Fetve Imama Sujutija – Najveće Allahovo ime

0
Posted October 5, 2012 by Ha Mim in

Neka je potpuna hvala Onome koji posjeduje najljepša imena i savršena svojstva! Neka je salat i selam na našeg sejjida Muhammeda, posjednika najvećeg šefaata i na njegov ehli-bejt i ashabe psjednike najviših stupnjeva!

Upitan sam o „Najvećem Imenu“ (el-Ismul-ea’zam) i onome što se u vezi njega navodi. Pa sam na postavljenu temu pretražio hadise, riječi ashaba (asar) i riječi učenjaka (akval), pa velim: U vezi „Najvećeg Imena“ postoje mnoga mišljenja.

 

Prvo: da ono ne postoji, u značenju da su sva Allahova Imena velika i da nije dozvoljeno davati nekima prednost nad drugima. Ovog mišljenja su: Ebu Džafer et-Taberi, Ebul-Hasen el-Eš’ari, Ibn Hibban, Ebu Bekr el-Bakillani i drugi. Oni smatraju da se pod ‘Najvećim Imenom’, koje se spominje u predajama, želi ustvari ukazati na ‘Veliko Ime’. Tako, npr. Et-Taberi veli: „Eseri su različiti po pitanju Najvećeg Imena. Mišljenja sam da su svi ti stavovi tačni, jer ni u jednom od njih nije navedeno da je to i to ime Najveće i da nema većeg od njega. Pa kao da Uzvišeni kaže: ‘Svako Moje Ime je dozvoljeno opisati kao najveće’, pa se pod ‘najvećim’ može samo smatrati ‘veliko’ ime.“ Ibn Hibban kaže: „Pod značenjem ‘Najvećeg Imena’  koje se navodi u vijestima se misli na veliku nagradu onoga ko bude upućivao dove s tim imenima, kao što se navodi i za učenje Kur’ana. Pa se time podrazumijeva povećana nagrada za učače Kur’ana i one koji čine dove Allahovim Imenima.“


Drugo: to spada u domen onoga što je Allah zadržao za Sebe i što nije otkrio nikom od Svojih robova. Kao što se veli i za Lejletu’l-Kadr, za odabrani trenutak petkom u kome se dove primaju i za srednji namaz (es-Salatul-Vusta).
Treće: najveće ime je Hū (On)! Što prenosi El-Imam Fahruddin er-Razi od ljudi otkrovenja (ehlil-kešf).Dokaz mu je taj da kada neko želi citirati riječi nekog
velikana, u njegovom prisustvu, neće reći:’Ti si rekao to i to!’, nego će reći: ‘On’… iz pristojnosti prema njemu.

Četvrto: najveće ime je Allah! Jer, to je ime kojim se naziva samo On.  I zato što je to ime koje je izvor svim ‘Lijepim Imenima’, tako da su sva imena pridodata imenu Allah. Ibn Ebi Hatim u svom tefsiru veli: „Džabir ibn Abdullah ibn Zejd je rekao: ‘Najveće Allahovo Ime je Allah! Zar nisi čuo da On veli: „On je Allah – nema drugog boga osim Njega -, On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta, On je Milostivi, Samilosni!“ (El-Hašr, 22.) A Ibn Ebid-Dunja u knjizi Ed-Da’vat veli: ‘Eš-Ša’bi kaže: ‘Najveće Allahovo Ime je Jā Allah!’

Peto: najveće ime je Allah, er-Rahman, er-Rahim! Naime, El-Hakim u svom El-Mustedreku prenosi od Ibn Abbasa, r.a., Poslanikove, a.s., riječi, koji ocjenjuje vjerodostojnim, a u kojima Osman ibn Affan, r.a., pita Resulullaha, a.s., o Bismillahir-Rahmanir-Rahim, na što mu je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „To je ime od Allahovih imena! Između njega i između Najvećeg Allahovog Imena je kao što je između zjenice i bionjače oka, od blizine!“

Šesto: najveće ime je Er-Rahman, er-Rahim, el-Hajju, el-Kajjum! Et-Tirmizi i drugi bilježe hadis od Esme bin Jezid, r.a., da je Poslanik, a.s. rekao: „Najveće Allahovo Ime je u ova dva ajeta: „A vaš Bog – jedan je Bog! Nema boga osima Njega, Milostivog, Samilosnog!“ (El-Bekare, 163.) i u ajetu na početku sure Ali Imaran: „Allah je – nema boga osim Njega – Živi i Vječni!“ (Ali Imran, 2.)

Sedmo: najveće ime je El-Hajju, el-Kajjum! Zbog hadisa kojeg bilježi Ibn Madže i El-Hakim od Ebu Umame, r.a., koji prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: „Najveće Ime je u tri sure: El-Bekari, u Ali Imranu i u Ta-Ha!“ Prenosilac od Ebu Umame, r.a., El-Kasim, dodaje i njegove riječi: ‘Tražio sam ga u tim surama, pa sam uvidio da je to ime el-Hajju, el-Kajjum.’ Ovo mišljenje podržava i El-Fahr Er-Razi objašnjavajući to time da ova dva imena ukazuju na Allahovu veličinu i gospodarstvo jače nego druga imena.

Osmo: najveće ime je El-Hannan, el-Mennan, Bedīus-semavati vel-erd, Zul-Dželali vel-Ikram! Zbog hadisa kojeg bilježi Ahmed, Ebu Davud, Ibn Hibban i El-Hakim od Enesa, r.a., da je sjedio sa Allahovim Poslanikom, a.s., a nekakav čovjek je klanjao, a potom uputio dovu: ‘Allahumme, molim Te zato što Tebi pripada potpuna hvala, nema boga osim Tebe, el-Hannan, el-Mennan, Bedīas-semavati vel-erd, ja Zel-Dželali vel-Ikram, ja Hajju, ja Kajjumu.’ Pa je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Molio je Allaha sa Njegovim velikim imenom, s kojim kada se moli biva uslišano a kada se traži biva darovano!“

Deveto: najveće ime je Bedīus-semavati vel-erd, Zul-Dželali vel-Ikram! Ebu Ja’la bilježi preko Es-Sirrija ibn Jahjaa da je nekakav čovjek iz Taj’a, a koji je bio od obrih, rekao: ‘Molio sam Allaha da mi pokaže Najveće Ime, pa sam na nebesima, na zvijezdama, vidio ispisano: Ja Bedīas-semavati vel-erd, Ja Zel-Dželali vel-Ikram!’

Deseto: najveće ime je Zul-Dželali vel-Ikram! Muaz ibn Džebel, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., čuo nekakvog čovjeka koji je molio riječima: ‘Ja Zel-Dželali vel-Ikram!’, pa mu je rekao: „Odazvano ti je pa traži!“ [3] Ibn Džerir et-Taberi u svom tefsiru, u suri en-Neml, prenosi od Mudžahida da je rekao: ‘Ime na koje, kada se njime zove, biva odazvano je: Ja Zel-Dželali vel-Ikram! El-Fahr Er-Razi podupire ovo mišljenje činjenicom da ovo ime objedinjuje sva božanska svojstva, jer se u ‘Dželal’ ukazuje na sve ono od čega je Allah uzvišen, a u ‘Ikram’ na sve ono što Allahu pripada.

Jedanaesto: najveće ime je Allahu, La ilahe illa Hu, El-Ehadu es-Samedu, ellezi lem jelid ve lem juled, ve lem jekun lehu kufuven ehad! Ebu Davud, Et-Tirmizi, Ibn Hibban i El-Hakim bilježe od Burejde da je Resulullah, a.s., čuo nekakvog čovjeka koji je molio riječima: Allahumme, od Tebe tražim tako što svjedočim da si Ti Allah, nema boga osim Tebe, Jednog, Utočišta svemu, Koji nije rodio i Koji rođen nije i Kome niko ravan nije! Pa je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ‘Molio si Allaha imenom kojim kada se moli biva darovano i kada se njima zove biva uslišano!’ A u Ebu Davudovoj predaji stoji: „Molio si Allaha Njegovim Najvećim Imenom!“

Dvanaesto: najveće ime je Rabbi Rabbi! El-Hakim bilježi od Ebud-Derdaa, r.a., i Ibn Abbasa, r.a., da su njih dvojica kazala: ‘Allahovo najveće ime je: Rabbi Rabbi!’ Ibn Ebid-Dunja prenosi merfu’ i mevkuf predajom od Aiše, r.a.: „Kada rob kaže: Ja Rabbi Ja Rabbi! Uzvišeni Allah kaže: ‘Odazivam ti se Moj robe, traži- bit će ti darovano!’“

Trinaesto: najveće ime je Mālikul-mulk! Et-Taberani u El-Kebiru bilježi slabom predajom od Ibn Abbasa, r.a., da je Resulullah, a.s., rekao: „Najveće Allahovo Ime, sa kojim kada se bude zvalo biva odazvano, je u ovom ajetu iz sure Ali Imran: „Reci: “O Allahu, koji svu vlast imaš (Mālikel-mulki), Ti vlast onome kome hoćeš daješ, a oduzimaš je od onoga od koga hoćeš.; Ti onoga koga hoćeš uzvisuješ, a noga koga hoćeš unizuješ; u Tvojoj ruci je svako dobro, Ti, uistinu, sve možeš! Ti uvodiš noć u dan, i uvodiš dan u noć; Ti od neživog stvaraš živo, i od živog neživo; Ti opskrbljuješ koga hoćeš, bez računa.”“ (Ali Imran 26.-27.

Četrnaesto: najveće ime je La ilahe illa ente, subhaneke, inni kuntu minez-zalimin! En-Nisai i El-Hakim bilježe od Fedāle ibn Ubejda merfu’ predaju: „Dova Zun-Nunova (Junus, a.s.) u utrobi ribe: “Nema boga, osim Tebe, hvaljen neka Si! A ja sam se zaista ogriješio prema sebi!” (El-Enbija, 87.), njome neće nikada doviti čovjek musliman a da mu se Allah neće odazvati!“ Ibn Ebi Hatem bilježi da je Kesir ibn Ma’bed pitao Hasana el-Basrija o Najvećem Allahovom Imenu, na što mu je odgovorio: ‘Zar ne učiš Kur’an?! Riječi Zun-Nunove: ‘La ilahe illa ente, subhaneke, inni kuntu minez-zalimin!’

Petnaesto: najveće ime je kelimetu-t-tevhid (riječ Allahovog jedinstva): La ilahe illallah! Ovo mišljenje prernosi El-Kadi Ijād.

Šesnaesto: najveće ime je Hu, Allah, Allah, Allahullezi la ilahe illa Hu, Rabbul-aršil-azim! Što prenosi Fahruddin Er-Razi od Zejnul-Abidina, da je on molio Allaha da ga pouči Najvećem Imenu, pa je na snu vidio: Hu, Allah, Allah, Allahullezi la ilahe illa Hu, Rabbul-aršil-azim.

Sedamnaesto: najveće ime je skriveno među ‘Lijepim Imenima’! Što potvrđuje hadis Aiše, r.a., u kojem je tražila od Resulullaha, a.s., da je pouči Najvećem Imenu. Poslanik, a.s., to nije uradio, pa je ona klanjala a zatim proučila sljedeću dovu: ‘Moj Allahu, zovem Te imenom Allah, zovem Te imenom Er-Rahman, zovem Te imenom Er-Rahim, zovem Te svim Tvojim lijepim imenima, koje znam i koje ne znam… Na što joj je Poslanik, a.s., rekao: „Ono je među Imenima kojima si zvala!“

Osamnaesto: najveće ime je Allahumme! Ovo mišljenje prenosi Ez-Zerkeši u ‘Šerh Džem’il-Dževami’, s komentarom da prvi dio, tj. ‘Allah’ upućuje na Biće a drugi dio, tj. ‘Mim’ na 99 svojstava. Hasan el-Basri je rekao: ‘Allahumme je zbir dove!’ A En-Nadr ibn Šummejl je rekao: ‘Ko kaže Allahumme, pa on je pozvao Allaha svim Njegovim Imenima.’

Devetnaesto: najveće ime je Elif-Lām-Mīm! Ibn Džerir et-Taberi bilježi da je Abdullah ibn Mes’ud, r.a., rekao: ‘Elif-Lām-Mīm je Najveće Allahovo Ime.’ Isto prenosi i Ibn Ebi Hatem od Ibn Abbasa, r.a.

Dvadeseto: najveće ime je svako ime od Imena Uzvišenog Allaha. Pod uslovom da rob u svojoj dovi bude utopljen, na način da u njegovim mislima u tom trenutku ne bude ništa drugo osim Allah. Pa onaj ko bude zvao Allaha u ovakvom stanju njemu će biti odazvano.

Ibu Nuajm u Hil’jetu bilježi da je nekakav čovjek upitao Ebu Jezida el-Bistamija o Najvećem Imenu, na što mu je odgovorio: ‘Ono nema granica! Nego je to da isprazniš svoje srce za Njegov Vahdanijet (jednoću), pa kad budeš takvog stanja, pa ti onda uputi dovu kojim hoćeš Imenom! Njim ćeš putovati od istoka do zapada.’

Ebu Nuajm, takođe, bilježi od Ebu Sulejmana ed-Daranije da je rekao: ‘Pitao sam jednog šejha o Najvećem Allahovom Imenu, pa me je upitao: ‘Poznaješ li svoje srce?’ ‘Da’, odgovorio sam. Zatim mi reče: ‘Pa kada vidiš da se tvoje srce ustremilo ka Allahu i da je postalo mekano i skrušeno, pa tada traži od Allaha svoju potrebu. To je Najveće Allahovo Ime!’

Priredili: dr. Almir Fatić i hfz. Nedžad Ćeman

semerkand


About the Author

Ha Mim


Nove obavijesti