Dova kroz govor Allahovog Poslanika saws

0
Posted August 20, 2012 by ehli bejt in

 

Mnogobrojni Kur’anski ajeti,( koje možete pročitati ovdje :  http://www.ha-mim.net/Duhovnost-detail/dova-kroz-kuran-i-govor-allahovog-poslanika-saws/),  govore nam da činimo dovu, čime bi postigli Njegovo zadovoljstvo, oprost i slijedili primjere Poslanika as i Allahovih dobrih robova. Prema riječima Poslanika saws:

“Dova je srž ibadeta”

može nam biti smjernica o veličini značenja dove koja je protkana kroz naša srca, misli i djela. Prema nekim autorima dova je često prevedena kao zikir (zikir jutarnji, večenji itd..)  tj. sjećanje i spominjanje Allaha. Allahov Poslanik as je rekao:

” Želite li da vas obavjestim o vašem najboljem djelu, koje je pored toga najkreposnije kod Vladara, korisnije od udjeljivanja zlata i srebra, značajnije i od borbe protiv vašeg neprijatelja? Ashabi rekoše: “Da želimo!” Sjećanje na Allaha Uzvišenog.”

 Ova tema je opširna i protkana kroz svaku poru vjernikovog života. Ovdje ću navesti samo nekoliko hadisa kroz koje je Allahov Poslanik uopšteno rekao o dovi:

Ibn Abbas (r.a.) prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao; “Što se tiče ruku”a,na njemu veličajte Gospodara, a što se tiče sedžde, na njoj se trudite da činite dovu, jer je vjerovatno da će vam biti primljena.   (Muslim)

 Buhari bilježi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., o onima koji spominju i mole Allaha, dž.š., rekao: “Primjer onoga ko spominje Allaha, dž.š., i onoga ko Ga ne spominje je kao primjer živog i mrtvog.” Oni koji ne spominju Allaha, dž.š., mrtvi su – jedu, piju., pjevaju, provode se, vesele i banče, ali: “Mrtvi su, nisu živi i ne znaju kad će biti oživljeni.” (En-Nahl, 21)

“Zar je onaj koji je bio u zabludi, a kome smo Mi dali život i svjetlo pomoću kojeg se medju ljudima kreće, kao onaj koji je u tminama iz kojih ne izlazi?” (El-En’am, 122)

U predaji Fedale b. Ubejde r.a., kaže se: „Poslanik s.a.w.s., sjeđaše među nama, kad neki čovjek uđe, klanja namaz i poče doviti riječima: Gospodaru moj, oprosti mi i smiluj mi se. Poslanik s.a.w.s., reče: Dovadžijo, požurio si! Kada klanjaš namaz, i hoćeš učiti dovu, hvali Allaha dž.š., onako kako zaslužuje, donesi salavat na mene, a zatim uči dovu. Nakon toga drugi čovjek dođe i klanjaše namaz, nakon čega poče hvaliti Allaha dž.š., donjevši salavat na Poslanika s.a.w.s., nakon čega mu Poslanik s.a.w.s., reče: O dovadžijo, dovi – odazvaće ti se!“ (Sahih. Tirmizi, Nesa’i, Taberani)

 Alija r.a.,je prenjeo od Poslanika as: „Nijedna dova se ne prima sve dok se ne donese salavat na Muhammeda s.a.w.s., i njegovu porodicu!“ (Hasen-Sahih. Taberani, Bejheki, Hejsemi)

Allahov Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Vaš Gospodar, blagoslovljeni i uzvišeni, je Stidljiv (el-Hajijj), i plemenit (el-Kerim), i stidi se vratiti praznih šaka roba Svoga koji Mu je podigao ruke svoje (doveći)!“ (Sahih. Ebu Davud, Tirmizi, Ibnu Madždže, Taberani)

Allahov Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Dovite Allahu dž.š., okrenutim dlanovima, a nemojte mu doviti spoljnjim djelovima šaka vaših…!“ (Ebu Davud, Hakim, Taberani)

Allahov Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Odazvaće se robu na dovu sve dok on ne bude dovio za neki grijeh ili kidanje rodbinske veze, i dok ne bude požurivao odaziv na dovu, govoreći: Ja dovih i dovih, ali ne vidjeh da mi se na dovu odazvalo – što će ga odvesti očaju i odustajanju od dove!“ (Muttefekun ‘alejh)

Allahov Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Nemoj da neko od vas govori: Gospodaru moj, oprosti mi – ako hoćeš; smiluj mi se – ako hoćeš. Budite odsječni u dovi i traženju, a Allaha niko ne može prisiliti ni na šta!“ (Muttefekun ‘alejh)

Allahov Poslanik s.a.w.s., je rekao: „O ljudi, Allah je dobar i ne prima ništa osim onog što je dobro. Allah traži od vjernika ono što je tražio i od poslanika: „O poslanici, jedite lijepa jela i radite dobra djela; Ja dobro znam ono što vi radite!“; „O vi koji vjerujete, jedite lijepa jela od onog čime smo vas opskrbili!“ Zatim spomenu čovjeka, koji je odužio putovanje svoje, sav razbarušen i prašnjav, ispruži ruke svoje prema nebesima, govoreći: Ja Rabb. Ja Rabb! A hrana mu je haram, piće mu je haram, odjeća mu je haram, i porastao je na haramu – pa kako da mu se na dovu odazove!“ (Muslim)

Allahov Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Znaj za Allaha u lahkoći, Allah će znati za tebe u teškoći!“ (Hasen-Sahih. Ahmed, Tirmizi, Ebu Ja’ala);

„Ko želi da mu se na dovu odazove pri nesrećama i teškoći, neka uči dove u lahkoći!“ (Hasen. Tirmizi, Taberani, Hakim.)

 Ubejj b. Ka’ab r.a., prenosi: „Poslanik s.a.w.s., bi prvo učio dovu za sebe, kad bi htio učiti dovu za nekog drugog.“ (Sahih. Tirmizi, Ebu Davud.)

Ubade b. Samit r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Ko bude oprosta tražio vjernicima i vjernicama – za svakog vjernika i vjernicu će mu biti upisano dobro djelo!“ (Hasen. Taberani. Sahihul-Džami’, 6026.)

Shodno navedenom hadisu navodim ajete iz Kur’ana,: „Oprosta za svoj grijeh traži, i za grijehe vjernika i vjernica!“ (Muhammed, 19.); „Gospodaru moj, oprosti meni i roditeljima mojim, i onome ko je u moju kuću ušao kao vjernik, i svim vjernicima i vjernicama!“ (Nuh, 28.); „Gospodaru naš, oprosti nama, i braći našoj koja nas u vjeri pretekoše!“ (el-Hašr, 10.)

Hakim bilježi u svome Mustedreku, a Ebu Hurejre prenosi od Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, koji kaže: “Činite dovu Allahu uvjereni da će ona biti primljena i znajte da Allah ne prihvata dovu od nemarnog i nesmotrenog srca.” (Tirmizi: Knjiga o dovama, br. 3479; Hakim: Knjiga o dovi i …, br.1817. Ovo je hasen hadis.)

Hadis prenosiEbu Hurejrea, radijallahu anhu, u kojem Božiji Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, kaže: “Kada čovjek počini grijeh na njegovom srcu se pojavi crna tačka. Ako se okane toga i pokaje, srce će mu se očistiti. Ali, ako ustraje u činjenju grijeha, te crne tačke će se umnožiti tako da će mu cijelo srce prekriti. To je naslaga na srcu o kojoj se govori u ajetu: “A nije tako! Ono što su radili prekrilo je srca njihova…” ( El-Mutaffifun, 14)(Hadis prenosi Tirmizi, br. 3334 kao hasen; vidi Sahih el-Džami br.1670.)

Hakim u svom Mustedreku navodi hadis od ‘Aiše, radijallahu anha, koja prenosi da je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Ne može se opreznošću spriječiti ono što je suđeno. Dova pomaže u onome što se dogodilo i u onome što se nije dogodilo. Nesreća nekada dođe, a dova je dočeka i uhvati se sa njom u koštac do Sudnjeg dana.”

Na ovo ukazuje i hadis koji Ibn ‘Umer prenosi od Poslanika, sallallahu alejhi we sellem: “Dova pomaže kod stvari koje se nisu desile, ili koje su se desile. Zato Allahovi robovi često budite u dovi.”(Hakim: Knjiga o dovi i …, br. 1815. Hadis je hasen)

Sevban prenosi hadis u kome Božiji Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, kaže: “Kader ne može promijeniti ništa osim dove. Život može produžiti samo dobročinstvo. Čovjek može izgubiti nafaku (rizk) zbog grijeha koje počini.” (Hakim: Knjiga o dovi i …br. 1814)

Ibn Madže u svojim Sunenima bilježi hadis Ebu Hurejrea da je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Ko ne moli Allaha, On je ljut na njega.”(Ibn Madže: Knjiga o dovi, br. 1814)

“Nema čovjeka koji neće Allahu uputiti dovu u kojoj nema grijeha niti kidanja rodbinskih veza a da mu Allah neće njome dati jednu od tri stvari: ili će mu uslišati dovu na dunjaluku, ili će mu dati u njenoj vrijednosti nagradu na ahiretu, ili će otkloniti od njega zlo u vrijednosti te dove”, pa su neki rekli: O Allahov Poslaniče, znači da puno dovimo, a on odgovori: “Allah će vam više dati”. (Hadis bilježe Tirmizi, Ahmed i Hakim, a Hakim, Zehebi i Albani ga ocjenjuju).

Bilježi Muslim u svom Sahihu od Ebu Hurejre da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “… Zatim je spomenuo čovjeka koji je dugo na putovanju, raščupan i prašnjav, kako ispruženih ruku prema nebesima kaže: O moj Gospodaru, o moj Gospodaru, a njegova hrana je haram, njegovo piće je haram, njegova odjeća je haram i odhranjen je na haramu, pa kako da mu se usliša dova”.

 Završavam Kur’anskim ajetom u kojima se navodi savjet koji Allahov Poslanik Nuh, alejhi selam, daje svome narodu: “…tražite od Gospodara svoga oprosta jer On, doista, mnogo prašta; On će vam kišu obilatu slati i pomoći vas imanjima i sinovima, i daće vam bašče, i rijeke će vam dati.” (Sura Nuh, ajeti 10-12).

 

Allah Vam dao svako dobro!


About the Author

ehli bejt


0 CommentsBe the first to comment!


Leave a Response


(required)

Nove obavijesti