Stanje hakikatskih ljudi sa Uzvišenim Allahom

0
Posted August 15, 2012 by Ha Mim in

Rekao je šejh Imam Sejjid Muhjuddin Ahmed Ahdar, Allah zadovoljan s njim i svim njegovim čistim precima:

„U tekiji u Ummi Ubejdi, godine 549. je čitana knjiga „Stanje hakikatskih ljudi sa Uzvišenim Allahom“, tj. ova velika knjiga, izvanrednog sadržaja, koja se sastoji od četrdeset predavanja, održavanih svakog četvrtka, počevši od prvog četvrtka u mjesecu Redžebu te godine. Predavač je bio Stožer stožera, Sultan evlija i arifa, Oživljavatelj istine, Šerijata i Dina, Sejjid Ahmed Rifai, da je Allah zadovoljan s njim, i da okoristi nas i sve muslimane njegovim znanjima. Ova knjiga je ruh od Svetog ruha, hal od prisustva bliskosti Hala, ona upućuje na Tarikat, na pridržavanje Ugovora prisnosti, obavezuje na Ustrajnost, u Srcu budi želju za slijeđenjem puta Spašenih ljudi, i ja sam je čitao na četrdeset predavanja, nakon što me za to ovlastio moj sejjid i mevla, Sejjid Šemsuddin Ahmed el-Musta’džel Rufai u tekiji u Ummi Ubejdi.

Također sam ovu knjigu slušao i od šejha Ebu Šudža’a b. Mundžiha Šafiija, koji ju je također obradio i sakupio njenu građu, koji je rekao: – Ovlašten sam za njeno čitanje nakon njenog zapisivanja, i odvajanja od ostalih dragulja koja smo čuli, te nakon što sam je rasporedio i dotjerao; od strane našeg Sejjida Muhjuddina Rifaija r.a.

Za čitanje ove knjige me je ovlastio i šejh Afifuddin Ebu Talib Mukri Sufi, a on je rekao: – Ovlastio me je za njeno čitanje šejh Šerifuddin b. Abdussemi’ Hašimi koji je rekao: – Ovlastio me je za njeno čitanje kadija, šejh, fakih, onaj koji ju je sakupio Ebu Šudža’ b. Mundžih Šafii r.a.“

Putem šejha Afifuddina nam je došla i dozvola za čitanje knjige „El-burhan’ul-mu’ejjed“ koju je on zapisao kao govor Sejjida Ahmeda Rifaije r.a. prenesen od učenjaka Šerifuddina b. Abdussemia’ Hašimija r.a.

Također nam je ovim putem došla dozvola za čitanje „El-Hikem’ur-rifaijje“ od šejha Afifuddina, od šejha Šerifuddina, od njegovog oca Abdussemia’ Hašimija Vasitija, od njenog autora Imama Sejjida Ahmeda Rifaije r.a.

Imam Rifai je napisao mnogo knjiga, ali je dosta njih izgubljeno prilikom najezde Mongola i Tatara, a od knjiga koje mu se pripisuju su:

Meani Bismillahir-rahmanir-rahim

Tefsir sureti-l-kader

Er-rivaje hasidi’š-šerif

Et-tarik ilallah

Es-siratu’l mustekim

El-behdže

Rahiku’l-kevser

En-nizam’ul-hass li ehl’il-ihtisas

El-medžalis’ul-ahmedijje

Kitab’ul-hikem

Šerh’ut-tenbih

Rabib er-Rifai – ili – El-misbah’ul-munir fi vird’is-sejjid er-Rifai el-kebir

Es-sirr’ul-musavvun

El-burhan’ul-muejjed

Haletu ehli’l-hakika meallah

U knjizi „Haletu ehli’l-hakika meallah“ (Stanje hakikatskih ljudi sa Uzvišenim Allahom) Sejjid Ahmed Rifai r.a. lično navodi senede direktno povezane sa Vjerovjesnikom s.a.v.s. u četrdeset hadisa, koje je obradio i tumačio u dersovima koji sadržavaju uputu u njegov Tarikat.

 


About the Author

Ha Mim


Nove obavijesti