Dova kroz Kur’an

0
Posted August 20, 2012 by ehli bejt in

Dova (molitva,spominjanje, zikir, dozivanje, traženje, sjećanje, obraćanje) Allahu predstavljenja je u Kur’anu kao spas, ibadet, sastavni dio vjernikovog života, velika milost Njegova prema robu, znak i dokaz jasni Allaha svome robu u smislu da se vrati i okrenu Njemu u traženju,  kao Izvoru koji je pokretač svega oko roba i samoga roba. Primjer nam je Poslanik Muhammed as čiji je jezik i srce bilo u stalnom spominjanju i molitvi Njemu. Dova vodi u Tewhid i predanost potpunu Allahu. Moglo bi se opisati kao razgovor i bliskost sa Uzvišenim.Svaki tren On te sluša, nema posrednika između Rabba i roba, On kaze: „A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli…“ (Baqara 186)  Kažeš Allah, On Uzvišeni se odaziva… Zato je jedna od velikih blagodati Njegovih dova koju nam je podario, i naučio nas primjerima dova Poslanika as i vjernika u svom časnom govoru Kur’anu. Jer svi Njegovi Poslanici as i oni kojima je On zadovoljan molili su se samo Njemu.

 

Slijede Kur’anski ajeti u kojima se spominje dova:

 

 

“Uslišena je molba vaša!” – reče On – “a vas dvojica na Pravome putu ostanite i nikako se za neznalicama ne povodite!” (Yunus: 89)

Ko je u većoj zabludi od onih koji se, umjesto Allahu, klanjaju onima koji im se do Sudnjeg dana neće odazvati i koji su prema njihovim molbama ravnodušni. (Al-Ahqaf: 5)

“A zar vam poslanici vaši nisu jasne dokaze donosili?” – upitaće oni. – “Jesu!” – odgovoriće. – “Molite onda vi!” – reći će oni. Ali će molba onih koji nisu vjerovali uzaludna biti.(Ghaafir: 50)

“Udovoljeno je molbi tvojoj, o Musa!” – reče On – (Taa-Haa: 36)

Pa i ako budu trpjeli, njihovo boravište će Vatra biti; a ako budu tražili naklonost Allahovu, njihovoj molbi neće se udovoljiti. (Fussilat: 24)

Tu Zekerijja zamoli Gospodara svoga: “Gospodaru moj” – reče – “podari mi od Sebe čestita potomka, jer se Ti, uistinu, molbi odazivaš!” (Aali Imraan: 38)

Kad reče ocu svom i narodu svom: “Kome vi to ibadet činite?” Rekoše: “Obožavamo idole, pa smo stalno njima privrženi.” Reče: “Da li vas čuju kad prizivate i molite, Ili vam koriste ili štete?” Rekoše: “Naprotiv, našli smo očeve naše, tako čine.” ( Shu’ara 70-74)

Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome, ne voli On one koji se previše glasno mole. (Al-A’raaf: 55)

 Džamije su Allaha radi, i ne molite se, pored Allaha, nikome! (Al-Jinn: 18)

A ako ih zamolite da vas na Pravi put upute, neće vam se odazvati; isto vam je molili ih ili šutjeli. (Al-A’raaf: 193)

Reci: “Molite se onima koje, pored Njega, smatrate bogovima – ali vas oni neće moći nevolje osloboditi niti je izmijeniti.” (Al-Israa: 56)

Gospodar vaš je rekao: “Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati! Oni koji iz oholosti neće da Mi se klanjaju – ući će, sigurno, u Džehennem poniženi.” (Ghaafir: 60)

I Semudu – brata njihova Saliha. “O narode moj” – govorio je on – “klanjate se samo Allahu, vi drugog boga osim Njega nemate! On vas od Zemlje stvara i daje vam da živite na njoj! Zato Ga molite da vam oprosti, i pokajte Mu se, jer Gospodar moj je, zaista, blizu i odaziva se.” (Hud: 61)

Ako im se molite, ne čuju vašu molbu, a da i čuju, ne bi vam se odazvali; na Sudnjem danu će poreći da ste ih Njemu ravnim smatrali. I niko te neće obavijestiti kao Onaj koji zna. (Faatir: 14)

Reci: “Ko vas iz strahota na kopnu i moru izbavlja kad Mu se i javno i tajno ponizno molite: ‘Ako nas On iz ovoga izbavi, sigurno ćemo biti zahvalni!'” (Al-An’aam: 63)

O narode moj, molite Gospodara svoga da vam oprosti, i pokajte Mu se, a On će vam slati kišu obilnu i daće vam još veću snagu, uz onu koju imate, i ne odlazite kao mnogobošci!” (Hud: 52)

I ne pravite nered na Zemlji, kad je na njoj red uspostavljen, a Njemu se molite sa strahom i nadom; milost Allahova je doista blizu onih koji dobra djela čine. (Al-A’raaf: 56)

Reci: “Gospodar moj naređuje – pravednost. I obraćajte se samo Njemu kad god obavljate molitvu, i molite Mu se iskreno Mu ispovijedajući vjeru! Kao što vas je iz ničega stvorio, tako će vas ponovo oživiti.” (Al-A’raaf: 29)

Musa reče narodu svome: “Molite Allaha da vam pomogne i budite strpljivi, Zemlja je Allahova, On je daje u naslijeđe kome On hoće od robova Svojih; a lijep ishod će biti za one koji se budu Allaha bojali.” (Al-A’raaf: 128)

A Allahova imena su najljepša – zato Ga molite njima. I ostavite one koji skrnave imena Njegova. Platit će im se šta rade. (el-E’araf, 180.)

I kada ste od Gospodara svoga pomoć zatražili i molili, On vam se odazvao: “Poslaću vam u pomoć hiljadu meleka koji će jedni za drugim dolaziti.” (Al-Anfaal: 9)

 A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu.(Al-Baqara: 186)

O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je i drúgu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allaha se bojte – s imenom čijim jedni druge molite – i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vama bdi. (An-Nisaa: 1)

Ne pripisuje vam se u grijeh ako od Gospodara svoga molite da vam pomogne da nešto steknete. A kada pođete sa Arefata, spominjite Allaha kod časnih mjesta; spominjite Njega, jer vam je On ukazao na Pravi put, a prije toga ste bili u zabludi. (Al-Baqara: 198)

Gospodar tvoj, sigurno, zna da ti u molitvi provodiš manje od dvije trećine noći, polovinu njezinu ili trećinu njezinu, a i neki od onih koji su uz tebe. Allah određuje dužinu noći i dana, On zna da vi to ne umijete izračunati pa vam prašta, a vi iz Kur’ana učite ono što je lahko; On zna da će među vama biti bolesnih, i onih koji će po svijetu putovati i Allahove blagodati tražiti, i onih koji će se na Allahovu putu boriti – zato izgovarajte iz njega ono što vam je lahko, i molitvu obavljajte, i milostinju udjeljujte, i draga srca Allahu zajam dajte! A dobro koje za sebe unaprijed osigurate naći ćete kod Allaha još većim i dobićete još veću nagradu. I molite Allaha da vam oprosti, jer Allah prašta i milostiv je. (Al-Muzzammil: 20)

Allah dž.š., je hvalio Svoga roba Zekerijjaha a.s., riječima: „Kada tiho pozva i zamoli Gospodara svoga…“ (Merjem, 3.)

„..odazvasmo i, izliječivši mu ženu, Jahjaa mu poklonismo. Oni su se trudili da što više dobra učine i molili su Nam se u nadi i strahu, i bili su prema Nama ponizni. (Al-Anbiyaa: 90)

A ako ih zamolite da vas na Pravi put upute, neće vam se odazvati; isto vam je molili ih ili šutjeli. (Al-A’raaf: 193)

On je Taj koji vas od jednoga čovjeka stvara – a od njega je drúgu njegovu stvorio da se uz nju smiri. I kada je on nju obljubio, ona je zanijela lahko breme i nosila ga; a kad joj je ono otežalo, njih dvoje su zamolili Allaha, Gospodara svoga: “Ako nam daruješ dobrog potomka, bićemo, zaista, zahvalni!” (Al-A’raaf: 189)

“..i govorio: ‘Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta;” (Nooh: 10)

O vjernici, tražite sebi pomoći u strpljivosti i obavljanju molitve! Allah je doista na strani strpljivih. Baqara: 153)

Zatim krenite odakle i drugi kreću i tražite od Allaha oprost jer Allah prašta i samilostan je ( Baqara 199)

 I tražite oprost od Gospodara svoga, i onda Mu se pokajte! – Gospodar moj je, uistinu, samilostan i pun ljubavi.” (Hud: 90)

A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite. (Al-Jumu’a: 10)

Mi smo zaštitnici vaši u životu na ovome svijetu, a i na onome; u njemu ćete imati sve ono što duše vaše zažele, i što god zatražite – imaćete, (Fussilat: 31)

Reci: “Ja sam čovjek kao i vi, samo – meni se objavljuje da je vaš Bog samo jedan Bog, zato se Njemu iskreno klanjajte i od Njega oprosta tražite! A teško onima koji Njemu druge ravnim smatraju, (Fussilat: 6)

da od Gospodara svoga oprosta tražite i da se pokajete, a On će vam dati da do smrtnoga časa lijepo proživite i svakom čestitom daće zasluženu nagradu. A ako leđa okrenete – pa, ja se, zaista, bojim za vas patnje na Velikom danu. (Hud: 3)

Od Allaha je svaka blagodat koju uživate, a čim vas nevolja kakva zadesi, opet od Njega glasno pomoć tražite. (An-Nahl: 53)

 “O narode moj” – govorio im je on – “zašto tražite da vas stigne kazna prije nego što se pokajete? Zašto od Allaha ne tražite oprosta, da bi vam se ukazala milost?” (An-Naml: 46)

 

 

 


About the Author

ehli bejt


0 CommentsBe the first to comment!


Leave a Response


(required)

Nove obavijesti