Allah Uzvišeni i Njegov Poslanik, a.s. o vrijednosti žene

0
Posted August 28, 2012 by ehli bejt in

D

o pojave Islama vladalo je najgore ophođenje prema ženama. One su ubijane,maltretirane, zlostavljane, prikazane kao veliko zlo.Novorođenčad ženska zakopavana su živa u pijesak zbog sramote roditelja sto im se rodila kćerka…Imale su status bezvrijednosti, nepoštivanja, omalovažavanja. Dovoljno je to da su ubijane odmah po rođenju a one koje su preživile taj period, uzimale su se kao roba tj. tretirane kao roba ili predmet,  prodavane, silovane, i može se reći prema podacima kroz historiju prije Islama tretirane su kao da nisu ljudsko biće.

Z

bog stalnog stanja potlačenosti žena, koje je bilo i koje i dalje traje, potrebno je da se upoznamo kakve su vrijednosti žene, njen položaj i prava, njen stepen koji ima prema Allahovom zakonu.Sve što vidimo danas oko nas je razlog ne poštivanja Allahovih prava, tako i žene danas su ili u potpunosti potlačene i još uvjek na stepenu kao predmet ili roba, dok sa druge strane vidimo žene koje su postale obožavane i omalovažavaju muškarce. Allah Uzvišeni u Kur’anu je dao ženi njeno pravo,takođe, je zadužio ženu da se ponaša u skladu sa Allahovim pravom da ne bi uskratila ona drugima njihova prava. Ono što nam je svima potrebno jeste poštivanje Allahovih propisa kao i ponašanje u skladu sa njima da bi dostigli vječnu sreću. Poštivanje Allahovog prava zadužene su i žene i muškarci, ukoliko se poštivaju Allahova prava nastao bi sklad i harmonija na nebesima i zemlji. Tako je Allah Uzvišeni, iz velike svoje milosti objavio propise kako da se poštiva žena i ne bude omalovažavana, diskriminirana i potlačena, nego da bude cjenjena i poštivana, a prema nekima kroz Allahov govor i govor Njegovog Poslanika as ona je dostigla zavidan stepen u odnosu na muškarce. Allah Uzvišeni u Kur’anu je objavio suru pod nazivom ‘Žene’, time ističući njenu važnost. Pored toga, Uzvišeni Allah obraća se i ženama i muškarcima, kako pojedinačno, nabrajajući žene i muškarce, tako i zajedničkim nazivima ‘vjernici’, ‘ljudi’ , ‘trudbenici’ i dr. Takođe, ženi se daje i određuje njeno pravo, kojeg ima i uvažava kao žena, majka, kćerka, sestra..

Allah Uzvišeni kaže u suri Ukras:“Zar one koje u ukrasima rastu i koje su u prepirci bespomoćne ?”/Zuhruf 18/

Opisujući i ukazujući na nježnost i osjetljivost, krhkoću i nemoćnost žene kao i njenu ljepotu koja je utkana u prirodi svake žene.

Allahov Poslanik as je rekao: „Ko ima kćeri i lijepo ih odgoji bit će blizu mene na kijametskom danu kao dva prsta na jednoj ruci.“  Rekao je: „Onaj ko ima kćer i ne sahrani je živu niti daje prednost sinu nad kćeri bit će od Allaha uveden u džennet. „

 Žena kao supruga i majka je dobila zavidnu poziciju u Islamu kroz Kur’an i govor Allahovog Poslanika as.

Poslanik as je rekao: „Najsavršeniji vjernik je onaj čija su djela najbolja a najbolji među vama je onaj ko se najljepše ponaša prema svojim ženama. „

U Kur’anu časnom stoji: „..one su odjeća vaša, a vi ste njihova odjeća“..(Baqara 187)

„O vjernici, zabranjuje vam se da žene kao stvari nasljeđujete, preko volje njihove, i da im teškoće pričinjavate, s namjerom da nešto od onoga što ste im darovali prisvojite, osim ako budu očito zgriješile. S njima lijepo živite! A ako prema njima odvratnost osjetite, moguće je da je baš u onome prema čemu odvratnost osjećate Allah veliko dobro dao.“ ( Nisa  19)

Allah za vas stvara žene od vaše vrste, a od žena vaših daje vam sinove i unuke, i ukusna jela vam daje. Pa zašto u laž oni vjeruju, a Allahove blagodati poriču (An-Nahl: 72)

i jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju; (Ar-Room: 21)

Jedan ashab prenosi da je neki čovjek došao Allahovom Poslaniku. a.s. i pitao ga:’ Božiji Poslaniče, kome od svih ljudi trebam odati najveću počast?’ Poslanik,a.s., je odgovorio: ‘majci’. Kome onda: ‘pitao je čovjek ? ‘Majci’ -odgovorio je Poslanik. A poslije toga? ‘Majci’-po treći puta je odogovorio a.s., tek četvrti put je rekao: ‘Ocu’.

U drugoj predaji Allahov Poslanik, a.s., je rekao: „Dzennet je pod majčinim nogama.“

 

N

igdje ni u jednoj knjizi nije ženi odana ovakva čast, ugled i važnost.

Žena je izjednačena u Kur’anu sa muškarcem u pogledu svih ibadeta i robovanja Allahu. Kada se spominju muškarci to se odnosi i na žene i obratno.

„Zaista, muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama, i pokornim muškarcima ipokornim ženama i iskrenim muškarcima i iskrenim ženama, i strpljivim muškarcima i strpljivim ženama, i poniznim muškarcima i poniznim ženama, i muškarcima koji daju milostinju i ženama koje daju milostinju, i muškarcima koji poste i ženama koje poste, i muškarcima koji čuvaju svoja stidna mjesta i ženama koje čuvaju svoja stidna mjesta, i muškarcima koji mnogo Allaha spominju i ženama koje (Ga) spominju – Allah je za sve njih pripremio oprost i uzvišene nagrade. „ (Al-Ahzab 35)

S

vrha stvaranja i muškarca i žene su jednaki: da ispunjavaju svoje obaveze prema Alahu da Ga obožavaju,mole Mu se i zahvaljuju i ispunjavaju obaveze prema Njegovim stvorenjima. I da postignu blizinu Allaha kroz svoje ponašanja i djela. Allah je ovdje rekao da svi imaju jedanku nagradu za ono što rade, i muško i žensko.

Rekao je Uzvišeni :“ I Gospodar njihov im se odazva: “Nijednom trudbeniku između vas trud njegov neću poništiti, ni muškarcu ni ženi – vi ste jedni od drugih. Onima koji se isele i koji budu iz zavičaja svoga prognani i koji budu na putu Mome mučeni i koji se budu borili i poginuli, sigurno ću preko hrđavih djela njihovih preći i sigurno ću ih u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, uvesti; nagrada će to od Allaha biti. – A u Allaha je nagrada najljepša.” (Aali Imraan: 195)

 I muškarac i žena su dužni da u sebi razvijaju takve vrline koje će odražavati Allahove atribute.

Rekao je Allahov Poslanik ,a.s.,: “One su (žene), uistinu, druga polovica muškarcima.” (Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, Ed-Daremi) 

O

brazovanje žene je farz u Islamu. Allahov Poslanik,a.s., je rekao: „Dužnost svakog muškarca i žene je da traže znanje.“ Samo znanjem možemo spoznati Allahove atribute i Njegovo stvaranje i postati bliži Njemu.

Prve riječi koje su objavljenje od Kur’ana časnog su: Čitaj u ime Gospodara tvoga koji stvara.(1) Stvara čovjeka od ugruška!(2) “Čitaj, Plemenit je Gospodar tvoj,(3) koji poučava peru,(4) koji čovjeka poučava onome što ne zna.”(5) (Suretu-l-Alek: 1-5)

U

prvom ajetu počinje se sa:  „Ikre..“ – taj glagol Ikre se prevodi na razne načine: Čitaj, uči, izučavaj, proučavaj, naučavaj, razmišljaj, studiraj, recitiraj itd.. 

Ovo je ujedno i prva naredba od Gospodara svjetova Njegovu Poslaniku, s.a.v.s., kao i njegovu ummetu do Sudnjega dana. U Kur’anu se u više ajeta govori o vrijednosti nauke i razuma (na oko 750 mjesta). Sve naredbe, zabrane i upute, Allah, dž.š., je upućivao učenima (alimun), ili razumom obdarenima (pametnima – akilun). 
U 28. ajetu Sure Fatir, Allah, dž.š., kaže: …A Allaha se boje od robova Njegovih – učeni. Allah je, doista Silan i On prašta! (Suretu Fatir: 28)

Muhammed, a.s., uhadisu kaže: Ulema (učenjaci) su nasljednici Allahovih poslanika!” 


Prema tome, uloga i mjesto uleme je vrlo časna i odgovorna. Žena je kao i čovjek, biće koje je odgovorno za svoja djela, te je ujedno obavezna i da se podučava i podučava druge. To podučavanje podrazumijeva: porodicu, školu,ulemu i sl.

A

llahov Poslanik as je podučavao svoje žene, naše majke, kao i druge žene, takođe u njegovom govoru naći ćemo hadise koji podstiču podučavanje žena.

Prenosi se da je kod Poslanika, s.a.v.s., došla jedna grupa žena, pa rekoše: “Allahov Poslaniče, muškarci imaju priliku da te svakodnevno slušaju, pa odredi i nama jedan dan u sedmici, da dođemo kod tebe, kako bi nas podučio od onoga čemu te je Allah podučio. On im rece: Dođite taj dan, na to mjesto! Pa su one došle, te ih je Poslanik, s.a.v.s., podučavao onome čemu je njega njegov Gospodar podučio.” 

P

oslanik, s.a.v.s., je podučavao svoje ashabe da se trude naučiti, kako svoje žene tako i sluškinje, pa u hadisu kaže: “Tri su vrste ljudi koje će imati udvostručenu nagradu: sljedbenik jedne od objavljenih knjiga koji je vjerovao u poslanika koji mu je poslat a potom povjerovao i Muhammedu, s.a.v.s., rob koji ispunjava obaveze prema Allahu, dž.š., i svome “vlasniku”, te čovjek koji bude imao robinju, koju poduči propisima, lijepo je odgoji, potom je oslobodi i oženi je.”

P

rimjer Poslanikove as porodice je najbolji, stoga ističem značaj Poslanikovih as žena, koje su u to vrijeme znale čitati i pisati i još podučavale i druge. Žene Poslanika, s.a.v.s, ne samo da su znale pisati i čitati, nego su bile i od onih koje su podučavale druge propisima islama, podučavale su Kur’anu, historiji, prenosile su hadise, pojašnjavale su propise vezane za žene (hajd, nifas, trudnoću, dojenje i propise oko tahareta – čistoće).

Z

načaj Poslanikove as, žene Aiše,r.a., je neizmjeran u pogledu znanja i podučavanja.Ona prenosi 1210 (hiljadu i dvije stotine deset) hadisa.Ona je diskutirala i sa ashabima koji su bili stariji od nje, kako po godinama tako i po druženju sa Poslanikom, s.a.v.s. Kaže Ata’, Allah mu se smilovao: “Aiša je bila najboljeg razumijevanja (u fikhu), najučenija i najtačnijeg viđenja u svemu općenito.” (El-Idžabe, str. 56) Ata’ je od poznatih tabi’ina. Sreo je od ashaba četvoricu čuvenih Abdullaha (el-abadiletul-erbe’a), Muaviju, Džabira i druge. Kaže hafiz Muhammed ibn Šihab Ez-Zuhri: “Kada bi se sabralo svo Aišino znanje i znanje svih ostalih žena, Aišino znanje bi bilo bolje.” (El-Idžabe, str. 56) Ez-Zuhri je među uglednijim tabi’inima. Susreo se sa velikim brojem ashaba Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Od njih je slušao hadise. Neki od tih ashaba su: Abdullah ibn Omer, Abdullah ibn Džafer, Sehl ibn S’ad, Enes ibn Malik, Džabir ibn Abdullah i drugi. Kaže Mesruk, Allah mu se smilovao: “Vidio sam starije, ugledne ashabe Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako je pitaju o nasljednom pravu.” (El-Idžabe, str. 57) Mesruk ibn El-Edžde’a El-Hemdani El-Vadi’i El-Kufi je od poznatijih tabi’ina i jedan od njihovih imama. Susreo se sa mnogo ashaba i od njih je slušao hadis. Naki od njih su: četvorica halifa, Muaz ibn Džebel, Habbab, Ibn-Mes’ud, Ubejj ibn K’ab, Zejd ibn Sabit, Abdullah ibn Omer, Aiša…Bilježi Et-Tirmizi od Ebu-Muse El-Ešarija, Allah bio zadovoljan sa njim, da je rekao: “Nismo mi, ashabi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nikada pitali Aišu, radijellahu anha, o nekom nejasnom hadisu, a da kod nje nismo našli znanje o njemu.” (Sunen Et-Tirmizi, 5:705)

V

eliki biograf i historičar Ibn Hadžer el-‘Askalani u svom kapitalnom djelu Takribu-t-Tehzib, u biografiji hazreti Aiše, r.a., kaže da je “ona bila najupućenija žena u području fikha – poznavanja šerijatskopravnih propisa i, općenito, razumijevanja vjere.”

Hafsa, r.a., je bila jedna od žena koja je vrlo lijepo učila Kur’an, kao što je lijepo i pisala, te je kod nje ostavljen napisani primjerak Mushafa, nakon što je ubijen njen otac Omer, r.a., pa ga je ona predala Osmanu, r.a. Mnogi ashabi su od učenih muslimanki (na prvom mjestu supruga Poslanika, s.a.v.s., – majki mu’mina), učilimnoge od propisa, iza zastora (min verai-l-hidžab). Među prenosiocima hadisa se nalazi oko 700 (sedam stotina) žena. Naravno, žena muslimanka je obavezna da se obrazuje u oblastima koje će joj koristiti, kako njoj tako i njenoj porodici.

Z

bog toga je traženje korisnog znanja naređeno obadvoma.

Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:”Traženje nauke  je obaveza svakom muslimanu.”

Ovo prenosi Ibn-Madže u predgovoru svoga Sunena, a taj je hadis hasen. (Misbahuz-zudžadže, 1:94) “Svakom muslimanu”, to je forma koja podrazumjeva i muškarca i ženu, pa je traženje nauke obaveza za ženu, kao što je to obaveza i  za muškarca. Ono što se podrazumjeva pod obaveznim znanjem, ovdje, jeste šerijatsko znanje, koje je prijeka potreba muslimanu, radi popravljanja njegove akide, poboljšavanja njegovog ibadeta i sistematizacije i planiranja njegovih životnih pitanja, i to iz znanosti Kitaba i sunneta.

Ovo su samo ukratko navedene vrijednosti žene kroz Kur’an časni i hadis. Važno nam je poznavanje statusa kojim je Allah Uzvišeni odlikovao ženu, radi uvažavanja istog i ponašanja u skladu sa tim, kako žena tako i muškaraca.

Pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! Neka je uzvišeno ime Gospodara tvoga, Veličanstvenog i Plemenitog! (Rahman 77-78)
Jeste li uživali ​​u ovom članku? Ako je tako, mi bismo rado čuti Vaše mišljenje u komentarima ispod.


About the Author

ehli bejt


Nove obavijesti