Propisi o kurbanu

0
Posted October 25, 2012 by Ha Mim in

Uzvišeni kaže: 

”Do Allaha neće doprijeti kurbansko meso niti krv njihova, ali će Mu stići iskreno učinjena dobra djela vaša.

” (El-Hadždž, 37.)

Klanje kurbana propisano je druge godine po Hidžri, kao i zekat i bajram-namazi. Utemeljen je Kur’anom, sunnetom i idžmaom (konsenzusom) svih muslimana. Dokazi za navedeno su sljedeći:
Kur’an: ”Zato se Gospodaru svome klanjaj i kurban kolji.” (Kevser, 3.)
Sunnet: ”Najbolji posao koji čovjek može uraditi za vrijeme Kurbanskog bajrama, a to je tada  ujedno i najdraže djelo Allahu, jeste puštanje krvi svome kurbanu…” (Buhari i Muslim)

Definicija kurbana
Pod kurbanom se podrazumijeva klanje određene životinje u tačno određeno vrijeme sa namjerom približavanja Allahu, dž.š.

Koje se životinje mogu zaklati u kurban
a) Kurban može biti samo jedna od “behimetul en’am”: deva, krava (od nje je bivolica), ovca ili koza. Nije zabilježeno od Poslanika, s.a.v.s, ili ashaba da su kao kurban zaklali nešto drugo mimo tih vrsta, jer je čin kurbana u uskoj vezi sa životinjom, baš kao i zekat sa vrstom imetka.
Resulullah, s.a.v.s., zaklao je za kurban dva ovna koji su bili bijeli i rogati, a on je radio ono što je najbolje.
Sve što je kurban teži i skuplji – bolji je, shodno Allahovim, dž.š, riječima: ”Ko veliča znakove Allahove vjere – znak je čestita srca.” (El-Hadždž, 32.) A kurban je jedan od svima prepoznatljivih (šeair) znakova dini-islama.
b) Kurban mora biti određene starosne dobi: deva od najmanje pet godina, goveče od najmanje dvije godine, koza od jedne godine ili ovca od šest mjeseci.

Jedan kurban dovoljan je za jedno domaćinstvo. Ibn Madže i Tirmizi bilježe od Ebu Ejjuba: ”U vrijeme Resulullaha, s.a.v.s., čovjek je klao jedan kurban za sebe i za svoje ukućane, pa su jeli i dijelili. Tako je bilo sve dok ljudi nisu postali onakvi kakvim ih danas vidiš.”

Ovca i koza mogu biti kurban samo za jednu osobu. Deva i goveče mogu biti kurban za najviše sedam osoba. U Džabirovom hadisu stoji: ”Klali smo sa Resulullahom, s.a.v.s, u godini Hudejbije devu za nas sedmero i kravu za nas sedmero.” (Muslim, 2/955, hadis 1318)

Zdravlje i fizička ispravnost kurbana 

U kurban se može zaklati samo ona životinja koja je potpuno zdrava i bez ikakvih fizičkih mahana. To znači da životinja namijenjena za kurban ne smije biti ćorava, hroma, iščupanog roga, i uha iz korijena, bolesna niti previše mršava. U tom smislu su i Poslanikove, sallallahu alejhi we sellem, riječi: “Kurban ne smije biti: izrazito ćorav, izrazito bolestan, izrazito hrom ni izrazito mršav, toliko da se na kostima ne može napipati meso.”

Vrijeme klanja kurbana

Vrijeme klanja kurbana nastupa u jutro, poslije klanjanja bajram-namaza. Otuda kurban zaklan prije klanjanja bajram-namaza, ni u kom slučaju ne može biti ispravan. Uostalom, to potvrđuju i Poslanikove, sallallahu alejhi we sellem, riječi: “Ko kurban zakolje prije bajram-namaza, zaklao ga je radi sebe, a ko ga zakolje poslije namaza, prinio je pravu žrtvu i potrefio pravi muslimanski običaj.”Ukoliko neko ne stigne zaklati kurban prvi dan Bajrama, može ga zaklati drugi dan, pa i treći dan Bajrama, jer se od Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, prenosi da je rekao: “Svi dani donošenja tekbira (ejjamu-t-tešrik) su za klanje (kurbana).”

Šta je prilikom klanja kurbana mustehab?

Prilikom klanja kurbana lijepo je (mustehab) kurban okrenuti prema Kibli i proučiti: Innȋ vedždžehtu vedžhije lillezȋ fetare-s-semâwâti ve-l-erda hanȋfen ve mâ ene mine-l-mušrȋkin. (El-En’am, 79) Inne salâti ve nusukȋ ve mâhjâje ve memâtȋ lillâhi rabbi-l-‘âlemin! Lâ šerȋke lehu ve bizâlike umirtu ve ene evvelu-l-muslimin! (El-En’am, 162-163) “Ja okrećem lice svoje, kao pravi vjernik, prema Onome koji je nebesa i Zemlju stvorio, ja nisam od onih koji Njemu druge ravnimsmataraju. Klanjanje moje i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova, koji nema saučesnika; to mi je naređeno i ja sam prvi musliman.”

Kada se kurban pođe preklati, treba proučiti: Bismillȃhi, Allȃhu ekber! Allȃhumme hȃzȃ minke ve leke!/ “U ime Allaha! Allah je najveći! Allahu ovo je od Tebe i Tebi!” Ili proučiti: BISMILLAHI, VALLAHU EKBER, ALLAHUMME HAZA MINKE VE LEKE, ALLAHUMME TEKABBEL MINNI KEMA TEKABBELTE  MIN IBRAHIME HALILIKE (U ime Allaha, Allah je najveći, Gospodaru moj, ovo je od mene Tebi, o Allahu, primi ga od mene onako kako si ga primio od Svoga prijatelja Ibrahima).

Rekao je Resulullaha, s.a.v.s, Fatimi, r.a: ”Idi do svog kurbana, budi uz njega. S prvim kapima kurbanske krvi brišu se svi tvoji grijesi. Reci: INNE SALATI VE NUSUKI VE MAHJAJE VE MEMATI LILLAHI RABBIL ALEMINE LA [ERIKE LEHU VE BI ZALIKE UMIRTU VE ENE EVVELUL MUSLIMIN (Namaz moj, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova, koji nema saučesnika; to mi je naređeno i ja sam prvi musliman, El-En’am, 162-163).” Prisutni ashab upita: ”Allahov Poslaniče, je li to samo za tebe i tvoju porodicu ili za sve muslimane?” ”Za sve muslimane”, reče Poslanik. (Nasbur-raje, 4/219)

Povjeravanje klanja kurbana drugom

Najbolje je (mustehab) da svako svoj kurban lično prekolje. Međutim, svi se islamski pravnici slažu da se klanje kurbana može povjeriti i drugoj osobi i da je tako zaklan kurban u potpunosti ispravan.

Podjela kurbanskog mesa

Mustehab je kurbansko meso podijeliti na tri dijela:

  • dio za potrebe ukućana

  • dio kao sadaku podijeliti siromasima i

  • dio pokloniti prijateljima (i komšijama)

U tom smislu su i Poslanikove, sallallahu alejhi we sellem, riječi: “Jedite, pohranite i podijelite!” Dozvoljeno je svo kurbansko meso podijeliti kao sadaku, isto kao što je dozvoljeno svega ga zadržati za kućne potrebe i ništa od njega ne podijeliti.

Plaćanje usluge za klanje kurbana

Nije dozvoljeno unajmljenoj osobi koja kolje kurban dati bilo koji dio tog kurbana. Nadoknadu za uloženi trud će dobiti iz drugog imetka mimo kurbana. Alija, r.a, prenosi da je Resulullah, s.a.v.s., rekao: ”Nemoj davati mesaru ništa od kurbana. Mi ćemo mu dati od nas.” (Mutefekun alejhi)

Nije dozvoljeno prodavanje dijela kurbanskog mesa,vune ili kože

Nije dozvoljeno prodavati dio kurbanskog mesa, vunu ili kurbansku kožu. Resulullah, s.a.v.s, rekao je:  ”Ko proda kurbansku kožu, taj od kurbana nema ništa.” (Nasbur-raje, 4/218) Dozvoljeno je zadržati kožu za vlastite potrebe u domaćinstvu.

Kurban za drugog

Ako je taj drugi živ, nije dozvoljeno zaklati kurban za njega osim s njegovim odobrenjem. Dozvoljeno je zaklati kurban za umrlog i s tim se kurbanom postupa kao i sa kurbanom živog, to jest ostavlja se i dijeli. Ako je umrli oporučio i ostavio sredstva za kurban, onda je obaveza cijelog ga podijeliti. (El-Fikhul-islami ve edilletuhu, 3/635)

Poslanikovo klanje kurbana za sav svoj Ummet

I oni muslimani koji ne budu u mogućnosti zaklati kurban imat će nagradu kao da su ga zaklali, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, koljući jednog od dva ovna rekao: “Allahu, ovo je od mene i od onih mojih sljedbenika koji ne zakolju kurban.”

Ovdje smo naveli skraćeno propise o kurbanu, detaljnije propise o kurbanu i akiki možete naći u fikhskim djelima.


About the Author

Ha Mim


Nove obavijesti