Radosna vijest o Poslaniku Muhammedu a.s.

0
Posted September 14, 2012 by ehli bejt in

Z

a dolazak Muhammeda a.s. dovu Allahu dž.š. čini poslanik Ibrahim a.s. sa svojim sinom Ismailom. Nakon što je obnovio Kabu, sa sinom Ismailom – praocem Arapa, čini dovu, čiji završni dio glasi:

„Gospodaru naš, pošalji im poslanika, jednog od njih, koji će im ajete Tvoje kazivati i Knjizi ih i mudrosti učiti i očistiti ih, jer Ti si, uistinu, silan i mudar.“

(Bekara, 129.) Uzvišeni Allah o Muhammedu a.s. kaže:

”Allah je vjernike milošću Svojom obasuo kad im je jednog između njih kao poslanika poslao, da im riječi Njegove kazuje, da ih očisti i da ih knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi.” 
(Ali Imran, 164.)

M

uhammed a.s. je odziv i uslišenje Ibrahimove i Ismailove dove. Ibrahim i Ismail čine dovu, moleći Allaha dž.š. za njegov dolazak i poslanje, a Musa uTevratu i nešto kasnije Isa u Indžilu, bivaju obavješteni o njegovom sigurnom dolasku. U Tevratu i u Indžilu postojao je opis, ne samo karakterni, nego i opis samoga lika i fizičkih osobina Muhammeda a.s. O tome Kur’an kaže: 

“…onima koji će slijediti Poslanika, vjerovjesnika, koji neće znati ni čitati ni pisati, kojeg oni kod sebe, u Tevratu i Indžilu, zapisana nalaze, koji će od njih tražiti da čine dobra djela, a od odvratnih odvraćati ih, koji će im lijepa jela dozvoliti, a ružna im zabraniti,koji će ih tereta i teškoća koje su oni imali osloboditi. Zato će oni koji u njega budu vjerovali, koji ga budu podržavali i pomagali i svjetlo po njemu poslano slijedili – postići ono što budu željeli.” 

(El-Ea’raf,157.)

′”Ibn-Džerir navodi od Ata’a ibn Jesara: Sreo sam Abdullaha ibn Amra i rekao mu: “Kaži mi o opisu Allahovog Poslanika, s.a.v.s., u Tevratu”, a on mi je odgovorio: “Da! Tako miAllaha, on je opisan u Tevratu kao što je opisan i u Kur’anu:

“O Vjerovjesniče, Mi smo te poslali kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao poslanika koji opominje, i kao zaštitu slabima.”

(33:45)

 Ti si Moj rob i poslanik,tvoje ime je Mutevekkil.
On neće biti osoran i grubog srca. Allah ga neće usmrtiti sve dok  preko njega ne uputi narod koji je na krivom putu, pa da kažu: ′Nema boga osim Allaha!′,i dok preko njega ne izliječi okorjela srca, uši koje ne čuju i oči koje ne vide.” Ata’ zatim nastavlja: “Nakon toga sam sreo Ka’ba i upitao ga isto pitanje. Njegov odgovor je bio potpuno isti, samo što je riječi: okorjela srca, uši koje ne čuju i oči koje ne vide, izgovorio na svom narječju /sa vrlo malom razlikom u izgovoru/.” To navodi i El-Buhari u svom Sahihu, s tim što na riječi: “On neće biti osoran i grubog srca”, dodaje: “niti će galamiti po čaršijama, niti će na zlo uzvraćati zlim – nego će praštati i halaljivati.”
S

am naziv Indžil – Evanđelje znači ”radosna vijest”, muštuluk. Radosna vijest, jeste najava dolaska posljednjeg  Božijeg poslanika, koju je saopštio Isa a.s. kao jedan od ciljeva svoje misije. O tome Kur’an kaže:

„A kada Isa sin Merjemin reče: „O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik, da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat, i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku čije će ime biti Ahmed“
(Saff, 6. ajet.)
U komentaru ovog ajeta Ibn Kesir navodi: ”tj. Tevrat je donio radosno navještanje mene i ja potvrđujem ono što je on navijestio, a ja donosim radosnu vijest o onome koji će doći poslije mene, a to je Poslanik, Vjerovjesnik, Arap, koji neće znati ni čitati, ni pisati, iz Meke, po imenu Ahmed. Isa, a.s., pečat je vjerovjesnika iz redova Benu-Israil, a onda, onu okruženju sinova Israilovih obznanjuje radosnu vijest o Muhammedu, s.a.v.s., Ahmedu,koji je pečat vjerovjesnika i poslanika i poslije koga niti vjerovjesništva, niti poslanstva.’
J

edan citat u današnjoj Bibliji glasi:

“Podignut ću im poslanika između njihove braće, kao što si ti. Stavit ću Svoje Riječi u njegova usta, da im kaže sve što mu zapovjedim. A ne bude li tko poslušao Mojih Riječi što ih Poslanik bude govorio u Moje Ime, taj će odgovarati preda Mnom.” Ponovljeni zakon (18:18)
Poznati islamski daija, Ahmed Didat iznosi niz argumenata koji govore da se navedeni citat odnosi upravo na Muhammeda a.s.
U Ivanovom Evanđelju koje Crkva priznaje, postoje dijelovi koje govore o posljednjem poslaniku:
„Ako mene volite držati ćete se mojih naredbi, a ja ću se moliti Ocu i On će vam dati drugog Utješitelja koji će biti s vama zauvijek.“
Riječ – utješitelj – na grčkom jeziku se kaže parakletos, dok se pohvaljeni, hvaljeni, kaže – praklete – što je značenje imena Muhammed. Po nekim istraživačima, ovdje je došlo do zamjene slova prilikom prevoda, ali i ovakav prevod dovoljno govori i asocira na Muhammeda a.s., jer on je šefatdžija – onaj koji se zauzima za ljude i kome će se ljudi obraćati, koji će ljude tješiti.U Evanđelju po Barnabi, koji je bio Isaov učenik i čije je Evanđelje postojalo do koncila u Nikeji, kasnije pronađeno i do danas sačuvano, a koje Crkva ne priznaje, govori se o Muhammedu a.s. na preko trideset mjesta, i spominje se imenom Ahmed ili Muhammed.U povijesti islama često se navodi i slučaj Selmana el- Farisijja, koji je služio određen broj sveštenika, te su ga upravo oni uputili na posljednjeg  Božijeg poslanika, kazavši mu njegov opis i osobine po kojima će ga prepoznati. Njegova želja da vidi i upozna posljednjeg Poslanika, bila je tolika da je žrtvovao sve imetka što je imao kako bi došao do Medine. Mada je pošteno platio svoj put do Medine, pretvoren je u roba, ali je sve strpljivo podnosio nebi li upoznao Poslanika, što se i desilo nakon Hidžre, kada je nakon raspoznavanja poslaničkih osobina i znakova primio islam i ispričao svoj životni put Poslaniku a.s. i ashabima.
Č

ak i u svetoj knjizi Hindusa “Bhavishya Purana” nalazimo sljedeće odlomke:”Pojavit će se duhovni Učitelj, stranac sa svojim drugovima. Zvat će se”Pohvaljeni”… O, ponosu čovječanstva, stanovniče pustinje! Okupio si veliku silu da ubiješ Sotonu, a sam si zaštičen od neprijatelja.”(Khand 3, Adhya 3, Shalok 5-8).I u svetoj knjizi stare perzijske vjere “Dasatir” (14) čitamo: “Kad Perzijanci nisko padnu u ćudoređu, rodit će se čovjek u Arabiji čiji će sljedbenici oboriti njihov prijesto i vjeru. Naduti moćnici Perzije bit će savladani. Kuća koja je bila sagrađena, i u kojoj su mnogi kipovi postavljeni, biće očišćena od njih, i ljudi će se njoj usmjeravati za vrijeme molitve. Njegovi će sljedbenici pokoriti gradove Perzije i okolo nje. Ljudi će se izmiješati među sobom. Časni ljudi Perzije i drugi pridružit će se

njegovim sljedbenicima.”

U

Tevratu, koji je objavljen Musau, alejhisselam, a koji je poslije iskrivljen, stoji sljedeće: „On je mubarek čovjek čija su djela vrijednija od ostalih a njegov šefaat-zauzimanje je jedinstveno. Miljenik je siromašnih, upućivač bogatih. On je ljepota nad ljepotama, čistota nad čistotama. U govoru je blag, u raspodjeli dobara pravedan, te u svakom postupku ispravan. Prema nevjernicima je oštar i istrajan. Poštuje starije a prema mlađima je blag i milostiv. Zahvaljuje se i na sitnom dobročinstvu. Smijeh mu je bio blag, nikako napastan i glasan. Bio je ummijj, sve mu je objavljeno iako nije čitao niti pisao. On je Allahov poslanik. Nije bio loše naravi niti bezosjećajan. U govoru nije bio grlat. Pripadnici njegova ummeta su lijepe ćudi i Allahovo ime spominju u odabranom društvu. Mujezini sa munare pozivaju
vjernike koji uzimaju abdest i klanjaju namaz. U namazu ravnaju safove, i stoje jasno poredani. Uvečer se njihov zikr čuje poput zujanja medonosnih pčela. Rodit će se u Mekki. Upravljat će svim mjestima od Medine do Šama. Ime mu je Muhammed a dao sam mu i ime „Mutevekkil.“ Ostat će na zemlji sve dok ne prokaže lažne vjere i uspostavi vjeru u Istinskog  Boga. On poziva narod Istini, njegovim bereketom progledaju oči koje ne vide, a pročuju uši koje do tada nisu čule. Sa srca se skida koprena…“

U

Zeburu koji je objavljen Davudu, alejhisselam, a koji je također kasnije iskrivljen se navodi:
„On je uvijek raširenih ruku i blage naravi. Nikada se ne srdi. Izuzetno je ljubazan, lijepog i nurli lica i umiljatog glasa. On je lijek za ljudska srca. Više plače nego što se smije. Malo spava a puno razmišlja. Njegova pojava je prijatna i lijepa. Njegove riječi plijene srca, i privlače duše… O voljeni! Izvuci svoj mač himmeta (služenja i truda) i stani na mejdan
kafirima (nevjernicima). Lijepim govorom učini da Me robovi veličaju i zahvaljuju Mi. Glave nevjernika će se pognuti pred tvojim mubarek rukama…“
Indžil je objavljen Isau, alejhisselam. Nažalost ni on nije sačuvan u izvornom obliku, u kome stoji:
„On ne jede puno i nije škrt. Ne vara, ne govori ružno o drugima i nikada ne žuri. Ne sveti se radi ličnih stvari i nije lijen. Nikoga ne ogovara…“
U Indžilu još stoji:
„Da dođe taj Munhamenna, kojega će stvoriti Uzvišeni Gospodar, da dođe taj Ruhu’lkuds od strane Rabba, On bi mene posvjedočio. I vi biste me posvjedočili. Vi postojite zajedno sa mnom, već dugo vremena. Rekao sam vam ovo da ne biste upali u sumnju i napravili grešku.“ Riječ Munhamenna, koja se spominje, na asirskom jeziku znači Muhammed.


About the Author

ehli bejt


Nove obavijesti