Istigasa – traženje utočišta kod Allahovog Poslanika a.s.

0
Posted April 3, 2013 by Ha Mim in

Imam Muslim prenosi: “U jednoj prilici je Ibn Mesud r.a udario svoga roba, pa je rob povikao: “Euzu bi Resulullahi-uticem se Bozijem Poslaniku a.s”, potom je Poslanik a.s.rekao Ibn Mesudu r.a: “Tako mi Allaha, Allahova moć nad tobom je veća negoli tvoja moć nad njim (misleći na roba) pa ga oslobodi”.  (Muslimova zbirka 3/1281.)

Ovo je dokaz da su ashabi činili i ono sto je više od Teves’sula, i to je Istigasa (traženje utočišta kod Allahovog Poslanika a.s, i smatrali to dozvoljenim u praksi, i zaista nema grijeha u tome kada čovjek zna da je pravi zaštitnik i pomagalac Allah s.v.t koji je jedan jedini.

I tako su razumjeli sve ajete koji govore o podršci i pomoći koja dolazi sa strane Bozjeg Poslanika a.s, kao što Allah kaže:  “A prigovaraju samo zato što su ih Allah, iz obilja Svoga, i Poslanik Njegov imućnim učinili” u 74-om ajetu iz Sure Et-Tevba :
” Licemjeri se zaklinju Allahom da nisu govorili, a sigurno su govorili nevjerničke riječi i pokazali da su nevjernici, nakon što su javno islam bili primili, i htjeli su da učine ono što nisu uspjeli. A prigovaraju samo zato što su ih Allah, iz obilja Svoga, i Poslanik Njegov imućnim učinili. Pa ako se pokaju, biće im dobro; a ako glave okrenu, Allah će ih i na ovom i na onom svijetu na muke nesnosne staviti, a na Zemlji ni zaštitnika ni pomagača neće imati”.

P.S

Naravno da će vehabisticka neznalacka banda reći: “To je bilo dozvoljeno dok je Poslanik a.s bio živ među nama, ali sada kada je mrtav i ništa nezna od onoga sto se dešava oko nas (tako tvrdi Ibn Tejmija i Abdulvehab) ili kao što je rekao jedan od njih: ” Štap koji držiš u rukama ima veću korist od Poslanika a.s nakon Njegove a.s. smrti, a pored toga taj bijednik je umro nakon povraćanja sa glavom u WC školjki, pa je zasigurno zabranjeno i otvoreni širk.

Još će navesti hadis koji je Munker- Lazni (u lancu prenosilaca ima ne poznata osoba plus Ibn Luhej’a koji je slab prenosilac hadisa plus mnogo drugih razloga ali se ne bih upustao u tumačenje toga osim u akademskom razgovoru).
I to je hadis koji prenosi Ettabarani u svojoj knjizi El-Mudzem kada je Ebu Bekr r.a rekao utičem se Bozijem Poslaniku a.s, pa mu je na to Poslanik a.s rekao: “Utočište se traži kod Allaha ne kod mene”.

I na kraju, neka znaju svi koji su željni pravog znanja da Ibn Tejmija i ostale Vehabije znaju često u svojim knjigama izmijeniti tekstove hadisa Bozijeg Poslanika a.s, ili prenositi ne potpune hadise, i to je zasebna tema o kojoj možemo pisati u budućnosti ako Allah da.

 

By Quranic


About the Author

Ha Mim


Nove obavijesti