Ponašanje prema Allahovom Poslaniku a.s.

0
Posted September 22, 2012 by ehli bejt in

Neka je salavat i selam na najodabranijeg Muhammeda a.s., njegovu porodicu, supruge, potomstvo, časne ashabe  i sve sljedbenike do Kijametskog dana!

Uzvišeni Allah nam je iz Svoje nepresušne milosti poslao Poslanika Muhammeda a.s. Svaki Allahov Poslanik a.s. je opominjao i podsjećao narod na Allaha Uzvišenog, Gospodara koji ih je stvorio samo da bi mu ibadet činili. “Stvorio sam ljude i džinne samo zato da Mi ibadet čine” (Ez-Zarijat: 56). Zašto baš čovjeka da slijedimo, pitali su ljudi!?  “Zar je Allah kao poslanika čovjeka poslao?” Reci: “Kad bi na Zemlji meleki smireno hodili, Mi bismo im s neba meleka za poslanika poslali.” (El-Isra, 94-95.)

Uzvišeni Allah je rekao: ”Reci: ‘Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!’ – a Allah prašta i samilostan je. Reci: ‘Pokoravajte se Allahu i Poslaniku!’ A ako oni glave okrenu – pa, Allah, zaista, ne voli nevjernike.” (Ali Imran, 31.-32.)

Kako da se ponašamo prema Allahovom Poslaniku a.s.?

1.Voljeti Allahovog Poslanika a.s.! Najveći dokaz tvoje ljubavi prema Allahu i Njegovom Poslaniku a.s., jeste pokornost u slijeđenju Allahovog Poslanika a.s. u svemu. Allah kaže:»Reci, ako vi volite Allaha, onda mene slijedite pa će vas Allah voljeti i grijehe vam oprostiti, a Allah zaista mnogo prašta i samilostan je»! (Alu Imran, 31. ajet). Poslanik, s.a.v.s, kaže:»Niko od vas neće upotpuniti vjerovanje sve dok mu ja ne budem draži od djeteta, roditelja i svih ljudi»! (Muttefekun alejhi)

2. Pokornost Allahovom Poslaniku a.s., u svemu što mu naređuje i zabranjuje, jer je to najispravniji put, potpuni uspjeh i spas. Allah kaže:»Ako mu se budete pokoravali, bićete na pravome putu»! (en-Nur, 54. ajet). Ebu Bekr es-Siddik, r.a, kaže:»Neću izostaviti ništa što je Poslanik, s.a.v.s, radio, a da to neću primjeniti, jer se bojim ako što god izostavim da ću zalutati»! Allah je pokornost prema Poslaniku, s.a.v.s, uporedio sa pokornošću prema sebi, pa kaže:»Ko je pokoran Poslaniku, pokoran je i Allahu»! (en-Nisa, 80. ajet). Kao što kaže i na drugom mjestu:»O vjernici, pokoravajte se Allahu i Njegovu poslaniku i ne okrećite se od njega kad čujete»! (el-Enfal, 20. ajet)

3. Želja za druženjem sa Allahovim Poslanikom a.s.! Došao je neki čovjek Allahovom Poslaniku a.s. i rekao:»Allahov poslaniče, volim te više od sebe samoga i od svoga djeteta. Kad sam u kući ja te se sjetim i ne mogu izdržati, a da te ne vidim. Kad razmišljam o mojoj i tvojoj smrti, znam da ćeš ti u džennetu biti sa poslanicima, pa me strah da li ću te moći vidjeti tamo»?! Poslanik mu nije odgovorio, a dođe Džibril sa ajetom od Allaha:»Ko bude pokoran Allahu i Njegovu poslaniku, biće sa onima koje je Allah obasuo svojim blagodatima, od poslanika, iskrenih robova, šehida i čestitih ljudi, a divno li je to društvo»! (en-Nisa, 69. ajet). (et-Taberani)

4.Vjerovati u Allahova Poslanika a.s., u sve što kaže, radi i djeluje u bilo kojem pogledu jer on je poslan od Gospodara i ne govori po svome nahođenju, već onako kako mu se objavljuje. Allah kaže:»On ne govori po svome hiru, to je objava koja mu se objavljuje»! (en-Nedžm, 3 i 4. ajet). Poslanik je Ebu Bekru dao nadimak «es-Siddik», jer je čvrsto vjerovao u sve što je Poslanik rekao i sa čim je došao. “A kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede,onda ni vjernik ni vjernica ne mogu po svom nahođenju da postupe. A ko Allaha i Njegova Poslanika ne posluša, taj je sigurno skrenuo s Pravog puta.” (Al-Ahzab, 36)

5. Slijeđenje sunneta Allahovog Poslanika a.s. Uzoru u ponašanju nam je ahlak Allahovog Poslanika a.s., i slijeđenje njegove prakse. Allah kaže:»U Allahovom poslaniku vi imate najbolji uzor, ko želi Allaha i drugi svijet i kome je Allah stalno na umu»! (el-Ahzab, 21. ajet)

6. Ne podizati glas iznad glasa Allahovog Poslanika a.s. Poštuj i oponašaj Poslanika a.s. u svakoj prilici. Uvjek stavljaj Poslanikov a.s. govor ispred svog govora i njegovo djelo neka ti bude vodilja u tvom djelu. Allah kaže:»O vjernici, ne dižite svoje glasove iznad glasa Poslanika i ne govorite s njim glasno kao što govorite jedni s drugima, da ne bi nesvjesno svoja djela poništili»! (el-Hudžurat, 2. ajet). Omer, r.a, je čuo dvojicu ljudi kako vrlo glasno razgovaraju u mesdžidu Poslanika a.s., pa im je prišao i upitao:»Znate li vi gdje se nalazite»? «Odakle ste vas dvojica»? Oni odgovoriše:»Mi smo iz Taifa». Omer r.a., im tada ljutito odgovori:» Da ste iz Medine, pokazao bih ja vama»! (el-Bezar).

7. Ne protiviti se Allahovom Poslaniku a.s. Jedne prilike je neki čovjek u prisustvu Poslanika a.s. jeo lijevom rukom, pa mu je Poslanik a.s. naredio da jede desnom rukom, ali je iz oholosti i drskosti odbio poslušati. Jednostavno je rekao:»Ja ne mogu»! Zatim je Poslanik, s.a.v.s, rekao:»I ne mogao». Nakon te dove čovjeku se ruka ukrutila i nije je više mogao podići do usta! (Muslim). Čovjeku je paralizovana ruka zbog oholosti, drskosti i protivljenja Poslaniku, s.a.v.s. Allah s toga upozorava na posljedicu protivljenja Poslaniku, s.a.v.s, riječima:»Neka se pričuvaju oni koji rade suprotno njegovom naređenju, da ih ne pogodi kakvo iskušenje ili bolna kazna»! (en-Nur, 63. ajet)

8. Oživljavanje sunneta Allahovog Poslanika a.s. Sunnet je sve ono što je Poslanik a.s. radio, govorio i preporučio da se radi i govori. Voli sunnet svoga Poslanika a.s., nastoji ga primjenjivati u svome životu i čvrsto ga se držati. Kad ljudi iz nemarnosti napuste jedan od sunneta Poslanika a.s., trudi se da ga oživi i vrati u primjenu, a u tome je veliki hajr. Zato Poslanik a.s. kaže:»Ko oživi jedan od mojih sunneta, pa ga ljudi počnu primjenjivati, imaće nagradu kao oni koji po njemu rade bez imalo umanjenja»! (Ibnu Madže). Poslanik a.s., takođe, kaže:»…Onaj ko bude poslije mene živio, vidjeće mnogo razilaženja, zato se držite moga i sunneta pravovjernih halifa. Čvrsto se kutnjacima držite za sunnet, a čuvajte se izmišljanja, jer je svako izmišljanje novotarija, a novotarije vode u zabludu»! (Ahmed, Ebu Davud, et-Tirmizijj i Ibnu Madžeh). Poslanik a.s., takođe, kaže:»Ono što vam naredim toga se držite, a ono što vam zabranim, toga se klonite»! (Ibnu Madžeh). Poslanik a.s. rekao je i ovo:»Ostavio sam vam nešto, ako ga se budete držali nećete nikad zalutati. Allahov kitab i sunnet Njegova poslanika»! (el-Hakim)

9. Spominjati Allahovog Poslanika a.s. u dovi. Poslanik a.s. o tome kaže:»Kada čujete mue’zina ponavljajte ono što govori, a zatim donesite na mene salavat, jer ko na mene donese salavat, Allah će na njega donijeti deset. Zatim molite za mene Allahovu milost, jer u džennetu ima stepen koji pripada posebnom Allahovom robu i ja se nadam da to budem ja. Zato ko za mene moli milost, postići će moj šefa’at». (Muslim, Ebu Dawud, et-Tirmizijj i en-Nesai). Takođe je rekao:»Ko kaže kad sasluša ezan:»Allahume rabbe hazihid-da’vetit-tammeh, ves-salatil kaimeh, ati Muhammedenil vesilete vel fadilete veb’athu mekamen mahmudenil-lezi veadteh, inneke la tukhliful mi’ad» – dozvoljen mu je moj šefa’at na sudnjem danu»! (el-Buhari, Ebu Davud i et-Tirmizijj)

10. Donosi salavat i selam na Allahovog Poslanika a.s. Često donosi salavat na Poslanika a.s., a posebno kad se spomene njegovo ime, jer Allah kaže:»Zaista Allah i meleki donose salavat na Poslanika, o vjernici donosite i vi salavat na njega i potpuno mu se predajte»! (el-Ahzab, 56. ajet). Poslanik a.s. je rekao:»Ko na mene donese jedan salavat, Allah će na njega donijeti deset»! (Muslim). Poslanik a.s., takođe, kaže:»Škrtac je onaj u čijem se prisustvu spomene moje ime, pa me ne spomene». (et-Tirmizij, Ahmed i en-Nesai) Lijepo je (mustehab) salavat na Poslanika a.s. donositi petkom u toku dana i noći prema riječima:»Najvrijedniji dan vam je dan džume, zato mnogo donosite salavat na mene toga dana, jer mi se od vas salavat predaje (tj. predaju ga meleki zaduženi za to). (Ebu Dawud) Takođe je lijepo donositi salavat poslije ezana, na tešehhudu i kad god mu se ime spomene.

“Allahu, učini savršeni salat i potpuni selam našem prvaku Muhammedu – kojim se razvezuju uzlovi, otklanjaju teškoće, ispunjavaju potrebe, ostvaruju želje i hajirli završeci, a čijim licem plemenitim oblaci daju kišu, – i njegovoj porodici i ashabima – svakog trenutka i daha, brojem onoga što je Tebi poznato.” /Narijja salavat/

 


About the Author

ehli bejt


0 CommentsBe the first to comment!


Leave a Response


(required)

Nove obavijesti