Poslanikovi a.s. plemeniti ashabi

0
Posted April 27, 2013 by in
“Allah će sigurno dovesti  ljude koje On voli i koji Njega vole,prema vjernicima ponizne, a prema nevjernicima ponosite; oni će se na Allahovu putu boriti i neće se ničijeg prijekora bojati”. (Al Maide, 54)

Allahov Vjerovjesnik,a.s., posljednji  je u nizu Vjerovjesnika do Sudnjega dana. On je upotpunio i osobnim primjerom pokazao dobročinstvo, ispravnost i lijep ahlak. U toku njegova poslanstva, koje je trajalo dvadeset tri godine, plemeniti ashabi su s njim dijelili njegove teškoće, bili mu podrška i  pomoć.  Oni su bili drugovi Allahova Poslanika,s.a.v.s., na njegovom putu i njegovoj misiji. Oni su ljudi koji su odgojeni u blagoslovljenom društvu Allahova Poslanika, s.a.v.s., koje je Uzvišeni  Allah pohvalio u mnogobrojnim ajetima časnog Kur’ana i odgovarao Objavom na njihova pitanja. Oni su bili najbolji ljudi našeg ummeta, zlatna generacija.

Za jednog vjernika  nakon Vjerovjesnika, s.a.v.s., najvišu vrijednost imaju njegovi drugovi – ashabi. To je zbog činjenice što je Uzvišeni Allah naredio ljudima da budu pokorni Njegovom Poslaniku, budući da je tu pokornost poistovjetio sa pokornošću Njemu.

„O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vašim. A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allah i u onaj svijet; to vam je bolje i za vas rješenje ljepše.” (En-Nisa, 59.)

Plemeniti  ashabi su znali čisti jezik Kur’ana koji je bio bez ikakvih primjesa. Pored toga, znali su uzroke objave pojedinih ajeta i smisao Poslanikovih, s.a.v.s., riječi,primjenjujući ih onako kako ih on sprovodi u svome životu. Zbog toga su njihovi stavovi mišljenje najvažniji izvori znanja koje potrebno za razumijevanje Kur’ana i sunneta.Oni su s potpunom predanošću i zanosom podredili svoj život Božijoj Objavi, pod ličnim nadzorom Allahova Poslanika, s.a.v.s.Dakle, upravo zbog toga plemeniti ashabi su najvažniji uzor za muslimane poslije Poslanika a.s. Uzvišeni Allah ih je učinio najboljim ummetom među svim ljudima. On kaže:

“Vi ste ummet najbolji od svih koji se ikada pojavio” (Ali Imran, 110) i  još kaže: “I tako smo od vas učinili pravedan (umjeren) ummet da budete svjedoci protiv ostalih ljudi,i da Poslanik bude svjedok protiv vas!” (el-Bekare, 143),

 čime je, prije svega, ukazao izravno na plemenite ashabe.

Mnogo je kur’anskih ajeta koji govore o vrlinama ili odlikama ashaba, koji ukazuju  na njihove  visoke duhovne i moralne osobine. 

“Muhammed je Allahov Poslanik, a oni koji su s njim strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom; vidiš ih kako se klanjaju i licem na tle padaju želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo  na licima su im znaci, tragovi od padanja licem na tle.“ (Ali-Imran, 144)

 Tako su opisani i u Tevratu. A u Indžilu: oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda učvrsti, i on ojača, i ispravi se na svojoj stabljici izazivajući divljenje sijača – da bi On s vjernicima najedio nevjernike. 

A onima koji vjeruju i dobra djela čine Allah obećava oprost i nagradu veliku.”(Al-Feth, 29)

 Pohvaljeni  su Tevratu i Indžilu; njihov rad za islam je poput “zrna” koje se pohrani u zemlju, a potom iznikne “biljka islama” koja izraste toliko da postane “čvrsto drvo islama” koje odolijeva svim “olujama”. 

“Allah je zadovoljan onim vjernicima koji su ti se pod drvetom na vjernost zakleli. On je znao šta je u srcima njihovim, pa je spustio smirenost na njih, i nagradit će ih skorom pobjedom i bogatim plijenom koji će uzeti, jer Allah je silan i mudar.”(Al-Feth, 18–19)

 Ova dva ajeta, smisaono su  povezana s prethodno navedenim ajetom,objavljeni su na Hudejbiji, na kojoj je tada bilo hiljadu i četiri stotine ashaba. A o onima koji su se zakleli na vjernost “pod drvetom”, AllahovPoslanik, a.s., je rekao:“Niko ko se zakleo na vjernost pod drvetom neće ući u vatru.”  (Ebu Davud Sunen 12:257) 

“Allah je oprostio Vjerovjesniku, i muhadžirima i ensarijama, koji su ga u teškom času slijedili, u vrijeme kada se srca nekih od njih zamalo nisu pokolebala: On je poslije i njima oprostio, jer je On prema njima blag i milostiv.”(et-Tevbe,117)

 Ovaj ajet objavljen je tokom pohoda na Tebuk, kada je s Poslanikom, a.s., bilo trideset hiljada ashaba. Također, u komentarima Kur’ana nailazimo na tumačenja  ajeta u kojima  se  prepoznaje  značenjsko ukazivanje na ashabe ili njihove osobine. 

Tako se od Ibn Abbasa, r.a., prenosi  da je on o ajetu :“Reci: ‘Hvala Allahu i mir robovima Njegovim koje je On odabrao!’”(En-Neml,59), rekao: “To su ashabi Muhammeda, a.s., koje je Allah odabrao za Svoga vjerovjesnika.” Isto tako se u ajetu : “One koji vjeruju i čija se srca, kad se Allah pomene, smiruju”(Ar-Ra‘d,28), prepoznaju“srca ashaba”. (Taberi, Džami‘u’l-bejan,6:4731) Od Vehba ibn Munebbiha – Allah mu se smilovao – navodi se da je on ajete: “(…) uzvišenim, čistim,/u rukama pisara” (‘Abese, 14–15), protumačio riječima:  “To su ashabi Muhammeda, a.s.” (Ibn Kesir, Tef-sir, 4:606) “(…) koji čitaju Knjigu istinskim čitanjem (…)”(Al-Bekare, 121)“To su ashabi Muhammeda, a.s., koji su povjerovali u Allahov Knjigu i postupali po onome što je u njoj.”(Ševkani, Fethu’l-kadir, 90)

Rekao je Allahov Poslanik, a.s: „Ne vrijeđajte moje ashabe! Ne vrijeđajte moje ashabe! Tako mi Allaha, kada bi neko od vas podijelio zlata koliko je brdo Uhud, ne bi dostigao ono što su oni dostigli, dijeleći koliko pregršt ili pola pregršti.’ ” (Buhari, 3397; Tirmizi, 3796)

“Rekao je Poslanik, a.s.: „Bojte se Allaha! Bojte se Allaha u pogledu mojih ashaba! Nemojte ih uzimati za cilj poslije mene! Ko ih zavoli, zavolio ih je iz ljubavi prema meni. A ko ih zamrzi, zamrzio je iz mržnje prema meni. Ko ih bude uznemiravao, i mene je uznemirio; a ko mene uznemiri, uznemirio je Uzvišenog Allaha; a ko uznemiri Allaha, On će ga brzo kazniti.”  (Tirmizi, 3797; Ahmed, Musned, 34:158) 

Molimo Allaha, Gospodara svih svjetova da nas uputi na pravi put i da slijedimo uputu našeg Poslanika a.s. i njegovih plemenitih ashaba,koje je On odabrao kao njegove a.s. pomagače.


About the AuthorNove obavijesti