Dokaz nevjerodostojnosti hadisa kojeg često koriste vehabije i mnoge druge skupine

0
Posted April 11, 2013 by Ha Mim in

Čim sam čuo, da Ibn Tejmija i njegov učenik Ibn Kesir, tvrde da je sljedeći hadis sahih, počeo sam sumnjati u autentičnost tog hadisa. Jer, poznavajući vehabijsku ideologiju i njihov način razmišljanja, zaključio sam, da čim oni brane i potenciraju jedan hadis previše, najčešće to znači da je taj hadis dobar za širenje njihove ideologije, i da je taj hadis, najvjerojatnije, ili lažni ili slab, ili krivo protumačen.

Hadis glasi: “Jevreji su se podjelili u 71 skupinu, krišćani u 72 skupine, a moj ummet ce se podjeliti u 73 skupine. Sve su u vatri, osim jedne.” – Naime, Ibn Tejmija u svojoj knjizi “El-Fetava” (3/345) tvrdi da je taj hadis “sahih”, a, također, i njegov učenik Ibn Kesir u svome tefsiru (2/482) tvrdi to isto.

Najsmješnije je, međutim, kada čujemo njihove potomke, simpatizere i učenike, kako tvrde da je hadis „mutevatir“ (najveći stupanj vjerodostojnosti hadisa), mada ga ni Buhari ni Muslim nisu prenosili. Ali, pošto Vehabije ovim hadisom mogu ojačati i opravdati svoju ideologiju, onda naravno ne smeta to, što se on, uopće,ne nalazi u „sahih“ zbirkama.

– Vehabije insistiraju na autentičnosti ovog hadisa, pošto ga mogu koristiti u potvrđivanju njihovog stava prema ostalim muslimanima – stava njihove “apsolutne ispravnosti” , stava da su samo oni spašeni i ko god se ne slaže sa njima završiće u džehennemu.

 

Za ovaj hadis ima osam različitih predaja, i hadis se prenosi preko osam sljedećih prenosilaca:1- Muavija Ibn Ebi-Sufjan2- Auf Ibn Malik3- Sad Ibn Ebi Vekkas4- Amr Ibn Auf El-Muzni5- Ebu Umame El-Bahili6- Enes Ibn Malik7- Abdullah Ibn Amr8- Ebu Hurejre Neka je Allah zadovoljan sa svim ashabima Bozijeg Poslanika a.s.

1- Kritika Muavijine predaje: Među prenosiocima ove predaje je Ezher Ibn Ebi-Abdillah koji je slab prenosilac, i bio je poznat po vrijeđanju hazreti Alije r.a. Ebu Davud i Ibn El-Džarud (poznati kritičari hadisa) smatrali su ga slabim, jer je samo ovaj prenosilac prenio ovaj hadis od Muavije i to je, u nauci hadisa, dokaz da je hadis munker, ili, u najboljem slučaju, slab hadis.

2- Kritika predaje Auf Ibn Malika: Hadis od Aufa ibn Malika je “Munker” (jedna vrsta slabog hadisa), pošto se u njegovom “Isnadu” (lanac prenosilaca) nalazi Abbad Ibn Jusuf, koji je slab prenosilac hadisa, i zato što je samo on prenosio ovaj hadis sa specifičnim lancem prenosilaca, koji se ne završava kod Muavije, kako su ostali koji su prenjeli ovaj tekst hadisa, radili. To je dokaz, da ova predaja ne moze biti prihvaćena i ne može se pripisivati Aufu Ibn Maliku, nego se ovdje radi o grešci koju je učinio Abbad Ibn Jusuf.

3- Kritika predaje Abdullaha Ibn Amra: Abdurrahman Ibn Zijad El-Afriki je jedan od prenosilaca ove predaje, a on je veoma slab i njegove predaje su „munker“ predaje kod mnogih kritičara hadisa. Također, samo je on prenosio ovu predaju, i to je dovoljan dokaz da je hadis munker i da nema čvrstu podlogu.

4- Kritika predaje Saada Ibn Ebi Vekkasa: Prenosilac, u ovom slučaju, je Musa Ibn Ubejde, koji je također, prema kritičarima hadisa, slab i munker prenosilac. Samo je preko njega došla ova predaja od Saada Ibn Ebi Vekkasa, sto znači, u nauci i terminologiji hadisa, da je hadis munker.

5- Kritika predaje Amra Ibn Aufa: Ova predaja je lažna predaja, jer se u lancu prenosilaca nalazi Kesir Ibn Abdillah, koji je vrlo slab prenosilac hadisa, i inače je, u nauci hadisa, poznat po lažnim predajama.

6- Kritika predaji Ebu Umameta. Ovo je, također, slaba predaja na osnovu slabosti prenosioca te predaje. Prenosilac je Ebi Galib, i on je slab kod imama Nesaije, i munker je prenosilac kod Ibn Hibbana i Ibn Saada.

7- Kritika predaje Enesa Ibn Malika: Ovo je lažna predaja, jer se u lancu prenosilaca nalazi više osoba, od kojih kritičari hadisa ne primaju nikakve predaje, i to su ljudi kao Jezid Ibn Abban El-Rukkaš (Imam Muslim je ostavio njegove predaje), Mubarek Ibn Sehim, Zijad El-Numejri, Ibn Lihejaa, Sulejman Ibn Tarif, Nedzih Ibn Abderrahman i Saad Ibn Said. Svi spomenuti prenosioci ili su slabi ili lažovi kod kritičara hadisa.

8- Kritika predaje Ebu Hurejre: Prvo, u ovoj predaji nema nastavka i dodatka “sve skupine će biti u vatri osim jedne”.Drugo, u lancu prenosioca također je Muhammed Ibn Amr El-Lejsi, i o njemu kaže poznati kritičar hadisa Jahja Ibn Me’in: “On je dobar, ali ponekad griješi u onom što prenosi, posebno u onome što se prenosi od Ebu Seleme preko Ebu Hurejre. Zbog toga je prijašnja ulema izbjegavala prihvatiti njegove predaje”.

Još jedna stvar; Muhamed Ibn Amr je jedini prenosio ovu predaju od Ebu Hurejre, pa očigledno je slaba predaja ili, u najboljem slučaju, dobar hadis i bez ovog dodatka koje imaju u drugim predajama “svi su u vatri osim jedne”

 

P.S

– Postoji opširnije istraživanje o ovom hadisu sa stručnijim detaljima, koje sam izbjegao spomenuti, u studiji od Dr. Hakima El- Mutirija, profesora na Odsjeku za tefsir i hadiske znanosti na Islamskom fakultetu u Kuvajtu.

– Znam da je tema komplikovana i da je više namjenjena stručnjacima u nauci hadisa, ali sam namjerno govorio na takav način da znaju sve vehabije koji ovo čitaju, da postoje velike razlike, kada oni tvrde, da je neki hadis sahih ili slab, na osnovu onoga sta čuju od njihovih poglavica, pa poslije ponavljaju kao papagaji bez ikakvog znanja. A kada istinski Allahovi robovi govore o nekom hadisu da je slab ili sahih, onda to govore na osnovu znanja o nauci hadisa i o temama u koje se upuštaju. Nikada to ne rade kao papagaji, nego kao vjernici.

Vjerujte mi, dragi čitatelji, da većina njih neće razumjeti ništa od ovog sto je pisano, posto su navikli na papagajsko ponavljanje, a ne na razumijevanje prirode i vjerodostojnosti hadisa. Isti je slučaj i sa njihovim poglavicama. Nikada nema utemeljenog znanja, nego samo „Ibn Tejmije je rekao“; „Abdulvehhab je tvrdio;“ , „brat Himzo je prenio“ ; „šejh Semso je dokazao….itd.“

– Znam unaprijed, da će neznalačka banda reći: “Vehabije ne tvrde, da su samo oni ti ljudi koji su spašeni, aludirajući na grupu koja je spomenuta u hadisu, nego na čitav Ehli-sunnet vel džemaat. Ali to je prevara i lukavstvo, pošto, kada njih pitaš, koji su pripadnici Ehli-sunnet vel džemaat, otkrićes da svi oni koji se ne slažu sa njima, ne spadaju u Ehli-sunnet vel džemaat. Drugim riječima, samo su oni Ehli-sunnet vel džemaat.

– Na kraju: Poštovanje svima onima koji tvrde da je ovaj hadis sahih, i koji su pokušali ili pokušavaju tumačiti njega na neki prihvatljiv način, kao El-Buti rahimahullah, El-Karadavi i drugi, mada mi je žao, kada vidim koliko se ljudi pate oko tumačenja te 73 skupine. I neka znaju, da nikada neće moći to protumačiti, jer je, jednostavno, hadis slab i naš ummet i svi ummeti prije nas, su se podijelili u više od 700. 000 skupina, a ne samo na 73. Vrlo je važno reći, ko prihvaća ili smatra ovaj hadis vjerodostojnim, indirektno optužuje Rasulullaha s.a.w.s. za laž, pošto se ummet, a to je činjenica, podijelio na daleko više skupina, kao i narodi prije nas.

I znajte, da je ovaj hadis postao toliko popularan i poznat među ljudima, samo zbog toga jer ga vehabije potenciraju u svoju korist i za ostvarivanje ideje da su oni jedina spašena grupa. Time nam hoće reći, ako ste sa nama, tada ste spašeni u ovom i onom svijetu, a ako ste protiv nas, pa onda ćete zasigurno gorjeti u vatri džehennemskoj.

Trebam još dodati, da nisu samo vehabije koji taj hadis tako često koriste, nego i mnoge druge skupine.

 

By Quranic


About the Author

Ha Mim


Nove obavijesti