i za nju je vezano predanje u kojem se spominje sablja koja mu je pokazana u snu. Kada je ušao u Mekku, prilikom njena oslobođenja, sablja je bila okićena zlatom i srebrom.

Imao je sedam oklopa: Zatul-fudul, kojeg je dao u zalog jevreju Ebu eš-Šahmu za trideset saa ječma i ovaj dug je bio do godinu dana. Oklop je bio od željeza. Pored ovog, spominju se i sljedeći: Zatul-višah, Zatul-havaši, Es-Sa’adijje, Fidda, El-Betra i El-Hirnik.

Imao je šest lukova za strijele:Ez-Zerva’, Er-Revha’, Es-Safra’, El-Bejda’, El-Ketum koji je pukao u bici na Uhudu pa ga je uzeo Katade ibn En-Nu’man, i strijelu Es-Sedad.

Imao je tobolac (fišekliju) za strijele, El-Kafur, i pojas (kaiš) od kože na kojem su bile okačene tri srebrne halke, srebrna kopča i srebrna stezaljka, prema mišljenju pojedinih autora. Međutim, šejhul-islam, Ibn Tejmijja, kaže: “Do nas nije doprlo da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., na sredini pojasa imao kopču.”

Imao je dva štita: Ez-Zeluk i El-Futek. Postoji predanje da mu je jedan poklonjen, a na njemu je bila slika (lik) kipa, pa je on stavio ruku na nju i Allah ju je izbrisao.
Imao je petero kopalja. Jedno je imalo naziv El-Musvij, drugo El-Musni, zatim En-Nebah, jedno veliko El-Bejda’, i drugo malo, koje je ličilo je na pastirski štap, a nazvao gaje El-Aneze. S njim bi izlazio na bajrame i bilo bi stavljeno ispred njega i služilo bi mu kao sutra (pregrada) pri obavljanju namaza. Ponekad bi i šetao s njim.

Imao je kacigu od željeza, El-Muveššeh, i bila je ukrašena mesingom. Druga kaciga je nosila naziv Es-Sebug ili Zu Sebug.

Imao je tri ogrtača širokih rukava koje je oblačio u bitkama. U nekim predanjima se spominje da je imao džubu od zelenog (svilenog) brokata. Također je poznato da je Urve ibn Ez-Zubejr imao kacigu od brokata čija je unutrašnjost bila od zelenog svilenog brokata i da ju je oblačio u borbama. Imam Ahmed dozvoljava oblačenje svile u borbi.

Imao je crnu zastavu El-Ukab. Ebu Davud u svome Sunenu bilježi od jednog ashaba da je rekao: “Vidio sam žutu zastavu Allahova Poslanika, s.a.v.s., mada je imao i bijelu, a možda ju je kasnije promijenio u crnu.”

Imao je šator El-Kinn, i kukasti štap (mihdžen) dužine podlaktice ili malo duži i na njega se oslanjao prilikom hodanja i jahanja. Vješao ga je pred sobom na devi. Njegova palica je nazvana El-Urdžun, a motka od tise El-Memšuk. Postoji mišljenje da su ovaj štap nasljeđivali halife.

Imao je čašu Er-Rejan, a također je nazvana i Muganij. Druga čaša mu je bila obmotana srebrnim lančićem. Imao je i staklenu čašu.  Imao je čajnik Es-Sadir, zatim zdjelicu od kamena iz koje je uzimao abdest i korito od mesinga, veliku drvenu čašu Es-Siah, zatim, bronzano korito iz kojeg se kupao, bočicu za ulje i kutiju za ogledalo i češalj. Neki autori tvrde da je češalj bio od slonovače. Od bronze mu je bio i štapić za nanošenje surme prije spavanja po tri puta na svako oko. U kutiji je imao dvoje makaze i misvak.

Imao je veliki čanak El-Gara’ i na njemu su bile četiri halke za koje su ga nosili četverica ljudi. Također je imao posude za mjerenje žitarica sa’ i mudd, krevet od tikova drveta kojeg mu je poklonio Esad ibn Zurare, i kožni ležaj koji je bio napunjen palminim vlaknima.

Taberani u svome Mu’džemu bilježi od Ibn Abbasa sveobuhvatni hadis o oruđu. Ibn Abbas kaže: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., imao je sablju čiji su rukohvat i štitnik bili od srebra i imala je naziv Zulfikar. Imao je i luk Es-Sedad, tobolac (fišekliju) za strijele El-Džem’u, oklop mu je bio ukrašen bakrom a nosio je naziv Zatul-fudul, zatim, koplje En-Nubea, kukasti štap (mihdžen) Ed-Dakn, bijeli štit El-Mudžez. Imao je sivog konja (zekana) Es-Sekb, sedlo Ed-Dadž, zatim sivu mazgu po imenu Duldul, devu El-Kasva i magarca Ja’fura. Imao je šator El-Kinn, manje koplje El-Kamre, ogledalo i štap od tise El-Mevt.”

Sve ove gore spomenute stvari se spominju pojedinačno u mnogim hadisima.

 

 


About the Author

Ha Mim


Nove obavijesti