Rahmet veliki

0
Posted January 24, 2013 by Ha Mim in

 

“Milostivi, koji upravlja svemirom svim.” (Taa-Haa: 5) “A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali.” (Al-Anbiyaa: 107) “To je Allahova milost koju On daje onome kome hoće – a u Allaha je milost velika. “(Al-Jumu’a: 4) 

Allah, subhanehu ve te’ala, je Najmilostiviji i Njegova milost je obuhvatila svako stvorenje, a meleki koji mole Allaha, dželle še’nuhu, za vjernike hvale Ga ovim velikim svojstvom, kao što stoji u sedmome ajetu Sure Gafir:

“Gospodaru naš, Ti sve obuhvataš milošću i znanjem; zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sačuvaj ih patnje u vatri!”
Blago onima za koje Allaha, subhanehu ve te’ala, mole meleki za oprost njihovih grijeha!
Allahova, subhanehu ve te’ala, milost je ogromna – što potvrđuje predaja koju bilježi imam El-Buhari:

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu: “Čuo sam Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: ‘Allah je učinio milost (rahmet) od stotinu dijelova; kod Sebe je zadržao devedeset devet, a na Zemlju je spustio jedan dio. Od tog jednog dijela stvorenja su samilosna jedna prema drugima tako da kobila podigne nogu sa svoga mladunčeta bojeći se da ga ne povrijedi.'”

Prenosi Abdullah ibn Omer, radijallahu anhu: “Jednom prilikom vidješe ashabi kako jedna žena uplašeno trči i nešto traži, pa kad nađe svoje dijete, zgrabi ga sva sretna i stavi sebi u krilo i poče ga dojiti. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘Vidite li ovu ženu, da li bi ona bacila svoje dijete u vatru?’ Ashabi rekoše: ‘Ne bi, tako nam Allaha!’ Tada Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘Allah je milostiviji svojim robovima od ove majke prema svome djetetu.'”

Prenosi Ibn Mes’ud, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nećete vjerovati dok ne budete međusobno milostivi!” Rekoše: “Allahov Poslaniče, svi smo mi milostivi.” Reče: “Nije milost nekog od vas prema prijatelju, već milost prema svim ljudima!” (Et-Taberani)
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podučava jednog ashaba, a samim time i sve nas, kako ćemo omekšati svoja srca:
 Prenosi Ebu Ed-Derda’, radijallahu anhu, da je došao neki čovjek kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, žaleći se na grubost svoga srca, pa mu je (Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem) rekao: “Želiš li da ti omekša srce? Budi milostiv prema jetimu (siročetu), pomiluj ga po glavi i nahrani ga od svoje hrane, smekšat će ti srce!” (Es-Sujuti)

Prenosi Ibn Abbas, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nije od nas onaj ko nije milostiv prema mlađima i ko ne poštuje starije!” 
 Prenosi Usame ibn Zejd, radijallahu anhu, da ga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, stavljao sebi u krilo zajedno s Hasanom, svojim unukom, pa bi ih zagrlio govoreći: “Allahu, smiluj se njima dvojici i ja sam milostiv prema njima!” (Buharija)

Prenosi Aiša, radijallahu anha, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u prisustvu El-Akrea ibn Habisa poljubio unuke Hasana i Huseina, pa je rekao El-Akre’: “Imam deset sinova i nikada nijednog nisam poljubio!” Pogleda ga Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pa reče:  “Ko nije milostiv, ni prema njemu nema milosti!” U drugoj predaji stoji:     “Ja sam nemoćan ako je Allah iz tvoga srca iščupao milost!” (Buharija)

Iz Svoje nepresušne Milosti, Njegova najveća Milost jeste slanje Poslanika Muhammeda a.s. za kojeg Uzvišeni kaže:”A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali.” (Al-Anbiyaa: 107) On s.a.w.s. koji je okićen najljepšim svojstvima, poslat da nas iz tmina uvede u Svjetlo, onaj (a.s.) koji je ‘najljepše ćudi (osobina)’.Koji je poslan da nam objasni i svojim ličnim primjerom pokaže ‘kako živjeti kao čovjek’ koji je počašćen nad svim ostalim stvorenim od Uzvišenog Allaha da Ga spozna i približi Mu se i robuje na način kako je robovao Prvak Muhammed a.s. Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ”Ja sam rahmet i milost koja vam je poklonjena i ukazana!“ (Sunen Darimi, br. 15., Musannef Ibn Ebi Šejbeh, br. 31782.)

Pošto je Allah stvorio svijet, odredio je da iznad Njegova Arša budu zapisane ove riječi: “Zaista, milost Moja predhodi Mojoj srdžbi”.(Buhari Muslim)

Allah nas je podučio savršenim riječima:

“Gospodaru moj” – zamoli Musa – “oprosti meni i bratu mome i učini da budemo pod okriljem Tvoje milosti, Ti si od milostivih najmilostiviji!” (Al-A’raaf: 151) “Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Sveopcem Dobročinitelju, Milostivom, Gospodaru Sudnjeg dana! Samo Tebe obožavamo i samo od Tebe pomoć tražimo. Uputi nas na pravi put, na put onih kojima si dao Svoje blagodati, a ne na put onih na koje si se rasrdio, niti na put onih koji su zalutali. Amin!” (El-Fatiha)

Pa da nas Gospodar naš počasti sa riječima:

“Mir vama!” – biće riječi Gospodara Milostivog ” (Yaseen: 58)

 


About the Author

Ha Mim


Nove obavijesti