Vjernik i bolest

0
Posted October 7, 2012 by Ha Mim in

Poslanik a.s., je rekao: “Grijesi bolesnika opadaju kao lišće s drveta.” “Vjernika neće zadestiti ni jedno iskušenje, pa čak ni ubod trna, a da mu za to Allah neće oprostiti neke od njegovih grijeha.” (Buhari 10/103; Muslim 16/129)

Pitali su Božijeg poslanika, a.s., koji ljudi su najviše na iskušenju? Poslanik, a.s., reče: “Vjerovjesnici, zatim dobri ljudi, zatim njima sličniji i sličniji. Čovjek biva iskušavan shodno svojoj vjeri. Ako je čvrst u svojoj vjeri, poveća mu se iskušenje, a ako je slabe vjere, umanji mu se iskušenje. Neće se iskušenje odvojiti od vjernika sve dok ne bude hodio po zemlji bez i jednog grijeha.” (Tirmizi,Ibn-Madždže, Ahmed)

Imam Ali: “Bolest je jedan od dva zatvora.Imam Bakir ili Imam Sadik: “Bdijenje jedne noći zbog bolesti ili bola vrijednije je i veće nagradom od godine ibadeta.

Imam Kazim: “Kada se razboli vjernik Allah, s.v.t., nadahne meleka s lijeve strane: ‘Ne piši Mome robu grijeha dok se nalazi u Mome zatvoru i okovu.’ I nadahne meleka s desne strane: ‘Piši Mome robu od dobročinstava ono što si mu pisao u zdravlju.

Poslanik, s.a.v.a.: “Od riznica dobra je i skrivanje nesreća, bolesti i milostinje. Poslanik, s.a.v.a.: “Rekao je Allah, s.v.t.: ‘Ko bude bolestan tri dana i ne požali se nikome od onih koji ga obilaze, zamjenit ću mu meso boljim mesom i krv boljom krvi. Ako ga ozdravim ozdravit ću ga bez grijeha ukoliko mu uzmem dušu uvest ću ga u Svoju milost.’ Enes b. Malik, r.a, prenosi zanimljivu predaju od Vjerovjesnika, s.a.v.s, koji o tome kaže: «Svakome muslimanu, koji je dok je bio zdrav radio dobra djela, Allah ce upisivati dobro djelo i za vrijeme njegove bolesti, pa ako ga izlijeci – ocistio ga je, a ako mu dušu uzme – oprostit ce mu grijehe!»

Imam Ali: “Ko sakrije od ljudi bol koja ga je ophrvala tri dana i požali se Allahu, na Allahu je da ga ozdravi od toga. Imam Ali: “Ko sakrije bolest od doktora izdao je svoje tijelo. Imam Ali: “Ko prećuti svoju skrivenu bol liječnik je nemoćan da ga izliječi.

Davud, a.s., je uobičavao govoriti: “Bože moj, ni bolest koja će me uskratiti, a ni zdravlje koje će me nemarnim učiniti, već između toga.Poslanik, s.a.v.a.: “Da se bude zdravo dovoljna je bol.Poslanik, s.a.v.a.: “Allahu, s.v.t., je mrzak opaki odvratni čovjek čije tijelo i imetak ne pretrpe gubitak”.Imam Bakir: “Tijelo kada se ne razbolijeva postane obijesno, a nema dobra u tijelu koje je obijesno.Poslanik, s.a.v.a.: “Čovjek koji obilazi bolesnika hodi kroz Milost.”Poslanik, s.a.v.a.: “Uzvišeni Allah će na Sudnjem danu reći: ‘O sine Ademov, razbolio Sam se ali Me ti nisi obišao!’ Upitat će: ‘O Gospodaru moj, kako da Te obiđem, a Ti si Gospodar svijetova?!’ Reći će: ‘Zar nisi znao da je taj i taj Moj rob bio bolestan, pa ga nisi obišao!? Zar nisi znao da kada ga odeš obići, da ćeš Mene naći kod njega!?’”Imam Sadik: “Ko obiđe bolesnika slijedi ga sedamdeset hiljada meleka, mole za oprost njegovih grijeha sve dok se ne vrati kući.

O obilasku bolesnika

Poslanik, s.a.v.a.: “Najbolji obilazak je onaj koji je najlakši.” Poslanik, s.a.v.a.: “Obilazite bolesne i ispraćajte dženaze podsjetćat će vas na Ahiret.”Imam Ali: “Zaista je najnagrađeniji obilazak kod Allaha, s.v.t., onaj u kojem se malo zadrži kod bolesnog, osim da bolesnik želi i traži da se ostane duže.Imam Sadik: ”Trajanje posjete kod bolesnika je koliko dojenje devčeta ili pak muža deve.Imam Sadik: “Potpun obilazak bolesnog je da mu staviš ruku na nadlakticu i da brzo odeš od njega, usljed toga što su posjete glupih ljudi bolesniku teže od sopstvene boli.Jedan od prijatelja Imam Sadika prenosi: “Jedan od prijatelja Imama Sadika se razbolio i nas nekoliko njegovih prijatelja smo se uputili da ga posjetimo. Na putu smo sreli Imama Sadika koji nas upita gdje smo pošli. Rekli smo da želimo posjetiti tog čovjeka. On nam reče da stanemo, što smo i uradili. On reče: ‘Ima li iko od vas jabuku, dunju, četrun ili pak malo mirisa ili komadić uda behur?’ Rekosmo: ‘Nemamo ništa od tog.’ On reče: ‘Ipak, znajte da se bolesnik smiri kada mu se nešto donese.

Musliman treba moliti Allaha Uzvišenog za zdravlje prije nego ga izgubi. Ibn ebi Bekre, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, molio Gospodara svjetova da mu sacuva i zaštiti zdravlje: «Allahumme ‘afini fi bedeni, Allahumme ‘afini fi sem’i, Allahumme ‘afini fi besari, la ilahe illa Ente!» / «Allahu, podari zdravlje mome tijelu, Allahu, podari zdravlje mome sluhu, Allahu, podari zdravlje mome vidu, nema boga osim Tebe!»

Dova pri posjeti bolesnika

Kada se dode bolesniku, treba se iskoristiti prilikom i prouciti mu dovu za ozdravljenje. To je bila praksa Allahovog Poslanika, s.a.v.s. ‘Aiša, r.a, prenosi da bi Vjerovjesnik, s.a.v.s, kada bi obilazio nekog bolesnika, potrao ga svojom desnom rukom, a onda proucio: «Allahumme Rabbe-n-nasi, ezhibi-l-be’se, vešfi, Ente-š-Šafi la šifae illa šifauke, šifaen la jugadiru sekamen» / «Allahu, Gospodaru ljudi, otkloni tegobu i izlijeci, jer Ti lijeciš. Nema lijeka osim Tvoga. Izlijeci lijekom poslije koga nema boli!» 
Lijepo bi bilo uz bolesnika prouciti dovu koju je Džibril ucio Allahovom Poslaniku, s.a.v.s, kada je osjecao bolove. Naime, Ebu Se’id el-Hudri, r.a, prenosi da je Džibril došao Vjerovjesniku, s.a.v.s, nakon što se on tužio na bolest, pa mu je proucio: «Bismillahi erkike, min kulli šej’in ju’zike, min šerri kulli nefsin ev ‘ajnin hasidin, Allahu ješfike, Bismillahi erkike!» / «Allahovim imenom te lijecim od svega što te uznemirava, od zla svake osobe ili oka koje zavidi. Allah je tvoj lijecnik. Allahovim imenom te lijecim!» 
Ibn ‘Abbas, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: «Ko posjeti bolesnika, prije nego mu dode cas smrti, pa uz njega sedam puta prouci: «Es’elullahe-l-‘Azime Rabbe-l-‘arši-l-‘azimi en ješfijeke» / «Molim Velikog Allaha, Gospodara velikog Arša, da te izlijeci», Allah ce ga izlijeciti od te bolesti!»

Bolesnikova dova

Ukoliko bolesnik osjeca neke bolove, Poslanik islama, s.a.v.s, je savjetovao da prouci dovu, koja ce mu pripomoci u odagnavanju bolova.
Ebu ‘Abdullah Osman b. ebi-l-‘As, r.a, prenosi da se on potužio Vjerovjesniku, s.a.v.s, na bolove koje je osjecao u tijelu otkako je prešao na islam, pa mu je on savjetovao da stavi ruku na mjesto gdje ga boli, a onda da tri puta prouci: «Bismillah!», a iza toga sedam puta: «E’uzu billahi ve kudretihi min šerri ma edžidu ve uhaziru» / «Utjecem se Allahu i Njegovoj moci od zla što ga osjecam i bojim ga se».


About the Author

Ha Mim


Nove obavijesti