Kur’an kerim

0
Posted December 7, 2012 by Ha Mim in

Odlike i posebnosti Kur’ana su velike, ovdje smo samo naveli neke od njih kroz ajete Kur’ana i Sunnet Allahovog Poslanika a.s.

“Tā Sīn. Ovo su ajeti Kur’ana i Knjige jasne, “(An-Naml: 1) 

I Kur’an je, sigurno, objava Gospodara svjetova; (Ash-Shu’araa: 192)

“U Kur’anu na arapskom jeziku, u kome nema nikakve protivrječnosti.” (Zumer, 28.)

Od vremena do vremena Mi objavljujemo Kur’an tebi, (Al-Insaan: 23)

Kur’an je, zaista, kazivanje Izaslanika plemenitog, (At-Takwir: 19)

Kur’an je, doista, govor objavljen plemenitom Poslaniku, (Al-Haaqqa: 40)

A kad se uči Kur’an, vi ga slušajte i šutite da biste bili pomilovani.” (Al-A’raaf: 204)

Kako oni ne razmisle o Kur’anu, ili su im na srcima katanci! (Muhammad: 24)

Ti od ovih ne tražiš nagradu za Kur’an, on je samo opomena svim svjetovima. (Yusuf: 104)

“Ovaj Kur’an vodi jedinom ispravnom putu.” (Isra, 9.)

“Tako mi Kur’ana mudrog, ti si, uistinu, poslanik.” (Jasin, 2.-3.)

 Najobuhvatniji hadis o odlikama Kur’ana je od Alije ibn Ebi Taliba, radijallahu anhu, koji je rekao: “Čuo sam Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: ‘Zaista će nastupiti smutnja,’ pa sam rekao: ‘Ima li izlaza iz nje, o Allahov poslaniče?’ Pa on reče: ‘Allahova Knjiga, u njoj su obavjesti o onome što je bilo prije vas, kao i o onome što će doći poslije vas, i da vam on bude sudija u međusobnim sporovima, on je govor koji rastavlja istinu od neistine, lakrdija nikakva on nije, ko ga ostavi od oholih Allah će ga upropastiti, a ko traži uputu mimo njega Allah će ga odvesti u zabludu. On je čvrsto Allahovo uže. On je mudri govor i pravi put. Za njim čežnja ne jenjava, niti je njegov govor protivrječan. Njega se ulema ne može zasititi, niti se može istrošiti od brojnog učenja i ponavljanja, niti prestaju njegova čuda. On je taj, koji, kada su ga čuli džini nisu prestali da govore: ‘Mi smo, doista Kur’an, koji izaziva divljenje, slušali, koji na pravi put upućuje’ (El-Džinn, 1.-2.) Ko govori njime istinu govori, a ko radi po njemu biva nagrađen, a ko po njemu sudi biva pravedan, a ko poziva njemu biva upućen na pravi put.'” (Tirmizi)

A u jednom drugom hadisu kojeg prenosi Ibn Mesud, radijallahu anhu, od Allahovog poslanika da je rekao: “Zaista je ovaj Kur’an Allahov odgoj, pa učite od Njegovog odgoja koliko ste u mogućnosti. Zaista je ovaj Kur’an Allahovo uže, svjetlo i koristan lijek, sačuvao ga je onaj koji ga se prihvati i spasio onaj koji ga slijedi, nije izvitoperljen pa da zaslužuje kritiku niti je iskrivljen pa da ga treba ispravljat, niti prestaju njegova čuda, niti se može istrošiti od brojnog učenja i ponavljanja. Zato ga učite, jer će vas Allah nagraditi za njegovo učenje, za svaki harf brojat ce vam kao deset dobrih djela, ne kažem elif lam mim, nego i za elif i za lam i za mim.” (Ovaj hadis bilježi Darimi) A dovoljno je u korist njegovih odlika i posebnosti spomenuti riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Najbolji od vas je onaj koji izučava Kur’an i druge podučava njemu.” (Buhari)

Prenosi se od Seida ibn Mualijje da mu je Allahov poslanik rekao: “‘Naučit ću te najveličanstvenijoj suri u Kur’anu prije nego izađeš iz mesdžida.’ Pa me uzeo za ruku, pa kada smo htjeli da izađemo rekao sam: ‘O, Allahov poslaniče, rekao si da ćeš me podučiti najveličanstvenijoj suri u Kur’anu.’, pa je rekao: ‘Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, to su sedam ajeta koji se ponavljaju i Kur’an veličanstveni koji mi je dat.'” (Buhari)

Prenose se brojni hadisi koji govore o njenoj vrijednosti i da ona vrijedi kao trećina Kur’ana. Od takvih hadisa je i hadis od Ebi Derdaa, radijallahu anhu, da je Allahov poslanik rekao: “‘Zar od vas neko nije u stanju da u jednoj noći prouči trećinu Kur’ana?’ Pa su rekli: ‘Kako će proučiti trećinu Kur’ana?’ Pa je rekao: ‘Reci: On, Allah je Jedan’ vrijedi trećinu Kur’ana.” (Muslim)

Kaže Uzvišeni: “Oni koji Allahovu Knjigu čitaju i molitvu obavljaju i od onoga čime ih Mi opskrbljujemo udjeljuju, i tajno i javno, mogu da se nadaju nagradi koja neće nestati, da ih On prema onome što su radili nagradi i još im iz obilja Svoga da, jer On mnogo prašta i blagodaran je.” (Fatir, 29.-30.)

Prenose se mnogobrojni hadisi koji govore o sevabu, nagradi za učenje Kur’ana, od njih je i hadis Aiše, radijallahu anha, koja je rekla: “Rekao je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Onaj koji vješto i tečno uči Kur’an će biti sa plemenitim i čestitim pisarima, a onaj koji uči Kur’an zamuckujući i s mukom pripadaju mu dvije nagrade.'” (Buharija i Muslim)

Sunnet Allahova poslanika pojasnio je da će Kur’an biti zagovornik kod Allaha svome učaču na Sudnjem danu. Bilježi se od Ebi Umameta El Bahilija, radijallahu anhu, da je rekao: “Čuo sam Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: ‘Učite Kur’an jer će on, zaista doći na Sudnjem danu kao zagovornik svojim učačima.'” (Muslim)

A od Ibn Omera, radijallahu anhuma, se prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema zavisti osim dvojici: čovjeku kome je Allah podario Kur’an pa ga ovaj uči i dan i noć, i čovjek kome je Allah podario bogatstvo pa ga ovaj dijeli i dan i noć.” (Buharija i Muslim)

Rekao je Ibn Mes’ud, radijallahu anhu: “Rekao je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Ko prouči harf iz Allahove Knjige ima za to jedno dobro djelo a ono se broji desetorostruko, ne kažem da je elif lam mim harf, nego je i elif harf i lam je harf i mim je harf.'” (Tirmizi i Darimi)

Abu Dharr Ghifaarii r.a. prenosi da je Rasulullah a.s. rekao: Ništa neomogućava (veču) bliskoću sa Allahom nego ono što je (direktno) proizašlo od Allaha, a to je Kur’an.(Mustadrak Haakim)

Abu Hurejra R.A. prenosi da je Rasulullah s.a.w.s. rekao: Učite Qur’an i izgovarajte ga. Jer doista, primjer onoga ko uči Qur’aan, čita, i izgovara ga je kao otvorena kesa puna miska, čiji miris se raširi po čitavoj okolini, a osoba koja je učila Qur’an ali spava dok mu je Qur’an u srcu je kao kesa puna miska (mirisa) čiji otvor je zapečaćen. (Muslim)


About the Author

Ha Mim


Nove obavijesti