Allahov poslanik Muhammed a.s.

0
Posted September 1, 2012 by ehli bejt in

„Ako ih upitaš ko je stvorio nebesa i Zemlju, sigurno će reći:’ Allah’! (Ez-Zumer,38)

 Navedeni ajet govori o tome da ljudi znaju ko je jedini Stvoritelj, ali negiraju Njegovo stvaranje, okrećući leđa Istini od koje ne mogu pobjeći.Tj. jezikom reći ali djelom odbaciti. Zbog toga je slao Poslanike časne da opominju narod da se vrate Istini koja je Jedna, da ne slijede stope prokletnika l.a.I zbog toga nije dovoljno da čovjek riječima kaže šehadet nego da to vjeruje čvrsto srcem a praktikuje djelima. 

„Da opominješ ljude čiji očevi nisu bili opominjani, pa su oni nemarni.“ (Jasin 6)

 

O vjernici, zašto jedno govorite, a drugo radite? O, kako je Allahu mrsko kad govorite riječi koje djela ne prate.” (Es-Saff, 2,3) 

S

vaki Poslanik časni je došao da poziva narod Jedinstvu tj. vjerovanju, svjedočenju i viđenju da nema boga osim Allaha. I svaki narod je trebao da slijedi svog Poslanika u smislu učenja i djelovanja u skladu sa njihovim čime bi upotpunili ‘din’ kojim je Gospodar zadovoljan. Upotpunjeni  ‘din’  ( vjerovanje, ponašanje, djelovanje u skladu sa Allahovim propisima i pravima,življenje prema njima) kojim je Allah zadovoljan je ‘din islam’ ( islam- jedan od prilagođenih prevoda na bosanski je „predanost Bogu“).

 

Danas su nevjernici izgubili svaku nadu da ćete vi otpasti od svoje vjere, zato se ne bojte njih – već se bojte Mene. Sada sam vam din vaš usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam je islam din.”

(Al-Maaida: 3)

Svaki Poslanik a.s. je upoznavao svoj narod o Posljednjem Poslaniku Muhammedu a.s. koji će biti poslan od Gospodara, koji je prvi stvoren a posljedni poslan, kao milost svim svjetovima.

A kada Isa, sin Merjemin, reče: “O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku čije je ime Ahmed, koji će poslije mene doći” – i kad im je on donio jasne dokaze, oni rekoše: “Ovo je prava vradžbina!” (As-Saff: 6)

 Spominjanje Poslanika Muhammeda a.s. imenom u Kur’anu nalazimo u sledećim ajetima:

 “Muhammed nije roditelj nijednom od vaših ljudi, nego je Allahov poslanik i posljednji vjerovjesnik – a Allah sve dobro zna. “(Al-Ahzaab: 40) “A onima koji vjeruju i dobra djela čine i vjeruju u ono što se objavljuje Muhammedu – a to je Istina od Gospodara njihova – On će preko hrđavih postupaka njihovih preći i prilike njihove će poboljšati,” (Muhammad: 2)”Muhammed je samo poslanik, a i prije njega je bilo poslanika. Ako bi on umro ili ubijen bio, zar biste se stopama svojim vratili? Onaj ko se stopama svojim vrati neće Allahu nimalo nauditi, a Allah će zahvalne sigurno nagraditi.” (Aali Imraan: 144) “Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom; vidiš ih kako se klanjaju i licem na tle padaju želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo – na licima su im znaci, tragovi od padanja licem na tle. Tako su opisani u Tevratu. A u Indžilu: oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda učvrsti, i on ojača, i ispravi se na svojoj stabljici izazivajući divljenje sijačā – da bi On s vjernicima najedio nevjernike. A onima koji vjeruju i dobra djela čine Allah obećava oprost i nagradu veliku.” (Al-Fath: 29)

 Sura Muhammed u Kur’anu broji 38 ajeta, u kojima se između ostalog govori o vjerovanju i nevjerovanju, slijeđenju Istine, podrške i borbe za Allaha.

U ovoj suri u ajetu 33. Allah Uzvišeni kaže:

„O vi koji vjerujete, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku, i ne ništite djela svoja!“

 U Kur’anu Allah Uzvišeni kaže: “Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete biti jogunasti(na muke udarati), jedva čeka vas uputi putem pravim, a prema vjernicima je blag i milostiv.”(Tevbe 128)

 Neki od ajeta u kojima se spominje Poslanik a.s.,:

” Ti si, uistinu, poslanik,” (Yaseen: 3) “Od Allaha Poslanik, koji čita listove čiste, “(Al-Bayyina: 2) “O vjerovjesniče, Mi smo te poslali kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao poslanika koji opominje, da – po Njegovom naređenju – pozivaš k Allahu, i kao svjetiljku koja sija.”(El-Ahzab 45-46)“On je spomenut u knjigama poslanika prijašnjih “(Ash-Shu’araa: 196) “Ili oni ne poznaju Poslanika svoga, pa ga zato poriču? “(Al-Muminoon: 69) Kur’an je, doista, govor objavljen plemenitom Poslaniku,” (Al-Haaqqa: 40) “Mi smo vam, zaista, poslali Poslanika da bi svjedočio protiv vas isto onako kao što smo i faraonu poslanika poslali, “(Al-Muzzammil: 15)”I pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovu; a ako leđa okrenete, pa – Poslanik Naš je jedino dužan da jasno objavljuje.” (At-Taghaabun: 12) “A kako će oni pouku primiti, a već im je došao istiniti Poslanik “(Ad-Dukhaan: 13) i pokoravajte se Allahu i Poslaniku da bi vam bila milost ukazana,” (Aali Imraan: 132) “Poslanik je rekao: “Gospodaru moj, narod moj ovaj Kur’an izbjegava!” (Al-Furqaan: 30)To su Allahove pouke koje Mi tebi istinito kazujemo. A ti si, zaista, poslanik!” (Al-Baqara: 252) “zato što se suprotstavljaju Allahu i Poslaniku Njegovu; a onoga ko se suprotstavlja Allahu i Poslaniku Njegovu, Allah će zaista strašno kazniti.” (Al-Anfaal: 13) “Kad ti licemjeri dolaze, oni govore: “Mi tvrdimo da si ti, zaista, Allahov poslanik!” – I Allah zna da si ti, zaista, Njegov poslanik, a Allah tvrdi i da su licemjeri pravi lašci.” (Al-Munaafiqoon: 1) “I budite poslušni Allahu i budite poslušni Poslaniku i oprezni budite! A ako glave okrenete, onda znajte da je Poslanik Naš dužan samo jasno obznaniti.” (Al-Maaida: 92)

 Allahov Poslanik a.s. je rekao:“Mene je odgojio Allah, s.v.t.. “ (Mekarimul-Ahlak, 1/51/19.)

U Kur’anu Allah kaze: “I ti, zaista imaš( ti si) najuzvišenije (najljepše) ćudi.”(El-Kalem,4.)

 Allahov Poslanik,a.s.,je rekao: “Ja sam primljena Ibrahimova dova, kada je podižući zidove Kabe učio: ‘Gospodaru naš, pošalji im poslanika od njih…’”( Kenzul-‘Ummal, 31833; El-Bekare, 129.)

 Allahov Poslanik,a.s.,je rekao: “O ljudi! Zaista sam ja milost podarena (od Boga).”( Et-Tabekatul-Kubra, 1/192.)

Neka je selam na Allahovog Poslanika a.s. i njegovu časnu porodicu i drugove. Da nam Allah oprosti,očisti nas, poveže sa njim, da budemo ispravni sljedbenici i jezikom i djelom šehadeta,  i učini naša srca sjedinjena u Istini!


About the Author

ehli bejt


0 CommentsBe the first to comment!


Leave a Response


(required)

Nove obavijesti